9 Φεβρουαρίου

Τα περιστατικά του μαρτυρίου του αγίου Νικηφόρου, τον οποίον σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία, μας φέρνουν στην μνήμη τα λόγια του αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή "και εαν παραδώ το σώμά μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι". Άλλ' όχι μόνο τίποτα δεν ωφελείται, όταν και το μαρτύριο υποστεί κανείς χωρίς αγάπη, μα ούτε καν φθάνει στο μαρτύριο όποιος δεν έχει αγάπη. Γιατί η δύναμη που οδηγεί τους Αγίους στο μαρτύριο δεν είναι μόνο η πίστη στο Θεό, μα κι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Μέσα στην αγάπη είναι η πίστη κι όποιος έχει την αγάπη του Ευαγγελίου, την "καινήν εντολήν", έχει το πλήρωμα, και την πίστη και την ελπίδα. Ξεκίνησαν άνθρωποι με πίστη για το μαρτύριο κι επειδή δεν είχαν την αγάπη δεν άντεξαν και ξεκίνησαν άλλοι με αγάπη, όπως ο Νικηφόρος, και βρήκαν την πίστη και την δύναμη να αποθάνουν.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος α'. Χορός Ἀγγελικός

Ἀγάπης τῷ δεσμῷ, συνδεθείς Νικηφόρε, διέλυσας τρανῶς, τήν κακίαν τοῦ μίσους· καί ξίφει τήν κάραν σου, ἐκτμηθείς ἐχρημάτισας, Μάρτυς ἔνθεος, τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος· ὃν ἱκέτευε, ὑπέρ ἡμῶν τῶν ὑμνούντων, τήν ἔνδοξον μνήμην σου.


Ἐπιστροφή