26 Μαρτίου

Σήμερα η Εκκλησία τελεί σύναξη για να τιμήση τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που έγινε ο αγγελιαφόρος της βουλής του Θεού και κόμισε το μεγάλο και κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα στην Παρθένο Μαρία. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι τό λειτουργικό πνεύμα του Θεού, που κομίζει στους ανθρώπους τα ουράνια μηνύματα, όπως στον προφήτη Δανιήλ στην Βαβυλώνα, στον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Προδρόμου και στην Παρθένο Μαρία. Οι άγιοι Άγγελοι είναι η αόρατη και πνευματική δημιουργία του Θεού, που έλαβε αρχή πριν από τον υλικό κόσμο. Ο Απόστολος γράφει για το έργο των αγίων Αγγέλων ότι "πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν". Μα πριν από τούτο έργο των ουρανίων Ταγμάτων είναι να υμνούν τον Θεό, όπως το ακούμε στην Θεία Λειτουργία· "Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου...".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγε, δυσωποῦμέν σε ἀεί ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς σαῖς δεήσεσι τειχίσῃς ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀῢλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καί βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Κοντάκιον - Ἦχος δ´.

Ἀρχιστράτηγε Θεοῦ λειτουργέ θείας δόξης, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγέ καὶ ἀρχηγέ Ἀσωμάτων, τὸ συμφέρον ἡμῖν πρέσβευε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγος.


Ἐπιστροφή