6 Ἰανουαρίου

"Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος. . .", είναι γραμμένο στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και πάλι "η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο", είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Το νέο λοιπόν που κομίζει ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο είναι η χάρις. Το χαροποιό μήνυμα του Ευαγγελίου, η ουσία και το βάθος του Χριστιανισμού είναι η χάρις. Το ξεχωριστό γνώρισμα της Εκκλησίας και η διαφορά της από τη Συναγωγή είναι η χάρις. Ό,τι έχει η "καινή κτίσις", που δεν υπάρχει στον παλαιό κόσμο, είναι η χάρις. Βασίλειο της χάριτος είναι η "Βασιλεία των ουρανών". Και η σημερινή μεγάλη γιορτή Θεοφάνεια ή Επιφάνεια, είναι η ημέρα, όπου επίσημα και πανηγυρικά, με την φανέρωση της Αγίας Τριάδος, έκαμε την είσοδό της στον κόσμο η θεία χάρις. "Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, εσημειώθη εφ' ημάς...", ψάλλει η Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον,Ἦχος α´

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.


Ἐπιστροφή