25 Ἰανουαρίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη ενός από τους τρείς μεγάλους Ιεράρχας και Οικουμενικούς Διδασκάλους, του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο άγιος Γρηγόριος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ο θεωρητικός νους, που πάντα εξαίρεται πάνω από τα ανθρώπινα. Είναι ο θεολόγος, ο ρήτορας, ο ποιητής, που αντι δια τον κοσμικό θόρυβο και την αίγλη των αξιωμάτων προτιμά την ησυχία της ερήμου και την απλότητα του ιδιωτικού βίου. Οι αγώνες του για την επικράτηση της ορθοδόξου πίστεως τον ανέβασαν αρχιεπισκοπικό θρόνο της Νέας Ρώμης. Μα εκείνος αφήνοντας τις μικρότητες των ανθρώπων και χαιρετίζοντας συγκινητικά το ποίμνιό του, έφυγε για ν' αφιερωθή στις πνευματικές του θεωρήσεις. Ίδε ο άνθρωπος του Θεού· "Ηγνόουν γαρ ότι προς υπάτους ημιν και υπάρχους η άμιλλα και στρατηγών τους ευδοκιμωτάτους, οι μη έχουσιν όποι τα εαυτών ρίψουσι".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´

Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Θεολόγῳ γλώττῃ σου, τάς συμπλοκάς τῶν ῥητόρων, διαλύσας ἔνδοξε, ὀρθοδοξίας χιτῶνα, ἄνωθεν, ἐξυφανθέντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐστόλισας, ὅν καί φοροῦσα, σύν ἡμῖν κράζει, τοῖς σοῖς τέκνοις· Χαίροις Πάτερ, θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος.


Ἐπιστροφή