10 Φεβρουαρίου

Κάθε τάξη και ηλικία και γένος έχουν να επιδείξουν πλήθος αγίων Μαρτύρων και Οσίων, που με το αίμα και με τα δάκρυά τους έγιναν λατρεία ζωντανή κι ευάρεστη στον Θεό. Πραγματώθηκε σ' αυτούς ο λόγος του Αποστόλου "Παρακαλώ ουν υμάς, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ, την λογικήν λατρείαν υμών". Ο άγιος Ιερομάρτυς Χαράλαμπος, του οποίου σήμερα η Εκκλησία επιτελεί την μνήμη, ήταν ιερέας κι όπως κάθε ημέρα πρόσφερε την αναίμακτο θυσία στον Θεό, κάμνοντας την θεία Λειτουργία, στο τέλος επεσφράγισε το ιερατικό του έργο προσφέροντας θυσία το γηραλέο σώμα του, σε ηλικία εκατόν δεκατριών ετών. Άλλος καλύτερος καθαγιασμός του βίου δεν υπάρχει κι άλλη αγιώτερη αφιέρωση δεν είναι να λειτουργής μια ζωή ολόκληρη και στο τέλος ό,τι μένει από το πήλινο σκεύος να το προσφέρης κι εκείνο θυσία στον Θεό.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πιστούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες· ὅθεν τιμῶμεν τὴν θείαν σου ἄθλησιν.


Ἐπιστροφή