[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ χειροτονίᾳ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Φανάριον, 24.02.2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι καί προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀβύδου κ. Κύριλλε,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Κύριε Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐλλογιμώτατοι κυρία Κοσμῆτορ καί κύριοι Καθηγηταί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δοξάζομεν τόν Ἅγιον Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν διότι μᾶς ἠξίωσε νά ζήσωμεν τήν σημερινήν εὐφρόσυνον ἡμέραν, καθ’ ἥν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖον ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς χάριτός Του καί διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἁγίου Νικοπόλεως καί τῶν λοιπῶν συλλειτουργησάντων Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν, κατέστησεν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τόν ἅγιον Ἀβύδου κ. Κύριλλον.

Ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν τό γεγονός ὅτι ὁ νέος Ἐπίσκοπος εἶναι καί Καθηγητής Θεολογίας, διότι, κατά τήν πατερικήν ἡμῶν παράδοσιν, «εἶναι πληρότης τοῦ θεολόγου νά ἐναλλάσσῃ τήν Ἁγίαν Τράπεζαν μέ τήν ἕδραν».

Ἐν τῇ μακραίωνι παραδόσει τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀληθής θεολογία δέν συνίστανται εἰς ψιλήν διανοητικήν ἐνασχόλησιν, ἀλλ’ ἀποτελοῦν βιωματικήν ἐμπειρίαν, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ζωντανῆς συμμετοχῆς εἰς τήν λειτουργικήν καί ἁγιαστικήν ζωήν αὐτῆς, τῆς συνεχοῦς προσωπικῆς ἀσκήσεως καί τῆς ἐμπόνου μελέτης καί ἐφαρμογῆς τῶν διδασκαλιῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Δόγμα, ἄσκησις καί ἐκκλησιαστική – μυστηριακή ζωή συνιστοῦν μίαν ἀδιάσπαστον ἑνότητα καί ἄνευ τοῦ ἑνός ἐξ αὐτῶν τῶν τριῶν στοιχείων δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ χριστιανική ζωή.

Μεῖνε, λοιπόν, πιστός εἰς τό τρίπτυχον τοῦτο, Θεοφι-λέστατε ἅγιε Ἀβύδου, καί φρόντισε νά μεταδίδῃς εἰς τούς φοιτητάς σου, διά τοῦ προσωπικοῦ παραδείγματός σου καί διά τῆς διδασκαλίας σου, τήν ἐμπειρίαν αὐτῆς τῆς βιωματικῆς καί βιουμένης θεολογίας καί τήν πληρότητα ζωῆς, τήν ὁποίαν προσφέρει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία∙ καί τοῦτο, ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι καί ὁδηγῶσιν, εἴτε ὡς λαϊκοί θεολόγοι εἴτε ὡς κληρικοί, τούς ἀνθρώπους εἰς τόν Χριστόν, πού εἶναι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.

Ἀδελφέ Ἐπίσκοπε Ἀβύδου κ. Κύριλλε,

Δέν προέρχεσαι ἀμέσως ἐκ τῆς σχολῆς τοῦ Φαναρίου. Δέν ἔζησες ὅπως ἡμεῖς εἰς τό μέγα τοῦτο Μοναστήρι τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέν ἤκουσες τούς ἀλαλήτους στεναγμούς τῶν μοναχῶν του καί τῆς ἐδῶ Ρωμηοσύνης, τῆς συρρικνωθείσης καί ἀποδεκατισθείσης χωρίς νά πταίῃ τό παράπαν. Ὅμως ἔχεις ἀπό ἐτῶν ἐγκεντρισθῆ εἰς τήν καλιέλαιον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἔχεις βαπτισθῆ εἰς τά νάματά της, εἶσαι φορεύς τῆς μεγάλης κληρονομίας της, τήν ὁποίαν καί καλεῖσαι νά ἀξιοποιήσῃς ὑπέρ τῶν πολλῶν. Εἶσαι, ἄλλαις λέξεσιν, ἐξ υἱοθεσίας Φαναριώτης μέ ὅ, τι αὐτή ἡ βαρυσήμαντος λέξις σημαίνει καί συμβολίζει -ἔστω καί ἐάν ὑπό τινων χρησιμοποιῆται ὑποτιμητικῶς ἤ εἰρωνικῶς. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι διά σέ ἀποτελεῖ ὑψίστην τιμήν ὁ τίτλος τοῦ Φαναριώτου∙ τώρα δέ πού μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καθίστασαι καί ἐπίσκοπος Φαναριώτης, ἡ τιμή γίνεται περισσότερον εὐθύνη, εὐθύνη νά κρατήσῃς ὑψηλά τήν σημαίαν τῶν ἰδεωδῶν, τῶν προνομίων, τῶν δικαίων, τῆς πρωτευθύνου διακονίας, τῆς οἰκουμενικῆς μαρτυρίας τῆς καθῃμαγμένης ταύτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πού εἶναι κατάστικτος τοῖς μώλωψιν ἀλλά καί πανσθενουργός. Πανσθενουργός, ὄχι ἐπειδή εἶναι δυνατή κατά τά κριτήρια τοῦ κόσμου –κάθε ἄλλο- , ἀλλ’ ἐπειδή ἡ δύναμίς της ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται, ἐπειδή, ἀνεξαρτήτως τῶν περί αὐτήν συνθηκῶν, συγκυριῶν, ἀλλαγῶν καί ἀνακατατάξεων, ζῇ τήν πνευματικήν ἐλευθερίαν, τήν ὁποίαν οὐδείς δύναται νά ἄρῃ ἀπ’ αὐτῆς.

Δύνασαι, λοιπόν, νά καυχᾶσαι ἐν Κυρίῳ ὅτι ἀπό τῆς σήμερον εἶσαι Ἐπίσκοπος μιᾶς τοιαύτης Ἐκκλησίας, εἶσαι Ἱεράρχης αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ὁποίας τά παθήματα ἀλλά καί τόν ρόλον ὡς συνεκτικοῦ καί συντονιστικοῦ κέντρου τῆς ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας καί ὡς ἐγγυητοῦ τῆς ἑνότητος αὐτῆς ὡμίλησε καί ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Μακαριώτατος ἀδελφός Ἱερώνυμος, τόν ὁποῖον εὐχαριστοῦμεν καί τῷ εὐχόμεθα ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν καί διακονίαν καί ἀπό τῆς νέας περιβλέπτου σκοπιᾶς εἰς ἥν ἐκλήθη, ἀναμένοντες ἰδεῖν ταχέως τό ἱλαρόν πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς κοινῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Χαιρετίζομεν ἀδελφικῶς καί πατρικῶς πάντας ὑμᾶς τούς προσελθόντας εἰς συνεορτασμόν καί συμπνευματισμόν, εἰς συμπροσευχήν διά τήν ἀπό Θεοῦ ἱκάνωσιν τοῦ νέου ἀρχιερέως μας, εἰς στήριξιν ἀλλήλων, εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ἀγάπης ἡμῶν ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.

Καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ἡμῶν. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας.