[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Γκαργκάνα, Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
(Φανάριον, Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 25/05/2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Ἐντιμολογιώτατε,

Ἐν εὐφροσύνῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμην τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἔγνωμεν, κατ’ ἰδίαν ἡμῶν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, τιμῆσαι τὴν ὑμετέραν λίαν προσφιλῆ Ἐντιμολογιότητα διὰ τῆς ἀπονομῆς εἰς αὐτὴν τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρήτορος.

Ἡ Θεία Γραφὴ σημειώνει ὅτι «τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις». Ἐγνωρίσαμεν ὑμᾶς ἀπὸ ἐτῶν καὶ ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν τοῦ γεγονότος ὅτι καταλέγεσθε μεταξὺ τῶν εὐθέων, τόσον ὡς πρόσωπον καθ’ ἑαυτό, μὲ τὰς περικοσμούσας ὑμᾶς πολλὰς ἀρετάς, ὅσον καὶ ὡς δημόσιος ἀνὴρ πανευρωπαϊκῆς ἐμβελείας, ὁ ὁποῖος ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν εἰσέφερε πλεῖστα εἰς τὴν πρόοδον καὶ οἰκονομικὴν ἀνάπτυξιν τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ὑψηλοβάθμου στελέχους, κατ’ ἀρχήν, καὶ Ὑποδιοικητοῦ μετὰ ταῦτα καί, τέλος, Διοικητοῦ ἀπὸ ἑξαετίας καὶ μέχρι σήμερον τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἡλικία τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀνέρχεται εἰς ὀκτὼ μόλις δεκαετίας, ἡ δὲ παρ’ αὐτῆ εὐδόκιμος καὶ καλλίκαρπος ὑπηρεσία ὑμῶν ἀριθμεῖ τριάκοντα καὶ τρία συναπτὰ ἔτη, δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐσφραγίσατε διὰ τῆς σοφῆς παρουσίας καὶ ἀκαμάτου, ὅσον καὶ γονίμου καὶ ἐπιτυχοῦς, ἐργασίας σας τὴν ἱστορίαν τοῦ ἐθνικοῦ κεντρικοῦ οἰκονομικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἑλλάδος. Εἰσεφέρατε ἐπίσης, Ἐντιμολογιώτατε, πλεῖστα καὶ εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κεντρικὴν Τράπεζαν, ὡς καὶ εἰς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον καὶ ἄλλους Διεθνεῖς Οἰκονομικοὺς Ὀργανισμούς, ὅπου ἐτιμήσατε τὸ ἑλληνικὸν ὄνομα. Ἐξερχόμενος μετ’ ὀλίγον ἐν τιμῇ τῆς ἐν τῆ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, δύνασθε νὰ σεμνύνεσθε ὅτι ἐπράξατε εὐόρκως τὸ καθῆκον σας καὶ ἐπολαπλασιάσατε, ὡς πιστὸς οἰκονόμος, τὸ δοθὲν εἰς ὑμᾶς ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πολυεύθυνον τάλαντον!

Ἀλλ’ ἡ ἀξιέπαινος εὐθύτης σας, Ἐντιμολογιώτατε, ἔχει καὶ ἄλλην διάστασιν. Ἐκείνην τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας τυγχάνετε πιστὸν τέκνον. Εἶναι μεμαρτυρημένος ὁ σεβασμὸς, τὸν ὁποῖον τρέφετε πρὸς τὴν καθ’ ἡμᾶς Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ «Ἐκκλησία τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων», οὔτε μόνον ἡ Πνευματικὴ Μήτηρ καὶ Τροφὸς τῶν τέκνων της, ἀλλ’ εἶναι, κατὰ τὴν ἰδικήν σας προσφυᾶ παρατήρησιν, καὶ «τὸ κατ’ ἐξοχὴν προστατευτικὸν κέλυφος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀνεπτύχθησαν αἱ παραγωγικαὶ καὶ πνευματικαὶ δυνάμεις τοῦ Γένους» καὶ «τὸ φαινόμενον ποὺ ἀποκαλοῦμεν Οἰκονομίαν τοῦ Γένους».  Εἶναι ταυτοχρόνως καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον, ἀπὸ τοῦ ἀσβέστου τούτου φάρου τοῦ Φαναρίου τηλαυγίζει εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς, τὸ φῶς τῆς σωζούσης ἀληθείας, τὸ φῶς τῆς εἰς τὴν αἰωνιότητα ἀγούσης πίστεως, τὸ φῶς τῆς ἀκαταισχύντου ἐλπίδος, τὸ φῶς τῆς εἰς τὸν Θεὸν ἀναβιβαζούσης τὸν ἄνθρωπον ἀγάπης! Ἡ τῇ ὑμετέρᾳ πρωτοβουλίᾳ ὡς Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος διοργάνωσις κατ’ Ὀκτώβριον τοῦ 2006 εἰς τὰ κεντρικὰ κτήρια τῆς Τραπέζης ἐν Ἀθήναις, ἐξόδοις τῆς ἰδίας καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τοῦ Θρόνου, τῆς ὁποίας σήμερον γίνεσθε μέλος, τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκείνης Διημερίδος μὲ θέμα: «Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Οἰκονομία τοῦ Γένους», ἧς καὶ τὰ Πρακτικά, πάλιν ὑμετέρᾳ εὐγενεῖ πρωτοβουλίᾳ καὶ χορηγίᾳ τῆς Τραπέζης προσφάτως ἐξεδόθησαν εἰς καλαίσθητον τόμον, ὄχι μόνον ὑπογραμμίζει καὶ βεβαιοῖ τὰ ἀγαθὰ καὶ φιλομήτορα αἰσθήματά σας ἔναντι τῆς μαρτυρικῆς Ἀποστολικῆς καὶ Οἰκουμενικῆς Καθέδρας ταύτης, ἀλλ’ ἀποτελεῖ καὶ γεγονὸς βαρυσήμαντον.

Πάντα τὰ ἀναφερθέντα καθιστοῦν τὴν ὑμετέραν Ἐντιμολογιότητα παράδειγμα πρὸς μίμησιν, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἡμετέρα ἀπόφασις νὰ ἀναβιβάσωμεν ὑμᾶς σήμερον ἐπὶ βαθμίδος ὑψηλῆς, συγκαταλέγοντες ὑμᾶς εἰς τὴν τιμίαν καὶ φιλογενῆ χορείαν τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὴ καὶ ἐν μέσῳ πλείστων καὶ ἐκλεκτῶν ἐκπροσώπων της, συνελθόντων ἐνταῦθα εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ἐτησίου προσκυνήματός των εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον. Οὕτως ἀποδίδομεν εἰς ὑμᾶς τὴν τοῖς εὐθέσι πρέπουσαν «αἴνεσιν».

Ἐδέχθητε, Ἐντιμολογιώτατε, τὸ ὀφφίκιον διὰ χειροθεσίας. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι δῶρον τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὡς τοιοῦτον νὰ τὸ κρατήσετε, ἐν εὐγνωμοσύνῃ πρὸς τὸν Κύριον πολλῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν χαρᾷ πνευματικῇ καὶ ἀγαλλιάσει καρδίας, μαζὶ μὲ τὴν σεβαστήν δέσποιναν μητέρα σας, τήν εὐγενεστάτην καὶ ἀξίαν σύζυγόν σας καὶ τὴν ἐκλεκτὴν θυγατέρα σας, καθ’ ὅσον καὶ εἰς αὐτὰς εὐλόγως ἀντανακλᾷ ἡ πρὸς τὸν υἱόν, σύζυγον καὶ πατέρα γινομένη τιμή. Εἶσθε πλέον ὁ Μέγας Ρήτωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας! Αἱ «ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ» νὰ εἶναι «ἐν τῶ λάρυγγί» σας πυκναί, μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς. Καὶ ἡ ὁμολογία τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Καὶ ἡ διακήρυξις τῶν θαυμασίων Του εἰς τὴν ζωήν σας. Καὶ ἡ ἐνθύμησις καὶ διεκδίκησις τῶν δικαιωμάτων Του. Καὶ ἡ στήριξις τῶν ἱερῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λόγος σας, «λόγος ἀγαθός, ἐκ καρδίας ἐρευγόμενος, πρὸς ὁδηγίαν πολλῶν εἰς τὸν προαιώνιον Λόγον, τὸν διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν σαρκωθέντα, παθόντα, σταυρωθέντα, ταφέντα καὶ ἀναστάντα Μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ! Λόγος χάριτος καὶ ἀληθείας!  Κοσμούμενος ὑπὸ τοῦ ἀρχοντικίου, κοσμήσατε μᾶλλον ἐσεῖς αὐτό, λόγῳ καὶ ἔργῳ. Καὶ ἡ πατρικὴ ἡμῶν εὐχὴ καὶ Πατριαρχικὴ εὐλογία, σὺν τῇ μητρικῇ στοργῇ καὶ ἀγάπῃ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Βασιλευούσης, ἔστω μετὰ τῆς ὑμετέρας Ἐντιμολογιότητος καὶ τῆς οἰκογενείας αὐτῆς. Πολλὰ καὶ θεοφιλῆ τὰ ἔτη σας!