21 Ἰανουαρίου

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η αγία Μάρτυς Αγνή, τους οποίους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία είναι κι οι δύο από κείνους τους ανθρώπους του Θεού, που εθυσίασαν τά πάντα, έχοντας μέσα τους την θείαν αγάπην. Ο άγιος Μάξιμος ανέβηκε στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα και τα εγκατέλειψε για να γίνη μοναχός. Ταιριάζουν σ' αυτόν τον ίδιο τα δικά του λόγια· "οι άγιοι πάντες του θείου και απλανούς λόγου επειλλημένοι, τον αιώνα τούτον διέβησαν, ουδενί των εν αυτώ τερπών το της ψυχής ίχνος εναπερείσαντες". Η αγία Αγνή εθυσίασε την νεανικοτητα της και την ωραιότητά της για να μην αρνηθή την πίστη της και για να μη σπιλώση την παρθενική της καθαρότητα. Τέτοια παραδείγματα πνευματικής φιλοσοφίας και αγνότητος βίου δεν έχει να επιδείξη ο κόσμος έξω από τον Χριστιανισμό. Εκεί υπάρχουν κάποιες αρετές, μα δίχως ρίζα. Έξω από την Εκκλησία κι όπου υπάρχει αρετή, είναι "λά-μπουσα κακία".

Ἀπολυτίκιον , Ἦχος πλ. δ´

Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας Διδάσκαλε καί σεμνότητος, τῆς Οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν Μοναζόντων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ

Τόν τῆς Τριάδος ἐραστήν καί Μέγαν Μάξιμον, τόν ἐκδιδάξαντα τρανῶς πίστιν τήν ἔνθεον, τοῦ δοξάζειν τόν Χριστόν, ἐν δύο φύσεσι, θελήσεσί τε καί ἐνεργείαις ὑπάρχοντα, ἐπαξίως ἐν ᾠδαῖς πιστοί τιμήσωμεν, ἀνακράζοντες· Χαῖρε κήρυξ τῆς Πίστεως.


Ἐπιστροφή