[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός κατά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς τρομοκρατικῆς ἐνεργείας ἐν Β. Ὀσετίᾳ(21/09/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε,
Ἱερώτατοι,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,
Ἐντιμότατοι καί ἀγαπητοί κύριοι Γενικοί Πρόξενοι,
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Τῆς Θείας Γραφῆς ἐπιτασσούσης «ὑπέρ νεκρῶν εὔχεσθαι», (Β´    Μακ. 12,44), συνήλθομεν σήμερον διά νά προσευχηθῶμεν ὑπέρ τῶν ἀδίκῳ θανάτῳ θανατωθέντων τέκνων καί ἀδελφῶν μας ἐν Μπεσλάν τῆς Β. Ὀσετίας πρό ὀλίγων ἡμερῶν. Ἀθῶα καί    ῎ἄγευστα κακίας παιδία, μικροί μαθηταί καί μαθήτριαι, μετά διδασκάλων καί γονέων αὐτῶν, ἡρπάγησαν ὑπό τοῦ θανάτου ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, ἀνδρῶν ἀνόμων καί μιαιφόνων τολμησάντων νά ἀπαιτήσουν τά δῆθεν δίκαιά των διά τοῦ αἵματος ἀνυποψιάστων ψυχῶν καί ἀμοίρων πάσης εὐθύνης. Ὄνειρα καί ἐλπίδες, σχέδια καί προγραμματισμοί διά τό μέλλον, εὐγενεῖς ὁραματισμοί καί προσδοκίαι, κατέπεσαν εἰς ἐρείπια. «Ἄφετέ με πικρῶς κλαύσομαι. Μή κατισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπί τό σύντριμμα» τῶν υἱῶν καί τῶν θυγατέρων μου (Ἡσ. 22,4), λέγει μέ κατάπικρον τό στόμα ἡ Ρωσσία. Καί εἰς τόν πικρόν αὐτῆς κλαυθμόν καί τό βαρύ πένθος, σύμπασα ἡ ἀνά τόν κόσμον Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει, καταχαίουσα δάκρυα, καί θερμαίνουσα κοπετόν, καί ποιοῦσα μέγα πένθος (πρβλ. Σ. Σειράχ 38, 16-18) κατά τήν ἀξίαν τῆς ἀθωότητος τῶν θυμάτων. Συμπάσχομεν πάντες μετά τοῦ Μακαριωτάτου    Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ κυρίου Ἀλεξίου, πνευματικοῦ πατρός τῶν φονευθέντων, καί συλλυπούμεθα ἀπό καρδίας τῷ Ἐξοχωτάτῳ Προέδρῳ κυρίῳ Βλαντιμίρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος βαρύτατα φέρει τήν εἰς βάρος τόσον ἀθώων πολιτῶν, ἀνήβων καί ἀώρων τῇ ἡλικίᾳ, ἀδικίαν καί φονοκτονίαν. Εἴμεθα ἀλλήλων μέλη ἐν τῷ ἑνί Σώματι τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὀδύνη καί τό ἄλγος εἶναι κοινά.

Βεβαίως οἱ μιαιφόνοι τρομοκράται ἀγνοοῦν τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ: «Οὐ φονεύσεις» καί τήν ἀκόμη περισσότερον συγκεκριμένην: «Ἀθῶον καί δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς» (Ἐξοδ. 23,7). Περιφρονοῦν τό ἔμμεσον αἴσθημα τοῦ ἐλέους καί τῆς δικαιοσύνης. Εἰς οὐδέν λογίζονται τήν κατ᾿ αὐτῶν κοινήν ὀργήν συμπάσης τῆς σωφρονούσης ἀνθρωπότητος. Διά τοῦτο «αἱ χεῖρες αὐτῶν αἵματος πλήρεις» (Ἡσαϊου 1,15), καί μάλιστα αἵματος ἐντελῶς ἀθώου καί ἀνυπερασπίστου, τό ὁποῖον βοᾷ πρός τόν Θεόν ἐκ τῆς γῆς τοῦ Μπεσλάν. Ποῖος τούς ἐκίνησεν εἰς τήν μιαιφονίαν; ἡ τυφλότης τῆς ψυχῆς των καί ὁ ἔκφρων φανατισμός των καί ἡ διαστροφή τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν, τάς ὁποίας ὑποκρίνονται ὅτι πρεσβεύουν. Ἀλλά καμμία θρησκεία δέν εὐλογεῖ τήν τρομοκρατίαν, τήν τυφλήν βίαν, τό ἔγκλημα, τήν ἀθωοκτονίαν, καί οὐδείς πατριωτισμός ἤ φυλετικόν συμφέρον ἀπαλλάσσει τῆς εὐθύνης τοῦ στυγεροῦ ἐγκλήματος τούς ταῦτα διαπράξαντας.Ἄς δώσουν λόγον εἰς τόν Δίκαιον Κριτήν διά τό τολμηθέν ἀνήκουσον ἀνοσιούγημα.

Ἀλλ᾿ ἡμεῖς, οἱ εἰς Χριστόν, τόν Δίκαιον, τόν Ἀρχηγόν τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀναστάσεως, πιστεύοντες, σήμερον ἄς κάμψωμεν τά γόνατα τῶν καρδιῶν μας, δεόμενοι ὅπως τά ὀστᾶ τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς Ὀσετίας ἀνατείλουν ὡς βοτάνη, καί αἱ ψυχαί των ὅπως αὐλισθοῦν μετά τῶν ἀκάκων πενήτων τῶν ὑπό τοῦ μιαιφόνου Ἡρώδου σφαγιασθέντων καί μετά πάντων τῶν Ἁγίων παιδομαρτύρων καί Μαρτύρων τῆς Πίστεως ἡμῶν, ἀρχαίων καί νεωτέρων. Προσέτι, ὅπως ἡ ἁγιοτόκος γῆ τῆς Ρωσσίας μή λάβῃ ἄλλην πεῖραν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων καί ὁ εὐγενής λαός αὐτῆς μή θρηνήσῃ τοῦ λοιποῦ ἄλλα ἀθῷα θύματα. Ὁμοίως καί ἡ σύμπασα ἀνθρωπότης ἀσφαλῶς. Τό δέ Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὅπως ἐμφυσήσῃ, βιαίᾳ τινί πνοῇ, φωτισμόν εἰς τάς ἐσκοτισμένας διανοίας τῶν ταραχοποιῶν καί κακοποιῶν ἀνθρώπων, διά νά ἀποστοῦν τῶν φρικαλέων καί μυσαρῶν σχεδίων των καί ἀναζητήσουν ἀνθρωπίνους καί εἰρηνικούς τρόπους πρός ἐκζήτησιν τῶν αἰτημάτων των, ἐάν βεβαίως ταῦτα ἔχουν στοιχεῖά τινα δικαίου.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς ἐν Μπεσλάν μιαιφονίας, νηπίων, παίδων, ἐφήβων, γονέων καί διδασκάλων, ἐν οἷς καί τοῦ ἡρωϊκῶς θυσιασθέντος ὁμογενοῦς διδασκάλου Ἰωάννου, τοῦ νέου τούτου ὑπογραμμοῦ καί παραδείγματος διά πάντα διδάσκαλον. Ἀμήν.