9 Απριλίου

Πολλοί από τους χριστιανούς έχουν μια νοθευμένη πίστη, που δεν είναι καν πίστη χριστιανική, αλλά πρόληψη και δεισιδαιμονία. Άλλοι πιστεύουν κι άλλοι φοβούνται τις μαγείες, άλλοι συμβουλεύονται τα χαρτιά και τον καφέ και τέλος άλλοι πιστεύουν στην Τύχη. Όλα αυτά είναι απομεινάρια της ειδωλολατρίας, Για τους χριστιανούς όμως δεν υπάρχει ούτε Τύχη ούτε Μοίρα, μα καθώς λέει σε μια του επιστολή ο Απόστολος Παύλος "εις Θεός ο πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού". Η Τύχη και η Μοίρα και τα μάγια είναι είδωλα, που οι πιστοί τα γκρεμίζουν και τα πετούν από τον δρόμο της ζωής τους. Έτσι έκαμεν ο Άγιος Μάρτυς Ευψύχιος, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία ξεκίνησε επικεφαλής των χριστιανών και γκρέμισαν το ναό της θεάς Τύχης στην Καισάρεια της Καππαδοκίας

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου

Ὡς εὐσεβείας θεόδμητον ἄγαλμα, τῆς ἀσεβείας καθεῖλες τὸ ἳδρυμα, καὶ εὒψυχος ὤφθης πρὸς ἄθλησιν, ἐν εὐψυχίᾳ τμηθείς τὸν αὐχένα σου· διό σε ὑμνοῦμεν Εὐψύχιε.


Ἐπιστροφή