[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ἐκδοθέντος τόμου ἐπί τῇ 35ετίᾳ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης(12/08/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κύριε Χριστόδουλε,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Ὑπουργοί, Ἱερώτατοι ἀδελφοί ἐν Χριστῷ,
Ἐντιμότατοι καί λίαν ἀγαπητοί παρόντες,

Εἶναι λίαν συγκινητική ἡ παροῦσα στιγμή, κατά τήν ὁποίαν ἀναπολοῦμεν τήν ἐμπνευσμένην σύλληψιν καί ἐκτέλεσιν τοῦ Πατριαρχικοῦ ὁράματος διά τήν ἵδρυσιν ἐν Σαμπεζύ Γενεύης τῆς Ἑλβετίας τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Παρῆλθον ἔκτοτε σχεδόν τέσσαρες δεκαετίαι, κατά τάς ὁποίας τό Κέντρον τοῦτο ἐξεπλήρωσεν ἐπιτυχῶς τήν ἀποστολήν του, ἡ ὁποία ὡρίσθη διά τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Καταστατικοῦ του, ὡς ἑξῆς κατά τά κυριώτερα σημεῖα του: α)ἡ πληροφόρησις τοῦ μή Ὀρθοδόξου κόσμου διά τήν Ὀρθόδοξον λατρείαν, διδασκαλίαν, παράδοσιν καί θεολογίαν· β)ἡ μελέτη τῆς θεολογίας καί τῆς πνευματικότητος τῶν ἄλλων Ὁμολογιῶν καί Θρησκειῶν· γ)ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν ἐνδορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν ἐπαφῶν· καί δ)ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος γνωριμίας καί συνεργασίας τῶν ὀπαδῶν τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἡ ὁποία ὑποδηλοῦται διά τοῦ πολλάκις παρεξηγημένου ὅρου τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως.

Ὁ ἀοίδιμος ἱδρυτής τοῦ Κέντρου τούτου προκάτοχος ἡμῶν Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὡραματίσθη τό Κέντρον ὡς ἕνα ἀμφίδρομον πομποδέκτην, ὁ ὁποῖος ἀφ᾿ ἑνός μέν θά ἐξέπεμπε τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν δυτικόν κυρίως, ἀλλά καί ὅλον τόν ἄλλον κόσμον, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ θά ἐδέχετο τά μηνύματα τοῦ κόσμου τούτου καί θά διεβίβαζεν αὐτά πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον    καί θά ἀπήντα εἰς τά πνευματικά αἰτήματα αὐτοῦ.

Πράγματι, κατά τήν διάρκειαν τῶν τριάκοντα καί πέντε ἐτῶν τῆς λειτουργίας του τό Κέντρον τοῦτο ἐστέγασε διορθοδόξους συναντήσεις, διωργάνωσε διαθρησκειακά συνέδρια, ἐλειτούργησε διά τοῦ ἐν αὐτῷ Ναοῦ ὡς χῶρος Ὀρθοδόξου λατρείας καί ἀπό τινων ἐτῶν, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν τοπικῶν Πανεπιστημίων τῆς Γενεύης καί τοῦ Φριβούργου, παρέχει μεταπτυχιακήν εἰδίκευσιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν. Τό ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐκδιδόμενον Δελτίον ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἐνημερώνει ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας περί τῶν σημαντικωτέρων γεγονότων τῆς ζωῆς τῶν Ὀρθοδόξων καί μή Ἐκκλησιῶν καί περί τῶν σημαντικωτέρων διαθρησκειακῶν γεγονότων, ἀλλά καί περί τῶν σπουδαιοτέρων συναφῶν δημοσιευμάτων.    Δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος διά τήν ἀναλυτικήν περιγραφήν τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου του, τό ὁποῖον εἰς πολλούς ἐξ ὑμῶν εἶναι ἄλλωστε γνωστόν.

Τήν ἔλλειψιν τῆς προφορικῆς ἐκθέσεως τοῦ συντελεσθέντος κατά τήν διαρρεύσασαν τριακονταπενταετίαν ἔργου αὐτοῦ ἀναπληροῖ τό περί τῆς ἱστορίας αὐτοῦ εἰδικόν κεφάλαιον εἰς τόν ἐκδοθέντα ἀναμνηστικόν Τόμον, ἡ παρουσίασις τοῦ ὁποίου συνεκέντρωσεν ἡμᾶς ἐνταῦθα. Πτυχάς αὐτοῦ θά ἀκούσετε παρά τῶν παρουσιαστῶν τοῦ ἀναμνηστικοῦ Τόμου.

Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως νά ἐξάρωμεν κατά τήν παροῦσαν ὥραν δι᾿ ὀλίγων τόσον τό συντελεσθέν ἔργον ὅσον καί τήν διορατικότητα τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτοῦ καί τήν ἐμπνευσμένην διοίκησιν αὐτοῦ ὑπό πασῶν τῶν μέχρι σήμερον διοικήσεων αὐτοῦ. Ἰδιαιτέρως θέλομεν νά ἐξάρωμεν τήν ἐπί σειράν ἐτῶν προσφοράν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκειαν τῆς διακονίας του ὡς Μητροπολίτου Τρανουπόλεως καί εἶτα Ἑλβετίας καί παραλλήλως πρός αὐτά μέχρι τῆς τελευταίας ἀσθενείας του ἔφερεν ὅλον τό βάρος καί τάς εὐθύνας διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Κέντρου τούτου καί ὁμολογουμένως μετά πολλῆς τῆς ἐπιτυχίας ἐξεπλήρωσεν αὐτάς. Τό ἔργον αὐτοῦ συνεχίζει μετά τοῦ ἰδίου ζήλου καί ἐπιτυχίας    καί ὁ ἀπό Γαλλίας ἤδη Μητροπολίτης Ἑλβετίας, λίαν ἀγαπητός ἀδελφός κ. Ἱερεμίας, εἰς ὅν εὐχόμεθα πᾶσαν παρά Κυρίου βοήθειαν πρός ἐπιτυχῆ συνέχισιν αὐτοῦ. Ὅλα αὐτά συνετέλεσαν εἰς τό νά ἀποκτήσῃ τό Κέντρον τοῦτο εὐφήμως ἀναφερόμενον ὄνομα, ἀλλά καί νά καταστῇ σπουδαῖον ὄργανον τῆς ἀποστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τρόπον ὥστε νά θεωρῆται ὡς ἀναπόσπαστον τμῆμα αὐτοῦ. Ἡμεῖς τουλάχιστον μετά πολλῆς τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος περιβάλλομεν τό Κέντρον τοῦτο καί πολλά ἀναμένομεν ἐκ τῆς δράσεως αὐτοῦ ἀγαθά διά τήν ἀλήθειαν καί τήν ὑπηρετοῦσαν αὐτήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀποτελέσματα, διό καί ἐκθύμως στηρίζομεν αὐτό καί τό ἔργον του, πᾶσαν παρέχοντες πρός τοῦτο βοήθειαν καί πολλούς δυναμένους νά βοηθήσουν παρακαλοῦντες θερμῶς ὅπως πράξουν τά κατ᾿ αὐτούς. Τούτους ἅπαντας τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους χορηγούς καί ἠθικούς ὑποστηρικτάς τοῦ ἔργου τοῦ ἐν λόγῳ Κέντρου ὁλοθύμως καί ἀπό τῆς θέσεως ταύτης εὐχαριστοῦμεν, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως πλουσίας παράσχῃ αὐτοῖς τάς ἄνωθεν δωρεάς Αὐτοῦ εἰς ὑπεραντάμειψιν τῶν ὅσων ὑπέρ τοῦ ἐπί γῆς ἔργου Του ἔπραξαν καί πράττουν.

Εἰδικῶς εὐχαριστοῦμεν τήν ἔντιμον καί ἀγαπητήν οἰκογένειαν Λάτση, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ τήν παροῦσαν ἐκδήλωσιν, εὐχόμενοι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ γενάρχου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἰωάννου Λάτση καί πάντων τῶν προπατόρων αὐτοῦ.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν καί συγχαίρομεν τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ὑπό παρουσίασιν ἀναμνηστικοῦ Τόμου, ὡς καί τούς ἐργασθέντας διά τήν συγγραφήν τῶν ἐν αὐτῷ ἄρθρων καί τήν συγκρότησιν καί ἔκδοσιν τοῦ Τόμου, καί παραχωροῦμεν τό βῆμα εἰς τούς παρουσιαστάς αὐτοῦ, τῶν ὁποίων τούς λόγους μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος ἀναμένομεν.