28 Μαρτίου

Ο άγιος Ηρωδίων, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη, είναι από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, Επίσκοπος Πατρών, που απέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Φέρεται πως ήταν συγγενής του Αποστόλου Παύλου και τούτο δεν είναι χωρίς σημασία· τους ποιμένας της Εκκλησίας οι "κατά σάρκα" συγγενείς μας η μας τιμούν ή μας ντροπιάζουν. Και συγγενείς μας "κατά σάρκα" δεν είναι μόνο όσοι μένουν σ' ένα σπίτι, όσοι γεννήθηκαν από τους ίδιους γονείς, μα κάθε άνθρωπος που συνδέεται με κάποιους δεσμούς προς την οικογένειά μας ακόμα κι οι γείτονες κι οι συμπολίτες μας κι οι ομοεθενείς μας. Ο απόστολος Παύλος λέγει για τους ομοεθνείς του Ισραηλίτες· "Ηυχόμην γαρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα". Πρέπει λοιπόν και μας πολύ να μας ενδιαφέρη η κατάσταση των συγγενών μας, όχι μόνο η υλική μα και η πνευματική.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοί Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ᾽ εἰκόνα· λαβών γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διό καί μετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἱλαρίων τό πνεῦμά σου.


Ἐπιστροφή