22 Ἰανουαρίου

Σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός Αποστόλου και ενός στρατιώτου. Ο Απόστολος είναι ο Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, Επίσκοπος στην Έφεσο, όπου και απέθανε μαρτυρικά. Ο στρατιώτης είναι ο Αναστάσιος ο Πέρσης. Αυτός, στρατιώτης πρώτα, τον καιρό που οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και πήραν τον Τίμιο Σταυρό, έγινε μοναχός ύστερα στην αγία πόλη και τέλος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους συμπατριώτες του τους Πέρσες. Στρατεία - η καλή στρατεία - είναι η ζωή του χριστιανού και ταιριάζουν και στον Απόστολο Τιμόθεο και στο στρατιώτη Αναστάσιο εκείνα που γράφει ο Απόστολος Παύλος και στις δυό του επιστολές προς τον Τιμόθεο. Στην πρώτη· "Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· επιλαβού της αιωνίου ζωής...". Και στην δεύτερη· "...κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού... εάν δε και αθλή τις ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση".

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου -Ἦχος δ´

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καί νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθήν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τά ἀπόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, Ἦχος δ´.

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τόν τάφον σου Σωτήρ

Τόν θεῖον Μαθητήν, καί συνέκδημον Παύλου, Τιμόθεον πιστοί, ἀνυμνήσωμεν πάντες, σύν τούτῳ γεραίροντες, τόν σοφόν Ἀναστάσιον, τόν ἐκλάμψαντα, ἐκ τῆς Περσίδος ὡς ἄστρον, καί ἐλαύνοντα, τά ψυχικά ἡμῶν πάθη, καί νόσους τοῦ σώματος.


Ἐπιστροφή