2 Απριλίου

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα χέρια της Δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστοί και πολύ περισσότερο βέβαια, όχι όταν δικάζωνται για την κακία τους, μα όταν μαρτυρούν για την αλήθεια. Το να σταθή κανείς με συμπάθεια δίπλα σ' εκείνον που κρίνεται και δικάζεται δείχνει πολλά πράγματα - συναίσθηση και δέος απέναντι στη θεία δικαιοσύνη, αγάπη και σεβασμό προς τον άνθρωπο κι ακόμα ηρωϊσμό και ευψυχία. Πολλοί σε τέτοιες δύσκολες ώρες φτάνουν ν' αρνηθούν και τους ευεργέτας των. Η αγία όμως παρθένος και μάρτυς Θεοδώρα, της οποίας η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, είχε την ευψυχία να χαιρετίση και να τιμήση αγίους άνδρας, που ήσαν στα χέρια της δικαιοσύνης των ανθρώπων και βασανίζονταν για την πίστη τους εις τον Χριστό. Αυτό ήταν αρκετό για να κατηγορηθή και να τους ακολουθήση στο μαρτύριο. Αθληση είναι και η συμμετοχή του πιστού στα παθήματα των δικαίων.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοί Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ᾽ εἰκόνα· λαβών γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διό καί μετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Τίτε τό πνεῦμά σου.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἐγκρατείας ἄνθραξι, σαυτόν καθάρας, ἀρετῶν ἐξήστραψας, φωτοειδεῖς μαρμαρυγάς, καταφαιδρύνων τούς ψάλλοντας· Χαίροις ὦ Τίτε, Πατέρων ἀγλάϊσμα.


Ἐπιστροφή