16 Μαρτίου

Κάποτε ο Λιβάνιος ο διδάσκαλος του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είπε, βλέποντας την αρετή της μητέρας του μαθητού του· "Βαβαί, οίαι γυναίκές εισι παρά τοις χριστιανοίς!...". Πραγματικά όμορφο κι ατίμητο στολίδι στον κόσμο είναι η ευσεβής κι ενάρετη γυναίκα, όταν μάλιστα είναι μητέρα κι ανατρέφη παιδιά. Δεν πρέπει να λησμονούμε πως για την ασέλγεια και την αναίδεια της Ηρωδιάδος διαπράχθηκε έν' από τα απαισιώτερα εγκλήματα με όργανο τη θυγατέρα της. Όμως δεν πρέπει και ν' αγνοούμε πως πολλές ευσεβείς μητέρες προέτρεψαν τα παιδιά τους και στο μαρτύριο, όπως η μητέρα του αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, που η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη του. Θάλεγε και γι' αυτήν ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όπως και για την μητέρα των αγίων Μακκαβαίων· "Μήτηρ νεανική και γενναία, φιλόπαις ομού και φιλόθεος... ου γαρ πάσχοντα ηλέει τον παίδα, αλλ' ηγωνία το μη παθείν".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τόν τάφον σου

Κηρύξας εὐσεβῶς, ἀσεβῶν ἐναντίων, τῶν πάντων Ποιητήν, σαρκωθέντα ἀτρέπτως, Σαβῖνε παμμακάριστε, ἱερῶς ἠνδραγάθησας· ὅθεν ἔφθασας, πρός ἀφθαρσίας χειμάῤῥουν, τέλος ἅγιον, ἐν ποταμῷ δεδεγμένος· διὸ εὐφημοῦμέν σε.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τά ἄνω ζητῶν

Πρός ὕδωρ ζωῆς, καὶ πέλαγος χρηστότητος, ἰθύνθης σαφῶς, ἱστίῳ τῷ τοῦ Πνεύματος, ποταμίοις ὕδασι, προσριφείς Σαβῖνε πανεύφημε· διὸ λύσιν ἁμαρτιῶν, ὀμβρίζεις ἀπαύστως, προσευχαῖς σου ἡμῖν.


Ἐπιστροφή