23 Φεβρουαρίου

Σήμερα η Εκκλησία επιτελεί την μνήμη ενός από τους πρώτους Πατέρας και Μάρτυρας, του αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Όταν διαβάζουμε το Μαρτύριο του αγίου Πολυκάρπου, έν' από τα αρχαιότερα χριστιανικά γραπτά μνημεία, βλέπομε την αγιότητα, την καλωσύνη, την πίστη και την αγάπη στον Χριστό του αγίου αυτού Επισκόπου. Όταν τον προκάλεσαν να αρνηθή και να βλασφημήση τον Χριστό, εκείνος απάντησε· "Ογδόντα χρόνια υπηρετώ τον Κύριό μου...και τώρα να τον υβρίσω; Να βλασφημήσω τον Θεό και Σωτήρα μου; Ποτέ!". Πώς να μη θαυμάσουμε τέτοια πιστή αφοσίωση και τέτοιο υψηλό φρόνημα και πώς να μην αισθανώμαστε βαθειά λύπη, όταν ακούμε τους χριστιανούς να βλασφημούν το όνομα του Θεού και τα άγια της πίστεώς των; Τίποτα περισσότερο δεν εκθέτει τον άνθρωπο σαν ασεβή και ανάγωγο, όσο όταν υβρίζη και βλασφημή τα θεία.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Καρπούς τούς λογικούς, τῷ Κυρίῳ προσφέρων, Πολύκαρπε σοφέ, ἀρετῶν δι᾽ ἐνθέων, ἐδείχθης ἀξιόθεος, Ἱεράρχα μακάριε· ὅθεν σήμερον, οἱ φωτισθέντες σοῖς λόγοις, ἀνυμνοῦμέν σου, τήν ἀξιέπαινον μνήμην, Θεόν μεγαλύνοντες.


Ἐπιστροφή