27 Ἰανουαρίου

Στις 27 Ιανουαρίου του 438, τριανταένα χρόνια ύστερα από τόν θάνατό του, έφεραν στην Κωνσταντινούπολη από την Κουκουσό της Αρμενίας τα οστά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου Ιεράρχου και Οικουμενικού Διδασκάλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην Αντιόχεια Πρεσβύτερος και στην Κωνσταντινούπολη Επίσκοπος, είναι ο ακούραστος διδάσκαλος του ποιμνίου του, ο ασκητικός μοναχός, ο δραστήριος κληρικός, ο ατρόμητος μαχητής, πού συγκρούεται κατά μέτωπο με την κακία, χτυπά σαν τον Πρόδρομο την παρανομία και πέφτει τελειώνοντας μαρτυρικά τη ζωή του. Είναι ο καλός ποιμήν, ο όσιος και ο μάρτυς. Πολλούς από τους αγίους Μάρτυρας εγκωμίασε και στο τέλος φάνηκε απόλυτα συνεπής στα λόγια του· "...ει τις βούλεται επαινείν μάρτυρας, μιμείσθω μάρτυρας· ει τις βούλεται εγκωμιάζειν τους αθλητάς της ευσεβείας, ζηλούτω τον εκείνων πόνον".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ'

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο, τό ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος α´ - Χορός Ἄγγελικός

Εὐφράνθη μυστικῶς, ἡ σεπτή Ἐκκλησία, τῇ Ἀνακομιδῇ, τοῦ σεπτοῦ σου Λειψάνου· καί τοῦτο κατακρύψασα, ὡς χρυσίον πολύτιμον, τοῖς ὑμνοῦσί σε, ἀδιαλείπτως παρέχει, ταῖς πρεσβείαις σου, τῶν ἰαμάτων τήν χάριν, Ἰωάννη Χρυσόστομε.


Ἐπιστροφή