19 Μαρτίου

Στους αγίους συζύγους και Μάρτυρας Χρύσανθο και Δαρεία, των οποίων την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, πραγματοποιήθηκε εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος· "Ει τις αδελφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή συνευδοκεί οικείν μετ' αυτού, μη αφιέτω αυτήν... ηγίασται γαρ η γυνή η άπιστος εν τω ανδρί". Ο Χρύσανθος δέχθηκε για σύζυγό του την Δαρεία, μια ωραία ειδωλολάτρισσα, που οι γονείς του ήλπιζαν να τον τραβήξη από τον Χριστιανισμό, κι αντί να ξαναγίνη αυτός ειδωλολάτρης έγινε εκείνη χριστιανή. Τώρα όμως συμβαίνει να'χουν τόσο ελαφρή γνώμη πολλοί χριστιανοί για τον γάμο, που για τιποτένια πράγματα ζητούν διαζύγιο και χαλούν το σπίτι τους. Οι άγιοι του Θεού, κι όταν τύχαινε να'χουν διαφορετική πίστη δεν χώριζαν· η αμοιβαία μεταξύ τους αγάπη κι ο σεβασμός τους έφερναν στο τέλος νάχουν την ίδια πίστη και να πορεύωνται μαζί στο μαρτύριο και στον θάνατο

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος α´. Χορὸς Ἀγγελικός

Ὡς κρίνον χρυσαυγές, τήν ὀσμήν εὐσεβείας, ἐμπνεύσας δαψιλῶς, Χρύσανθε Ἀθλοφόρε, πρὸς γνῶσιν σωτήριον, τήν Δαρείαν ἐφείλκυσας, μεθ᾽ἧς ἤθλησας, καὶ τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, τροπωσάμενος, πρός ἀκηράτους παστάδας, ἀξίως ἐπήρθητε.


Ἐπιστροφή