[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. (24/01/2008)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος,

Μετά μεγάλης χαρᾶς ὑποδεχόμεθα τήν Ὑμετέραν φίλην Ἐξοχότητα, τόν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριαρχείου, εἰς τάς αὐλάς ταύτας τῆς Χάριτος, ὅπου διά τῶν αἰώνων ὑφαίνεται καί θά πλέκεται συνεχῶς ἡ ἱστορία καί ἡ ζωή καί ὁ ἱστός τῆς διαχρονικῆς πορείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.

Θεωροῦμεν ἱστορικῆς σημασίας τήν ἐπίσκεψίν Σας ἐδῶ καί χαιρετίζομεν αὐτήν ἐν βαθείᾳ συγκινήσει. Ἡ παρουσία Σας ἐν Τουρκίᾳ καί τῇ Κωνσταντίνου Πόλει δημιουργεῖ χρηστάς ἐλπίδας διά τήν προαγωγήν τῶν σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας τῶν δύο γειτόνων κρατῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Χαίρομεν διότι ὅλαις δυνάμεσιν Ὑμεῖς μετά τοῦ ὁμολόγου Σας ἀγαπητοῦ καί Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κυρίου Recep Tayyip Erdoğan ἀγωνίζεσθε διά τήν μεγαλυτέραν προσέγγισιν μεταξύ τῶν δύο λαῶν καί τήν στενωτέραν συνεργασίαν των, μέ βάσιν ὅσα στοιχεῖα ἑνώνουν αὐτούς, ἐπ᾿ ἀγαθῷ καί κοινῇ ὠφελείᾳ ἀμφοτέρων. Σᾶς συγχαίρομεν ὁλοψύχως διά τήν προσπάθειάν Σας αὐτήν, καθότι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πάντοτε ἀποβλέπει εἰς τήν οἰκοδομήν ἁρμονικῶν καί εἰρηνικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν κατοικούντων εἰς τόν ἴδιον γεωπολιτικόν χῶρον λαῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος καί πιστεύει ὅτι ἀμφότεροι δύνανται νά ζήσουν πάντοτε ἠγαπημένοι καί ἀδελφωμένοι ὑπό τόν ἴδιον οὐρανόν, τόν ὁποῖον εὐχόμεθα ποτέ νά μή σκιάζουν νέφη ἀντιπαραθέσεων.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπίσης πάντοτε προσβλέπει εἰς τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν μετά πολλῶν ἐλπίδων διά τήν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν αὐτοῦ, ἀλλά καί τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως τῆς ἐνταῦθα εὐαρίθμου Ὁμογενείας. Τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Ὁμογένεια ἀποτελοῦν μίαν γέφυραν συναντήσεως τῶν δύο λαῶν καί ἔχουν ἀνάγκην πάντοτε τῆς προστασίας τῶν ἀρχόντων ἀμφοτέρων, καθ᾿ ὅσον μάλιστα καί ἡμεῖς εἴμεθα, νομοταγεῖς, φιλήσυχοι καί εἰρηνικοί πολῖται τῆς χώρας ταύτης καί παράγοντες προόδου δι᾿ αὐτήν. Ὅθεν, ἀναμένομεν πάντοτε τήν πολυποίκιλον συμπαράστασιν καί πολύπλευρον στήριξιν καί τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τήν ὁποίαν Ὑμεῖς ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖτε, Ἐξοχώτατε, διά νά συνεχίσωμεν ἀπροσκόπτως τήν πνευματικήν καί θρησκευτικήν ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου ἀνά τήν οἰκουμένην.

Λαμβάνομεν δέ ἀφορμήν ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεώς Σας διά νά ἐκφράσωμεν καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν δι᾿ ὅσα ἄχρι τοῦδε ἐπράξατε καί πράττετε ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου. Ἔχομεν τήν βεβαιότητα ὅτι θά συνεχίσετε νά  στηρίζετε τό ἔργον του καί ἐν τῷ μέλλοντι, ὥστε ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία νά διατηρήσῃ τήν σημερινήν οἰκουμενικήν ἀκτινοβολίαν καί αἴγλην της, ἐκπληροῦσα τόν ἀποστολικόν προορισμόν της καί διακονοῦσα τάς ὑψηλάς ἐκείνας χριστιανικάς ἀξίας, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τήν βάσιν τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ καί τά θεμέλια τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ κόσμου.

Τό Πατριαρχεῖον, ὡς πρωτόθρονον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐργάζεται διά τήν ἑνότητα αὐτῶν, ἀλλά συγχρόνως καί διά τήν ἑνότητα καί εἰρηνικήν συνεργασίαν ὅλων τῶν χριστιανῶν καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως γένους, φυλῆς καί θρησκεύματος, μέ τήν ἀνάληψιν ἀπό ἐτῶν πρωτοβουλιῶν καλοπίστου διαθρησκειακοῦ καί διαπολιτισμικοῦ διαλόγου, εὐρυτέρας ἀλληλοκατανοήσεως τῶν ἀνθρώπων καί περιορισμοῦ τῶν ἀντιπαραθέσεων καί κληρονομημένων διαφορῶν. Συμφέρει, λοιπόν, εἰς ὅλους ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ρόλου καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου μας, τό ὁποῖον εἶναι πηγή εὐλογίας διά τήν Τουρκίαν, ὅπως τό εἶπε καί χθές ἡ Ἐξοχότης Σας, ἀλλά καί δι᾿ ὅλον τόν κόσμον.

Γνωρίζοντες τήν ἀγάπην Σας πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν Θεόν, τήν ὁποίαν ἐκληρονομήσατε ἐκ τῆς εὐσεβοῦς οἰκογενείας Σας, ὑποδεχόμεθα σήμερον γηθοσύνως τήν Ὑμετέραν προσφιλῆ Ἐξοχότητα, μετά τῶν ἐκλεκτῶν καί λίαν ἀγαπητῶν συνεργατῶν Αὐτῆς, ἐπίσης πιστῶν καί ἀφωσιωμένων τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Σᾶς συγχαίρομεν διά τό ἄχρι τοῦδε ἀξιόλογον καί μεγαλόπνοον ἔργον καί τήν προσφοράν Σας εἰς τόν Ἑλληνικόν Λαόν καί εὐχόμεθα διαπύρως ἡ Εὐλογία καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς προστάτιδος ἡμῶν Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, νά Σᾶς ἐνισχύουν εἰς τήν εὐθηνοφόρον ἀποστολήν Σας καί νά καθοδηγοῦν ὁλόκληρον τόν Λαόν, τοῦ ὁποίου ἡγεῖσθε, εἰς μίαν πορείαν εἰρήνης, εὐημερίας καί προόδου ἐντός τῆς ἡνωμένης Εὐρώπης καί τῆς παγκοσμίου κοινότητος, συμφώνως πρός τάς εὐαγγελικάς ἀρχάς καί τό θέλημα τοῦ παναγάθου Θεοῦ.

Ὡς εὖ παρέστητε, Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ!