Ἐπιστροφή
 

Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὁμίλου δικαστικῶν καί εἰσαγγελικῶν λειτουργῶν ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης (30/04/2008).

Ἀξιότιμοι κύριοι Δικασταί καί Εἰσαγγελεῖς,

Χριστός Ἀνέστη!

Μέ πολλήν χαράν καί βαθεῖαν τιμήν σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ πανσέπτου, ἀλλά καί μαρτυρικοῦ πάντοτε, Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐλθόντας εἰς προσκύνησιν ἐν μέσῃ Διακαινησίμῳ Ἑβδομάδι. Ἡ παρουσία σας αὐξάνει καί ἐπιτείνει τήν ἀναστάσιμον χαράν, τήν ὁποίαν βιοῦμεν ἀπό τῆς προχθές Κυριακῆς, τῆς κλητῆς καί ἁγίας ἡμέρας τοῦ Πάσχα.

Εἶσθε, ἀγαπητοί, ὁ καθείς ἀπό τῆς συγκεκριμένης θέσεώς του, θεράποντες φιλότιμοι τοῦ Νόμου καί τῆς Δικαιοσύνης. Ἀλλ᾿ εἶσθε ταὐτοχρόνως καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, πιστεύοντα εἰς τήν αἰωνίαν Πηγήν τοῦ Νόμου καί τῆς Δικαιοσύνης, πού εἶναι ὁ Θεός. Ὁ Θεός, τόν Ὁποῖον ἀπό κοινοῦ λατρεύομεν, ἔδωκε Νόμον «εἰς βοήθειαν» τῶν ἀνθρώπων καί διά τοῦ Προφήτου Του παροτρύνει καί ἐντέλλεται: «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» (Ἠσ. 26, 9). Τοῦτο μάλιστα ἠκούσθη κατ᾿ ἐπανάληψιν τάς ἡμέρας τῆς προλαβούσης Μεγάλης Ἑβδομάδος, ψαλλόμενον εἰς τό «Ἀλληλουϊάριον» τοῦ ὄρθρου τῶν παννυχίδων. Δέν ἀνήκετε εἰς τούς ψυχρούς ἀρχαίους ἐκείνους Ρωμαίους δικαστάς μέ τήν ἀλύγιστον ἀπολυτότητα τοῦ: Dura lex, sed lex, ἀλλ᾿ εἶσθε Χριστιανοί δικασταί, οἱ ὁποῖοι γνωρίζετε ὅτι, παραλλήλως πρός τόν Νόμον καί τήν δικαιοσύνην, ὑπάρχει καί ἡ Χάρις. Ταῦτα δέν ἀντίκεινται εἰς ἄλληλα, ἀλλ᾿ ἡ Χάρις ἡγίασεν ἐπί τοῦ Σταυροῦ τόν Νόμον καί τήν Δικαιοσύνην καί τούς ἔδωκεν ἄλλας διαστάσεις καί βαθύτερον νόημα πνευματικόν, ἄγνωστον εἰς τούς ἀμυήτους εἰς τήν καινήν ἐντολήν τῆς Ἀγάπης καί τήν κενωτικήν πρᾶξιν τῆς Συγγνώμης. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε σαφής: «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλά πληρῶσαι» (Ματθ. 5, 17). Ὁ Νόμος καί ἡ Δικαιοσύνη «ἐπληρώθησαν» ὑπό τῆς Χάριτος καί ἠλλοιώθησαν «ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην» ὑπό τοῦ Ἀναστάντος. Δέν ἔχουν πλέον τήν ἀρχαίαν στυφότητα καί στυγνότητα, ἀλλ᾿ ἐνεδύθησαν ἔνδυμα φιλανθρωπίας∙ «συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε» (Κατηχ. Λόγος Ἰω. Χρυσοστόμου). Τοιούτου Νόμου καί τοιαύτης Δικαιοσύνης εἶσθε διάκονοι, τοιοῦτον Νόμον καί τοιαύτην Δικαιοσύνην ὅλοι ὑποληπτόμεθα καί τιμῶμεν καί ὀφείλομεν νά τηρῶμεν πάντες ἀνεξαιρέτως.

Ὡς Χριστιανοί κριταί τοῦ λαοῦ, διακονεῖτε τό ὑψηλόν ὑπούργημά σας ὄχι ὑπό τήν σκιάν τῆς τυφλῆς Θέμιδος, ἀλλ᾿ ὑπό τήν σκέπην τῆς Ἐσταυρωμένης Ἀγάπης καί ἐνώπιον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ἀληθής ζυγός τῆς Δικαιοσύνης, εἰς τόν ὁποῖον καί σεῖς καθημερινῶς ζυγίζεσθε. Καί τό Εὐαγγέλιον εἶναι τό τελικόν σταθμόν, τό ὁποῖον καί σᾶς πρόκειται νά ζυγοσταθμίσῃ κατά τήν μεγάλην ἡμέραν τῆς Κρίσεως. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τόσον ἡ προσωπική, ὅσον καί ἡ ὑπηρεσιακή πορεία ἑνός ἑκάστου ἐξ ὑμῶν συναιροῦνται ἐν τῷ Σταυρῷ καί τῷ Εὐαγγελίῳ τῆς Χάριτος. Τοῦτο ὄχι μόνον θά πληροῖ τήν καρδίαν σας ἀπό ἀναστάσιμον χαράν καί τήν συνείδησίν σας ἀπό εἰρήνην Χριστοῦ, ἀλλά καί θά διασφαλίζῃ βεβαίας ἐλπίδας ὅτι «ἀπόκειται ὑμῖν ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει ὑμῖν ὁ Κύριος, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δέ ὑμῖν, ἀλλά καί πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τήν ἐπιφάνειαν Αὐτοῦ» (Πρβλ. Β’ Τιμ. 4, 8).

Καλῶς ἤλθετε, λοιπόν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἰς τήν οἰκίαν τῆς Μητρός σας. Νά μᾶς δώσετε καί πάλιν καί πολλάκις τήν χαράν νά σᾶς ὑποδεχθῶμεν εἰς τάς ἁγίας ταύτας αὐλάς τῆς ποτνίας Ὀρθοδοξίας καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Μνησθείη Κύριος, ὁ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάς, τῆς εὐλαβείας σας. Σᾶς εὐλογοῦμεν ὁλοθύμως καί εὐχόμεθα ἀπό καρδίας πλούσιον τό φῶς, τήν χαράν καί τήν χάριν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν ζωήν σας.

Χριστός Ἀνέστη!