5 Απριλίου

Σήμερα η Εκκλησία επιτελεί την μνήμη των αγίων μαρτύρων Θεοδώρας και Διδύμου. Τα περιστατικά της αθλήσεως και του μαρτυρίου των είναι διδακτικώτατο παράδειγμα και αρίστη διδασκαλία για καιρούς σαν το δικό μας, που γενικά χαρακτηρίζεται σαν εποχή μεγάλης πνευματικής και ηθική κρίσεως. Μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές πληγές είναι σήμερα η σωματεμπορία. ΄Ανθρωποι με πωρωμένη συνείδηση, οκνηροί, φυγόπονοι και εγκληματικοί, παρασύρουν στην καταστροφή και στν απώλεια ανίδεα κι απροστάτευτα κορίτσια, των οποίων πωλούν κι εμπορεύονται το σώμα και τη ζωή τους. Δυστυχώς κι η πολιτική νομοθεσία είναι τέτοια που ευκολύνει το έγκλημα. σε μία όμως ηθικά ωργανωμένη και πνευματικά γερή κοινωνία αλλιώς πράττουν οι άνθρωποι· όχι μόνο δεν προάγουν σε ασέλγεια, μα σαν τον άγιο Δίδυμο, δίνουν τη ζωή τους για να προασπίσουν την τιμή των παρθένων.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου

Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ ἀκατάπληκτοι, τὰς ἐναντίον ἀρχάς ἐτροπώσασθε, φαιδρῶς συννημένοι τῷ πνεύματι, καὶ ὁμοφώνως κραυγάζοντες Μάρτυρες· Χριστός τῶν ἀθλούντων ὁ στέφανος.


Ἐπιστροφή