[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Δημάρχου Λαρίσης (14/05/2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Ἱερώνυμε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε τῆς Πελασγίδος Λαρίσης,
Εὐλογημένε Λαρισαϊκέ λαέ,

Χριστός Ἀνέστη!

Δοξάζομεν τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἔλθωμεν εἰς τήν Θεσσαλικήν πρωτεύουσαν ἀπό τήν σεβασμίαν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, διά νά συνεορτάσωμεν τήν μνήμην τοῦ πολιούχου καί προστάτου σας Ἁγίου Ἀχιλλίου, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ἰγνατίου.

Ἤλθομεν ἀπό τό σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, εἰς τό ὁποῖον ἡ Λάρισα ἔχει στείλει δύο Οἰκουμενικούς Πατριάρχας, τόν πολύν ἐκεῖνον Ἱερεμίαν Β’ τόν Τρανόν, καί τόν Διονύσιον Γ’ Βάρδαλιν, διά νά κομίσωμεν εἰς τήν πατρίδα τοῦ Ἀριστίππου, τοῦ Μένωνος καί τοῦ Φίλωνος, τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν μητρικήν της εὐχήν καί στοργήν, καί τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Ὁ Λαρισαϊκός λαός ἀπό τήν ἀρχαιότητα διεκρίνετο διά τήν θεοσέβειάν του. Ἀφ᾿ ὅτου δέ ἡ «εὐδαιμονεστάτη χώρα» σας - διά νά εἴπωμεν κατά τόν Στράβωνα - ἐδέχθη τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας, προσεκύνησε τήν Ἐσταυρωμένην Ἀγάπην καί ἐλούσθη τό βάπτισμα τῆς παλλιγγενεσίας, τό ὄνομα τῆς Λαρίσης, τό «παλαιόν καί σεμνόν καί τοῖς ἀρχαίοις περιλαλούμενον», ἔγινεν ἀκόμη εὐφημότερον γνωστόν διά τήν ἀφοσίωσιν τοῦ λαοῦ της εἰς τήν θρησκείαν τῆς Ἀληθείας, τοῦ Φωτός, τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἀγάπης, τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ὄντως Ζωῆς.

Ὁ τόπος αὐτός, παρά τάς πολλάς ἱστορικάς περιπετείας του, τάς ἀλλεπαλλήλους ὑπό πολλῶν ἀλλογενῶν καί ἀλλοθρήσκων κατακτήσεις του, μέ τάς συναφεῖς ἀναστατώσεις καί τούς περιστασιακούς διωγμούς κατά τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν Πίστεως, ἀνέδειξε πολλούς Ἁγίους, Ἱεράρχας, Ὁσίους, Μάρτυρας καί Νεομάρτυρας, μέ κορυφαῖον τοῦ χοροῦ τόν, Καππαδόκα μέν τήν καταγωγήν, γνήσιον Λαρισαῖον ὅμως κατά τήν ἐπιλογήν, Ἅγιον Ἀχίλλιον Ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσης, ἕνα τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς συνεκάλεσε σήμερον. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως. Αὐτοῦ τήν εὐχήν καί εὐλογίαν θά λάβωμεν ὅλοι.

Κύριε Δήμαρχε,

Ἡ πόλις, τῆς ὁποίας ἔχετε τήν τιμήν νά εἶσθε ὁ πρῶτος πολίτης, ἀλλά καί ὁ πρῶτος θεράπων, εἶναι σήμερον μία μεγαλούπολις, ἀνεπτυγμένη, μέ Πανεπιστήμιον, μέ βιομηχανίαν, μέ ἐμπόριον, μέ τέχνας κ. ο. κ., ἡ ὁποία δέν ἔχει εἰς τίποτε νά φθονήσῃ ἄλλας ἑλληνικάς καί εὐρωπαϊκάς πόλεις ἀναλόγων προδιαγραφῶν. Ἔχει πρό πολλοῦ κλείσει τάς οἱασδήποτε πληγάς τοῦ παρελθόντος, πορεύεται μέ ταχύτατα ἅλματα τήν ὁδόν τῆς προόδου. Δέν εἶναι μία ἀγροτική πόλις μέ στενούς ὁρίζοντας, ἀλλά προσφέρει καί ἔχει ἀκόμη πολλά νά προσφέρῃ, πέραν τῆς οἰκονομίας, εἰς τήν ἐπιστήμην, εἰς τά γράμματα, εἰς τάς τέχνας, εἰς τόν πολιτισμόν. Εἶναι κόσμημα καί σέμνωμα ὄχι μόνον τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῆς εὐρυτέρας γεωγραφικῆς περιοχῆς. Εἰς τό ἐμπεδόμοχθον ἔργον σας ἔχετε ἀμέριστον τήν συμπαράστασιν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἔχετε ἐπίσης πλουσίας τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ καί Ἀποστολικοῦ Θρόνου, πρός τόν ὁποῖον πολλήν εὐλάβειαν δεικνύετε καί σεῖς, καί ὁ κ. Γεν. Γραμματεύς τῆς Περιφερείας καί ὁ κ. Νομάρχης, καί οἱ λοιποί τά πρῶτα φέροντες ἐν Λαρίσῃ, ἀλλά καί ὁ λαός τῆς πόλεως, μέ συχνάς προσκυνηματικάς ἐπισκέψεις εἰς τό ταπεινόν μέν καί πάντοτε ἐσταυρωμένον, ἀλλά καί πάντοτε φωτεινόν καί τηλαυγίζον Φῶς Χριστοῦ Φανάριον, εἰς τό Πατριαρχεῖον μας.

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα διά τήν ὡραίαν ὑποδοχήν καί τούς καλούς λόγους σας. Εὐχαριστοῦμεν διά τήν εὐλάβειαν καί τήν ἀγάπην σας. Νά εἶναι πάντοτε εὐλογημένη καί χριστοσκέπαστη ἡ φιλόχριστος Λάρισα καί ἡ ἁγιοτόκος Θεσσαλία! Νά εἶσθε πάντοτε εὐλογημένοι καί γεμᾶτοι ἀπό τήν Χάριν καί τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ὅλοι σας. «Εἰρήνη ὑμῖν καί ἀγάπη μετά πίστεως ἀπό Θεοῦ Πατρός καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ»! (Ἐφ. 6, 23)