[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία κατά τήν Θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγ. Παρασκευῆς Πικριδίου(26/07/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή μᾶς συνεκάλεσε καί ἐφέτος νά ἑορτάσωμεν τήν μνήμην της εἰς τόν ἐνταῦθα ἱερόν καί ἱστορικόν ναόν της. Τοῦτον ὁμοῦ μετά τῆς αἰθούσης καί τῶν λοιπῶν προσκτισμάτων ἀνεστήλωσεν, ἀνεκαίνισε καί ἀνέδειξεν ἡ εὐσέβεια καί φιλογένεια τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου κυρίου Παναγιώτου Τσάκου,    Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς καθ᾿    ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ σημερινή παρουσία τοῦ ὁποίου καί τῆς ἐριτίμου συζύγου καί συνεργατῶν καί φίλων του ἐν τῷ Ναῷ αὐξάνει τήν χαράν ὅλων μας, καί πρός τόν ὁποῖον ἐκφράζομεν ἅπαξ ἔτι τάς θερμάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς.

Τό ὄνομα τῆς τιμωμένης μεγάλης Ἁγίας Παρασκευῆς σημαίνει προπαρασκευήν-ἑτοιμασίαν. Ἡ ἰδία ἔζησε καί ἐπολιτεύθη ἀξίως τοῦ ὀνόματός της καί προετοίμασεν ἑαυτήν διά τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μέ ἁγνότητα, προσευχήν, φιλοπτωχίαν, αὐταπάρνησιν, μνήμην θανάτου, μελέτην τῶν Γραφῶν, σοβαρόν συλλογισμόν ἐπί τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον, μέ νηστείας καί ἀσκήσεις πνευματικάς καί μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του. Ἡτοιμάσθη διά τήν αἰώνιον ζωήν μέ ὅλα τά μέσα, τά ὁποῖα ὁ Θεός θέτει εἰς τήν διάθεσιν τοῦ πιστοῦ, μέ πολύ φιλότιμον καί πολλήν ἀγάπην. Ἔγινε τύπος καί ὑπόδειγμα Χριστιανῆς παρθένου, ἀσκητρίας καί ὁμολογητρίας τῆς Πίστεως. Διά τοῦτο ἠξιώθη καί τῆς τιμῆς τοῦ μαρτυρίου: νά χύσῃ δηλαδή τό αἷμα της διά τόν Χριστόν, μετά ἀπό πολλά καί φρικτά βασανιστήρια. Τό λουτρόν τοῦτο τοῦ αἵματος ἔπλυνε καί ἐλεύκανεν ὁλότελα τήν ὡραίαν ἤδη στολήν τῆς ψυχῆς της καί τῆς ἑτοίμασεν ἄφθαρτον στέφανον δόξης αἰωνίου καί θρόνον τιμητικόν εἰς τά δεξιά τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.

Ἑορτάζοντες τήν ἐτήσιον μνήμην τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, καλούμεθα νά διδαχθῶμεν    ἀπό τό λαμπρόν παράδειγμα τῆς ὡραίας καί συνεποῦς Χριστιανικῆς ζωῆς της, νά ζῶμεν ἐδῶ μέ πληρότητα τήν χριστιανικήν ζωήν, ὥστε νά παρασκευαζώμεθα συνεχῶς διά τήν ἄνω πόλιν, τήν αἰωνίαν ἐν τῷ φωτί τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου. Ἄλλωστε, ἐδῶ εἴμεθα προσωρινοί, ξένοι καί παρεπίδημοι «Οὐ γάρ ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν», καθώς μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος. Ὅλη ἡ ἐπί γῆς ζωή    τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι μία διαρκής καί συστηματική διά καλῶν ἔργων προετοιμασία. Προετοιμασία διά τήν συνάντησιν μέ τόν Χριστόν, προετοιμασία διά τήν κρίσιν, προετοιμασία διά τήν αἰώνιον ζωήν. Ὅσοι νομίζουν ὅτι ἐδῶ εἶναι τό πᾶν    ζοῦν ὡς ἐλπίδα μή ἔχοντες    ἐν τῷ κόσμῳ. Καί ὅταν ἔλθῃ δι᾿ αὐτούς ἡ φοβερά ὥρα τοῦ θανάτου εὑρίσκονται πρό πολύ δυσαρέστων ἐκπλήξεων. Ὁ πιστός πιστεύει εἰς τό μεταβατικόν    τῆς παρούσης ζωῆς καί θεωρεῖ αὐτήν προπαρασκευαστικόν στάδιον διά    τήν αἰωνιότητα τῆς ἄλλης. Δι᾿    αὐτό καί παρασκευάζεται διά τῆς μετανοίας καί τῆς συμμορφώσεως πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Προετοιμάζεται ἐκτελῶν καλά ἔργα καί ἁγιαζόμενος διά τῶν θείων μυστηρίων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Προετοιμάζεται διά τῆς χριστιανικῆς ὑπομονῆς εἰς τά λυπηρά τῆς ζωῆς, διά τῆς συγχωρητικότητος, διά τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης. Ταῦτα καλούμεθα νά συνειδητοποιήσωμεν σήμερον, ἑορτάζοντες τήν ἄριστα παρασκευασθεῖσαν κατ᾿    αὐτόν τόν τρόπον Ἁγίαν Παρασκευήν.

Ὁ ἱστορικός οὗτος Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Πικριδίου ἀπό τινων μηνῶν παρεδόθη πρός χρῆσιν εἰς τήν Ρουμανικήν παροικίαν τῆς Πόλεως. Οἱ ἐνταῦθα διαβιοῦντες Ρουμάνοι Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εἶχον ἀνάγκην νά ἐκκλησιάζωνται εἰς τήν γλῶσσάν των, νά λατρεύουν τόν Θεόν συμφώνως πρός τάς τοπικάς συνηθείας καί τά ἔθιμά των. Ὀρθόδοξοι αὐτοί, ὡς καί ἡμεῖς, κοινωνοί τῆς αὐτῆς πίστεως καί τῆς αὐτῆς ἐλπίδος. Ἡ φιλόστοργος Μήτηρ Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό πάντοτε κηρῦττον καί διδάσκον ἔργῳ καί λόγῳ τήν οἰκουμενικότητα καί ὑπερεθνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν νά οἰκονομήσῃ τήν σχετικήν ἀνάγκην καί τούτων τῶν τέκνων του, διό καί πρωτοβούλως    παρεχώρησεν εἰς αὐτούς τήν χρῆσιν    τοῦ Ναοῦ, ἡ κυριότης τοῦ ὁποίου, ἀσφαλῶς, πάντοτε παραμένει εἰς τήν ἐνταῦθα ἡμετέραν Ἐκκλησίαν. Κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, διά τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ, πάντες γάρ ἡμεῖς εἷς ἐσμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ἡ ἐθνική καταγωγή, ἡ φυλή, ἡ γλῶσσα, ἡ κοινωνική θέσις τό ἐπάγγελμα, ἡ κατά κόσμον μόρφωσις, ἐλάχίστην σημασίαν ἔχουν διά τήν Ἐκκλησίαν. Σημασίαν ἔχει ἡ κοινή Ὀρθόδοξος πίστις, ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφική ἀγάπη, ἡ ταυτότης τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνίου Ζωῆς καί Ἐκκλησίας! Ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία μας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἐκκλησία τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων, οὐδέποτε ἐνεκολπώθη ἰδέας ἐθνοφυλετικάς, τάς ὁποίας ἄλλωστε καί συνοδικῶς ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεσιν. Φείδεται τῶν τέκνων αὐτῆς, θάλπει καί τρέφει αὐτά καί τά γαλουχεῖ ἐν Χριστῷ, χωρίς νά παρατηρῇ καταγωγήν, χρῶμα δέρματος, γλῶσσαν, πολιτιστικήν παράδοσιν καί ἄλλας διακρίσεις. Ἄλλοι βαρύνονται μέ τοιαύτας ἐκτροπάς ἐκ τῆς ἀληθείας. Ἡμεῖς πιστεύομεν καί κηρύττομεν ῎ἔργῳ καί λόγῳ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀνοικτή ἀγκάλη τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἡ ὁποία χωρεῖ πάντα ἄνθρωπον ἀκούοντα τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου καί ἀκολουθοῦντα Αὐτόν. Ἔχομεν εἰς τούς κόλπους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ    Θρόνου ῾῾Ιεράρχας μή Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ὁμοίως καί ἡγουμένους καί πρεσβυτέρους εἰς τάς ἀντιστοίχους τάξεις, μηδέν διακρινόμενοι, ἀλλά τά μάλιστα χαίροντες διά τήν παρουσίαν των εἰς τούς κόλπους τῆς ἐν Χριστῷ οἰκογενείας μας.    Εἰς αὐτά τά πλαίσια ἔχομεν καί Ἐνορίας, ἀνά τόν κόσμον, ἀλλογλώσσους καί διαφόρων ἐθνικῶν καί πολιτιστικῶν καταβολῶν.

Οὕτω καί ἡ ἐν Πικριδίῳ Ἐνορία αὕτη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἐξυπηρετεῖ ταυτοχρόνως τούς τε ὀλίγους ἐναπομείναντας ἑλληνοφώνους Ὀρθοδόξους καί τούς ρουμανοφώνους ἀδελφούς μας. Δραττόμεθα δέ τῆς εὐκαιρίας νά ἐκφράσωμεν εἰς τούς Ρουμάνους ἀδελφούς μας τήν πολλήν ἐν Κυρίῳ πατρικήν ἀγάπην μας καί νά ἀπονείμωμεν εἰς αὐτούς ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν. Νά χαίρεσθε, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν εἰς τήν γλῶσσαν σας λατρείαν ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ, ὁ ὁποῖος εἶναι οἶκος καί λιμήν καί καταφύγιον ὅλων σας, ὅπως ἦτο καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι καί τῶν Ρωμηῶν ἀδελφῶν σας. Νά νοιώθετε ἄνετα καί νά καλλιεργῆτε τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην μετά τῶν λοιπῶν συγχριστιανῶν σας, γνωρίζοντες ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον εἶναι καί τοῦ Ρουμανικοῦ Ἔθνους ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, εἶναι ἐδῶ διά σᾶς. Εἴμεθα δίπλα σας ἐν ἀγάπῃ καί φροντίδι φιλοστόργῳ καί μερίμνῃ καθημερινῇ. Θαρσεῖτε. Ἔρρωσθε καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἀγωνίζεσθε διά τήν πνευματικήν παρασκευήν    σας διά τῶν εὐχῶν καί τῆς μεσιτείας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί ὑπό τήν σκέπην της. Σᾶς ἀγαπῶμεν καί ἐπιθυμοῦμεν νά σᾶς βλέπωμεν προκόπτοντας τόσον κοινωνικῶς, ὅσον καί εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ! Καί σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακ. ἀδελφοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Θεοκτίστου τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον θά ἐπισκεφθῶμεν διά πολλοστήν φοράν τήν κατ᾿ αὐτόν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν καί τήν ὡραίαν καί φιλόξενον χώραν σας.

Ἐπικαλούμενοι ἐπί τούς ἀγαπητούς φιλοξενουμένους ἀδελφούς καί ἐπί τούς Ἐνορίτας καί πάντας τούς πανηγυριστάς τήν χάριν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εὐχόμεθα ἔτη πολλά, ἐν ὑγιείᾳ καί χαρᾷ.