17 Φεβρουαρίου

Ανάμεσα στους άλλους Αγίους, στην μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα, είναι ο όσιος Αυξίβιος, μαθητής του αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου και Επίσκοπος Σολίων της Κύπρου. Στόν άγιο Αυξίβιο βρίσκει εφαρμογή ο λόγος του Ιησού Χριστού "ος δ'αν ποιήση και διδάξη ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών". Έχουν και τα έργα την φωνή τους και συμβαίνει τα έργα την φωνή τους και συμβαίνει τα έργα να είν' ευγλωττότερα από τα λόγια το καλύτερο κήρυγμα το καταστρέφει δυστυχώς ο βίος μας, όταν ο κόσμος ξέρη πως άλλα λέμε κι άλλα πράττομε. Ο άγιος Αυξίβιος πήρε μια συμβουλή από τον δάσκαλό του τον ευαγγελιστή Μάρκο να φροντίση πρώτα με τα έργα του και με τη συμπεριφορά του να κερδίση το ποίμνιό του κι ύστερα ν' αρχίση να διδάσκη με το λόγο. Ο Άγιος το έπραξε κι ήταν η επιτυχία μεγάλη κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του ποιμνίου του.

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος β´

Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον

Πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακα, ἔνδον λαβών ἐν καρδίᾳ σου, τάς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, καί στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος.


Ἐπιστροφή