5 Φεβρουαρίου

Η αγία παρθένος και μάρτυς Αγαθή, της οποίας η Εκκλησία σήμερα επιτελεί τήν μνήμη, είναι από τις ηρωΐδες εκείνες γυναίκες, που με όλη την απαλότητα και την ασθένεια του γυναικείου σώματος ενίκησαν τον κόσμο και τα "εν τω κόσμω". Ο διάλογός της με τον ειδωλολάτρη διοικητή της Σικελίας, που προσπαθούσε πρώτα με υποσχέσεις κι έπειτα με απειλές να την κερδίση, φανερώνει την ευψυχία της αγίας Αγάθης και το ακαμπτο φρόνημά της. Είναι μεγάλη η δύναμη και ανίκητο το θάρρος πού δίνει η πίστη κι η αγάπη στον Χριστό. Με τέτοια πίστη και με τέτοια αγάπη τρυφερά κι απαλά κορίτσια και τότε στούς διωγμούς και πάντα σώζουν την αγνότητά τους κι αψηφούν τον θάνατο. Μέσα σ' όλη τη λατρεία των ανθρώπων αυτή είναι η πιο ευάρεστη, είναι η λογική λατρεία, για την οποία λέγει ο Απόστολος "...παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ, την λογικήν λατρείαν υμών".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καί πάσχω διά σὲ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπέρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τήν μετά πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Στολιζέσθω σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, πορφυρίδα ἔνδοξον, καταβαφεῖσαν ἐξ ἁγνῶν, ῥύθρων Ἀγάθης τῆς Μάρτυρος· Χαῖρε, βοῶσα, Κατάνης τό καύχημα.


Ἐπιστροφή