[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός κατά τήν ὑποδοχήν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Εἰρηναίου ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου(09/07/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πολυφίλητε ἅγιε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κύριε Εἰρηναῖε μετά τῆς τιμίας Συνοδείας ὑμῶν,

«Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά».

Ὡραῖοι οἱ πόδες τῆς Ὑμετέρας γερασμίας Μακαριότητος τῆς κομιζούσης εἰς τάς αὐλάς ταύτας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τά εὐαγγέλια τῆς εἰρήνης καί τῆς σωτηριώδους ἐν σαρκί οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ ἀπό τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐν οἷς ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης ἐγεννήθη ὡς ἄνθρωπος, ἐκήρυξε τήν καινήν ἐντολήν τῆς ἀγάπης, διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν ἀσθένειαν ἐν τῷ λαῷ, ἐσταυρώθη δι᾽ ἡμᾶς καί ἑκώνν ἐτάφη καί ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ αὐτεξουσίως ὡς Θεός.

Ὡραῖοι οἱ πόδες τοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἁγίας Σιών, ὁ ὁποῖος κομίζει εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν ἀγάπην καί τήν ἀδελφικήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά νά ἐπισφραγισθῇ τό θεάρεστον ἔργον τῆς πλήρους καταλλαγῆς καί τῆς ἄνευ ἐπεφυλάξεων ἀδελφικῆς συνεργασίας καί κοινῆς πνευματικῆς πορείας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, μετά τόν ζοφερόν χειμῶνα, τόν ὁποῖον πρό δεκαετίας ἐζήσαμεν ἐξ αἰτίας τῶν γνωστῶν ἐν Αὐστραλίᾳ καταστάσεων, αἱ ὁποῖαι ἀνήκουν εἰς τό παρελθόν καί εἰς τήν λήθην. Ὡραῖοι οἱ πόδες τοῦ διαδόχου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τοῦ κομίζοντος εἰς τόν διάδοχον Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, διά τῶν ὁποίων συνδεόμενοι οἱ Ἀπόστολοι, ὡραίους πόδας ἐξέτειναν ἐν τῷ Νιπτῆρι, τήν ταπείνωσιν καί διακονίαν τοῦ Σωτῆρος ἀποδεχόμενοι καί διδασκόμενοι, διά νά διακονήσουν οἱ αὐτοί μετά ταῦτα ἐν ταπεινώσει τόν θεόλεκτον λαόν τῆς Ἐκκλησίας, οὐχί ὡς ἐξουσιασταί καί δεσπόται, ἀλλ᾿    ὡς δοῦλοι τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ.

Ὡραῖοι οἱ πόδες τοῦ ἐπωνύμου τῆς εἰρήνης Πατριάρχου τοῦ κομίζοντος εἰς τήν πάντοτε ἐσταυρωμένην Ἐκκλησίαν τῆς Νέας Ρώμης τήν χάριν τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου, τό Φῶς τοῦ κενοῦ Τάφου, τῆς Ζωῆς, τήν χαροποιόν ἀγγελίαν τῆς Ἀναστάσεως!..         

Γνωρίζομεν Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, παλαιόθεν. Ἐκ νεότητος ἀμφοτέρων. Ἐλαμπρύνατε τό ὄνομα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς Ἔξαρχος αὐτοῦ ἐν Ἀθήναις ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν. Ἐπληροφορήσατε ὡς ἄριστα τήν διακονίαν Ὑμῶν εἰς πάντας τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης. Ἐχειρίσθητε δεξιώτατα σοβαρώτατα προβλήματα καί ἐφέρατε εἰς αἴσιον πέρας δυσκόλους καί περιπλόκους καταστάσεις. Διεκρίθητε διά τήν εὐλάβειαν, τήν σεμνότητα, τό φιλακόλουθον, τό εὐέντευκτον καί τήν πραότητα τοῦ χαρακτῆρος Ὑμῶν. Ἐχάρημεν, ὅθεν, ἐπί τῇ ἐπαξίᾳ προαγωγῇ Ὑμῶν εἰς Πατριάρχην τοῦ πρεσβυγενοῦς καί πολυσεβάστου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων. Αἱ εὐχαί ἡμῶν συνώδευσαν Ὑμᾶς ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς καί συνοδεύουν πάντοτε ὁλόθυμοι καί ὁλοκάρδιοι. Ἐπί τοῦ σεβασμίου πάντοτε προσώπου Ὑμῶν στηρίζομεν πολλάς καί χρηστάς ἐλπίδας, ὄχι μόνον δι᾽ ἕν καλλίτερον αὔριον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ἀντάξιον τῆς ἱστορίας αὐτῆς, ἀλλά καί διά μίαν νέαν ἐποχήν εἰς τάς διεκκλησιαστικάς ἡμῶν σχέσεις, αἱ ὁποῖαι θά βασίζωνται εἰς τήν καθαρότητα τῆς καρδίας καί τῶν προθέσεων ἀμφοτέρων, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὐστάθειαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

Εὔλογος εἶναι Μακαριώτατε ἡ χαρά ὁποία καταπλημμυρεῖ τάς καρδίας πάντων ἡμῶν ἐπί τῇ ἀφίξει τῆς Ὑμετέρας φιλτάτης Μακαριότητος, καθώς καί ἡ συγκίνησις. Ἀνεμένομεν Ὑμᾶς πρό πολλοῦ. Γνωρίζομεν τούς λόγους, διά τούς ὁποίους ἦτο ἀδύνατος ἡ ἔξοδος τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἐξ Ἱεροσολύμων καί δοξάζομεν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διότι ἡ ὑπομονή Ὑμῶν καί ἡ ἐγκαρτέρησις ἠμείφθη ἐπί τέλους διά τῆς ἄρσεως τῶν λόγων ἐκείνων, εἰς τρόπον ὥστε ὄχι μόνον ἐνταῦθα νά ἔλθθητε ὡς ἀπόστολος ἀποστολικῆς ἀγάπης καί εἰρήνης, ἀλλά καί τάς λοιπάς ἁγίας κατά τόπους Ἐκκλησίας νά δύνασθε ἐν συνεχείᾳ νά ἐπισκεφθῆτε κατά τήν τάξιν.
Ἀπό μέρους, ὅθεν, τόσον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ὅσον καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν λοιπῶν ἀνά τόν κόσμον ἁγίων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῶν τέκνων αὐτοῦ ἀπαξαπάντων, εὐαρεστηθῆτε νά δεχθῆτε τό πλέον θερμόν καί ἐγκάρδιον «ὡς εὖ παρέστητε!». Καλῶς ἤλθετε εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καλῶς ἤλθετε εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»!