11 Μαρτίου

Στο πρόσωπο του αγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη, συνδυάζεται το καθαρό χριστιανικό φρόνημα κι ο αληθινός πατριωτισμός. Ο άγιος Σωφρόνιος και την ορθόδοξη πίστη κατά των αιρετικών και την πόλη των Ιεροσολύμων κατα των Αράβων υπεράσπισε με την ίδια ανδρεία. Και δεν είν' ο πρώτος μήτε ο τελευταίος κληρικός και Επίσκοπος της Εκκλησίας, που συγχρόνως υπήρξε άγιος άνθρωπος και φλογερός πατριώτης. Η αγάπη προς την πατρίδα είναι ιερή έννοια και σαν τέτοια πηγαίνει κοντά με την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Οι αληθινοί χριστιανοί είναι και χρηστοί πολίτες και καλοί πατριώτες· όπως ομολογούν την πίστη τους, υπερασπίζουν και την πατρίδα τους. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε μία του επιστολή. "Μητέρα τιμάν, των οσίων. Μήτηρ δε άλλη μεν άλλου· κοινή δε πάντων πατρίς".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Σωφρόνιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Λαμπρυνθείς τοῦ Πνεύματος τῆ ἐπιπνοίᾳ, Ἱεράρχης ὅσιος, ὡς Ἀποστόλων μιμητής, ἐν τῇ Σιὼν ἐχρημάτισας, Πάτερ παμμάκαρ, Σωφρόνιε πάνσοφε.


Ἐπιστροφή