11 Φεβρουαρίου

Η αγάπη του ανθρώπου προς τα ζώα φανερώνει την καλωσύνη της ψυχής του και η ημερότης των ζώων πρός τον άνθρωπο δείχνει την αγιωσύνη του ανθρώπου. Στην αρχή της δημιουργίας δεν ήσαν εχθρικές οι σχέσει του ανθρώπου ούτε προς την φύση ούτε προς τα ζώα. Οι Πρωτόπλαστοι ζούσαν ειρηνικά κι αρμονικά ανάμεσα στα ζώα πριν από την παρακοή και την πτώση. Και πολλοί Άγιοι, ακριβώς σαν απόδειξη της αγιωσύνης τους, όχι μόνο αγαπούσαν τα ζώα, μα και προστατεύονταν από τα άγρια θηρία, όπως ο Προφήτης Δανιήλ και πολλοί Μάρτυρες της Εκκλησίας, που στον Ιππόδρομο δεν τους άγγιξαν τα θηρία. Τέτοιος, με αγάπη προς τά ζώα, σάμπως κι εκείνα να ήσαν άνθρωποι κι αδελφοί του, ήταν ο άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Σεβαστείας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα επιτελεί την μνήμη. Τα ζώα κι εκείνα κοντά του αισθάνονταν ασφάλεια και τα θηρία ημέρωναν και γίνονταν φίλοι του.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Βλάσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τά ἄνω ζητῶν

Ὁ θεῖος βλαστός, τό ἄνθος τό ἀμάραντον, ἀμπέλου Χριστοῦ, τό κλῆμα τό πολύφορον, θεοφόρε Βλάσιε, τούς ἐν πίστει τιμῶντας τήν μνήμην σου, εὐφροσύνης πλήρωσον τῆς σῆς, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή