26 Φεβρουαρίου

Η Θεσσαλονίκη, είναι πατρίδα πολλών Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων και Πατέρων της Εκκλησίας. Είναι η πατρίδα και του αγίου Πορφυρίου επισκόπου Γάζης, τον οποίον γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Ο άγιος Πορφύριος είναι από τους ανθρώπους εκείνους του Θεού, που αφήκαν και κοινωνική θέση και υλικό πλούτο και υπηρέτησαν σ'όλη τους τη ζωή με αφοσίωση τον Θεό και την Εκκλησία του. Σήμερα, αλήθεια, δύσκολα βρίσκονται άνθρωποι, έτοιμοι για θυσίες και πρόθυμοι ν' αφοσιωθούν ειλικρινά σε ιερά έργα. Ούτε την κοινωνική του θέση ούτε τον πλούτο του κανείς θυσιάζει ούτε τη ζωή του αφιερώνει για την υπεράσπιση της πίστεως και για την δόξα της Εκκλησίας. Κι όμως πιο μεγάλο έργο από τούτο δεν είναι που να κάμη ο άνθρωπος στον βίο του· να θεωρήση τα πάντα σκύβαλα "δια το περιβάλλον της γνώσεως του Χριστού" και να δοθή ολόκληρος στην διακονία της Εκκλησίας.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Πορφύριε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου

Ἱερωτάτοις σου τρόποις κοσμούμενος, ἱερωσύνης στολῇ κατηγλάϊσαι, παμμάκαρ θεόφρον Πορφύριε, καί ἰαμάτων ἐμπρέπεις δυνάμεσι, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή