26 Ἰανουαρίου

Η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη του οσίου Ξενοφώντος και της οικογενείας του. Ο όσιος Ξενοφών, η σύζυγός του Μαρία και τα δυό του παιδιά Αρκάδιος και Ιωάννης είναι ένα παράδειγμα αγίας οικογενείας πολύ διδακτικό και μάλιστα στον καιρό μας. Άνθρωποι αφωσιωμένοι στον Θεό, με ευσέβεια και με στοργή των γονέων προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς, είναι ο όσιος Ξενοφών και η οικογένειά του. Οι άγιοι του Θεού, όταν με την θεία ευλογία φτειάχνουν οικογένεια, ξέρουν πως το σπίτι, το κύτταρο του κοινωνικού βίου των ανθρώπων, γίνεται λίκνο της ζωής, εργαστήριο της αρετής, ναος του Θεού και "κατ' οίκον εκκλησία". Η σωφροσύνη και η αγιότης δεν είναι μόνο για τους μοναχούς κι όποιος έκαμε σπίτι πρέπει να ξέρη, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, "ως απαιτηθήσεται λόγον σωφροσύνης και αγιασμού και της προς τους εν συζυγίαις και τεκνοτροφίαις αγίους ομοιώσεως".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν ὁ ποιών ἀεί μεθ᾽ ῆμῶν κατά τήν σήν ἐπιείκειαν, μή ἀποστήσῃς τό ἔλεός σου ἀφ᾽ ἡμῶν· ἀλλά ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τήν ζωήν ἡμῶν.

Κοντάκιον - Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἐν αὐλαῖς ἠγρύμνησας ταῖς τοῦ Δεσπότου, τοῖς πτωχοῖς σκορπίσας σου, τόν πλοῦτον Μάκαρ ἱλαρῶς, σύν τῇ συζύγῳ καί τέκνοις σου· διό κληροῦσθε τήν θείαν ἀπόλαυσιν.


Ἐπιστροφή