7 Απριλίου

Πολλοί επορεύθησαν στο μαρτύριο κι έφτασαν στον θάνατο για την ιδεολογία τους, για σκοπούς παράνομους κι ακόμα και για πράξεις εγκληματικές. Όλους αυτούς βέβαια δεν θα τους τιμήσουμε με τον τίτλο του Μάρτυρος. Ο Ιησούς Χριστός είπε ποιοί είναι οι μάρτυρες της αληθείας και οι ήρωες της πίστεως - εκείνοι που διώκονται και δίνουν τη ζωή τους "ένεκεν εμου και του Ευαγγελίου". Ένας τέτοιος ευγενής και ωραίος νέος, που απέθανε κι αυτός στο σταυρό σαν τον Σωτήρα του κόσμου, είναι ο Άγιος Καλλιόπιος, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη. Καμμιά υπόσχεση και καμμιά απειλή των βασανιστών του δεν στάθηκε ικανή να τον κλονίση· άντεξε στους φρικτούς πόνους του μαρτυρίου, έχοντας κοντά στο σταυρό του την μητέρα του Αγία Θεόκλεια, που τον παρηγορούσε και τον ενεθάρρυνε. Αγιωσύνη έχει μόνο το μαρτύριο των χριστιανών, που πεθαίνουν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου, Ἦχος δ´.

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν


Ἐπιστροφή