11 Ἰανουαρίου

Σ' ένα του λόγο ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τα ιερά πρόσωπα των Αγίων τα εξής· "τα των αγίων ανδρών ουχί τα ρήματα μόνον, αλλά και αυτά τα πρόσωπα πνευματικής γέμει χάριτος". Το αισθανόμαστε και το ζούμε αυτό, όταν βλέπωμε την εικόνα του οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη. Στο ιερό πρόσωπο του Οσίου, έτσι όπως η μορφή του σώζεται στην παράδοση της ορθοδόξου εικονογραφίας, διαλάμπει πραγματικά μια πνευματική χάρη, μια ψυχική ηρεμία και γαλήνη και μια εσωτερική ομορφιά, καρπός και απόκτημα πολυχρονίου ασκήσεως και βίου καθαρού - τέτοια ιλαρότητα και τέτοια χάρη δεν την έχουν οι ομορφιές "της σαρκός". Στο Αστέρι, το μοναστηράκι του Υμηττού, υπάρχει μία τέτοια εικόνα του οσίου Θεοδοσίου, που κάποιο βέβηλο χέρι της έχει καταστρέψει τα μάτια. Και χωρίς τα μάτια που είν' ο καθρέπτης της ψυχής, το πρόσωπο του Οσίου "πνευματικής γέμει χάριτος".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας· καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν. Θεοδόσιε Πατήρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Καί τῆς Ἑορτῆς, Ἦχος α´

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´ - Τῇ ὑπερμάχῳ

Πεφυτευμένος ἐν αὐλαῖς ταῖς τοῦ Κυρίου σου, τάς σάς ὁσίας ἀρετάς τερπνῶς ἐξήνθησας, καί ἐπλήθυνας τά τέκνα σου ἐν ἐρήμῳ, τῶν δακρύων σου τοῖς ὄμβροις ἀρδευόμενα, ἀγελάρχα τῶν Θεοῦ θείων ἐπαύλεων· ὅθεν κράζομεν· Χαίροις Πάτερ Θεοδόσιε.


Ἐπιστροφή