[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τό πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου (13/05/2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί πεφιλημένε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κύριε Ἱερώνυμε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,

Ὁ Ἀναστάς Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!

Εἶναι ἰδιαιτέρα ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησις νά παρακαθήμεθα εἰς κοινήν τράπεζαν ἐνταῦθα εἰς ἡμέρας Πασχαλίου εὐφροσύνης, μάλιστα δέ τό πρῶτον μετά τήν ἐν ὥραις αἰσίαις ἀνάδειξιν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, πεφιλημένου καί περισπουδάστου ἁγίου ἀδελφοῦ, ἀπό Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας εἰς Ἀρχιεπίσκοπον τῶν κλεινῶν Ἀθηνῶν.

Ἐστερήθημεν τῆς ἀγαλλιάσεως νά Σᾶς ὑποδεχθῶμεν, Μακαριώτατε, κατά τήν παρελθοῦσαν Τεσσαρακοστήν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, ἀναβληθείσης τότε τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεώς Σας εἰς τάς αὐλάς τῆς κοινῆς πάντων ἡμῶν Μητρός καί Τιθηνοῦ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς τήν πρώτην εὐθύνην καί τόν πρῶτον σταυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας φερούσης, συνεπείᾳ τῆς προσκαίρου μικρᾶς - εὐτυχῶς - δοκιμασίας τῆς ὑγιείας Σας. Ὅμως εἴχομεν τήν χαράν καί τήν τιμήν νά Σᾶς ὑποδεχθῶμεν ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἀναστασίμου περιόδου μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Σας, εἰς τήν ἕδραν ἡμῶν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον πρέπει νά αἰσθάνεσθε ὡς τήν μητρικήν οἰκίαν, εἰς τήν ὁποίαν πάντοτε περισσεύουν τά ἀγαθά αἰσθήματα καί ἡ στοργή ὑπέρ πασῶν τῶν τέως θυγατέρων καί ἤδη ἀδελφῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν, τῶν ἁγίων Ποιμένων των καί τοῦ Χριστωνύμου πληρώματός των. Καί ἐκεῖ ἐκορυφώθη ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη διά τοῦ ἱεροῦ Συλλειτούργου ἡμῶν, τῆς κοινῆς προσευχῆς καί τῆς μετοχῆς εἰς τήν Τράπεζαν τοῦ Κυρίου καί τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς.

Μακαριώτατε,

Ἔχομεν τήν εὐλογίαν νά Σᾶς γνωρίζωμεν ἀπό πολλῶν δεκαετιῶν. Εἰς τό σεβάσμιον πρόσωπόν Σας πάντοτε διεκρίναμεν ἁδρά τά χαρακτηριστικά τοῦ καλοῦ Ποιμένος, τοῦ τιμίου ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ λαμπροῦ Θεολόγου, τοῦ διακεκριμένου ἐπιστήμονος, τοῦ ἀνθρώπου τῶν ἀνοικτῶν ὁριζόντων, τῶν συγχρόνων προβληματισμῶν καί τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, παρά τήν συνειδητήν ἐπιλογήν τῆς ἀποχῆς ἀπό τήν ἀτελέσφορον ἐπιδίωξιν τοῦ νά εὑρίσκεσθε ἐπί μονίμου βάσεως εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς δημοσιότητος. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχεται μετά παρρησιάσεως! Τό ἔργον τοῦ Κυρίου δέν ἐπιτελεῖται προηγουμένων σαλπιγκτῶν. Τό ἔλεός Του ἐπισκέπτεται τόν ἄνθρωπον περισσοτέρας φοράς ἐν τῷ κρυπτῷ. Τό Πνεῦμα Του πνέει ὡς πνοή αὔρας λεπτῆς. Τά γνωρίζετε ὅλα αὐτά καλῶς, διά τοῦτο καί ἔχετε ἐπιλέξει τήν σεμνότητα καί ἀθορυβίαν, μέσα εἰς τήν εἰρήνην τῆς ὁποίας ἔχετε ἐπιτελέσει ἔργα μεγάλα καί θαυμαστά, χριστοτερπῆ, θεάρεστα καί λαοσωτήρια. Εἶσθε ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ἀληθής ἀσκητής, ἀφάνταστος, ἄτυφος, ἐνδοσκάπτης. Διά τοῦτο καί Σᾶς ἐπισκιάζει ἡ Θεία Χάρις, διά τοῦτο καί Σᾶς ἔκρινεν ἄξιον τῆς ὑψίστης τιμῆς νά ἀνέλθητε εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί νά ἀναλάβητε ἔργον προεδρείας πολλῶν ἀδελφῶν.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπείας Σας θά προαχθοῦν εἰς βάθος καί εὖρος αἱ ἀδελφικαί σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνον μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί μετά τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός δόξαν Χριστοῦ καί ἔπαινον τοῦ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον εἶναι ὄνομα ἑνότητος καί εἰρήνης καί συνεργασίας ἀγαστῆς, ἐν Πίστει καί Ἀγάπῃ καί Ἀληθείᾳ Χριστοῦ Ἰησοῦ καί Θεοῦ Πατρός καί Πνεύματος Ἁγίου. Εἴμεθα βέβαιοι, ἐπίσης, ὅτι ὅλοι οἱ τομεῖς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου ἐν Ἑλλάδι θά γνωρίσουν πρόοδον καί ἀνάπτυξιν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ πληρώματος. Ἡ μέχρι τοῦδε ἱερατική καί ἀρχιερατική πορεία Σας προκηρύσσουν καί προμνηστεύονται ταῦτα πάντα. Ἐπιθυμοῦμεν μόνον νά γνωρίζετε ὅτι τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅσον καί ὁ Κυρηναῖος του Πατριάρχης τοῦ Γένους, εὑρισκόμεθα καί θά εὑρισκώμεθα εἰς τό πλευρόν Σας, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ καί ἐν προσευχῇ ἀδιαλείπτῳ. Καί Κύριος ὁ Θεός εἴθε νά κρατύνῃ τήν δεξιάν Σας εἰς ἔτη πλεῖστα, φωτεινά, εἰρηνικά καί σωτήρια.

Ἐγείροντες τό ποτήριον ὑπέρ ὑγιείας καί ἀντιλήψεως Θεόθεν τῆς Ὑμετέρας φιλτάτης Μακαριότητος, ἐπιφωνοῦμεν: Ἄξιος! Χριστός ἀνέστη!