4 Απριλίου

Δεν είναι μόνο η ελληνική φιλοσοφία, που έχει τον "θείον Πλάτωνα", είναι και η Εκκλησία, που έχει τον όσιο Πλάτωνα, του οποίου σήμερα επιτελεί την μνήμη. Ο όσιος Πλάτων είναι από τα ωραιότερα παραδείγματα της εποχής εκείνης, που ανθούσεν ο μοναχικός βίος στην Εκκλησία. Από αριστοκρατική και πλουσία οικογένεια της Κωνσταντινουπόλεως, αναδείχθηκε μεγάλη ασκητική και πνευματική προσωπικότης, που ήσκησεν ευεργετική επίδραση στους ανθρώπους της εποχής του με την ακτινοβολία της αρετής και της αγιωσύνης του. Σήμερα πάει να πιστευθή πως υλικοί παράγοντες και οικονομικές μόνο σχέσεις διέπουν τη ζωή των ανθρώπων και δημιουργούν τον πολιτισμό. Μα είναι αλήθεια πως πνευματικές είναι οι δυνάμεις που κατευθύνουν την Ιστορία· από το ένα μέρος η θεία Πρόνοια κι από το άλλο η ελεύθερη συνείδηση κι η αγαθή βούληση, δηλαδή η προσωπική ευγένεια του ανθρώπου.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας· καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Γεώργιε Πατήρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Γεωργός πανάριστος, τῆς ἐγκρατείας ἐγένου, τὸ δοθέν σοι τάλαντον, ἀσκητικῶς ἐπαυξήσας· ὅθεν σοι, ἡ ἐπουράνιος κληρουχία, δίδοται, ἀνθ᾽ὧν διήνυσας Πάτερ πόνων· ὁ Χριστός γάρ σε δοξάζει, ὃν ἵλεών μοι δίδου Γεώργιε.


Ἐπιστροφή