[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος (25/06/2007).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Ὑπουργοί,

Ἀγαλλομένῃ καρδίᾳ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,  ὑποδέχεται σήμερον τήν Ὑμετέραν φίλην Ἐξοχότητα, τόν ἄξιον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν συνοδευόντων Ὑμᾶς Ἐξοχωτάτων Ὑπουργῶν καί λοιπῶν Ἐντιμοτάτων μελῶν τῆς συνοδείας Σας.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως δεχθῆτε τάς θερμοτάτας εὐχαριστίας τῆς Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς διά τήν τιμήν καί τήν χαράν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης.

Ἡ ἐπίσκεψίς Σας ἐπιβεβαιώνει καί ἐνισχύει τούς ἀκαταλύτους δεσμούς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μετά τοῦ ἐν Ἑλλάδι καί ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης εὐσεβοῦς Γένους μας. Ἡ ὑπέρ τοῦ Γένους τούτου μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπεκτεινομένη ἐφ᾿ ὅλου τοῦ πλανήτου διά τῆς ἀνά τάς ἠπείρους ἐκκλησιαστικῆς δομῆς, τυγχάνει γνωστή τοῖς πᾶσι καί συντελεῖ τά μέγιστα εἰς τήν διατήρησιν τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἰδιοπροσωπείας αὐτοῦ, προηγήθη δέ κατά αἰῶνας πάσης ἄλλης προσπαθείας δομήσεως συνεκτικῶν δεσμῶν τῶν διεσπαρμένων κοινοτήτων μεταξύ των καί μετά τοῦ κέντρου τῆς Ὁμογενείας.

Χαίρομεν διότι δυνάμεθα νά Σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι παρά τήν πενιχρότητα τῶν μέσων καί τήν ὕπαρξιν πολλῶν δυσχερειῶν, ἐξακολουθοῦμεν ἐπιτελοῦντες τό πνευματικόν ἔργον μας, τήν σπουδαιότητα τοῦ ὁποίου πᾶς τις ἀντιλαμβάνεται, καί ἀκόμη χαίρομεν διότι ἔχομεν τήν αἴσθησιν ὅτι εἰς τό πρόσωπόν Σας καί εἰς τήν Κυβέρνησίν Σας βλέπομεν τόν θερμόν ὑποστηρικτήν τῆς ἑνότητος τοῦ Γένους καί τήν ἀνάγκην τοῦ συντονισμοῦ τῶν προσπαθειῶν ὅλων διά τήν διατήρησιν τῶν δεσμῶν αὐτοῦ μετά τῶν ριζῶν του καί τῶν θεσμῶν οἱ ὁποῖοι τάς διατηροῦν καί τάς ἐκφράζουν εἰς τήν ἱστορικήν καί πνευματικήν των συνέχειαν.

Εὑρίσκεσθε εἰς τήν χώραν εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθημεν καί οἰκοῦμεν, ἐντός τῆς ὁποίας ἐξελίσσεται μία κοσμογονική διεργασία προσαρμογῶν. Ἡ χώρα αὕτη ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθῇ εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ἀλλά πρός τοῦτο πρέπει νά ἀποδεχθῇ καί ἐφαρμόσῃ ἀρχάς καί ἰδέας πρός τάς ὁποίας ἐνίοτε δέν εἶναι οἰκεία. Ὁ μακροχρόνιος ἐθισμός πρός ἄλλους τρόπους σκέψεως καί θεάσεως τῶν πραγμάτων καί τῶν συνανθρώπων προκαλεῖ ὀπισθοδρομήσεις εἰς τούς βηματισμούς καί δημιουργεῖ προβλήματα, τά ὁποῖα καλῶς γνωρίζετε. Ὅπως γνωρίζετε καί τάς θετικάς ἀπόψεις ἡμῶν ἐν σχέσει πρός τήν Εὐρωπαϊκήν προοπτικήν τῆς Τουρκίας, ὑπό τάς ἰσχυούσας δι᾿ ὅλα τά ὑποψήφια κράτη προϋποθέσεις. Εἰς αὐτάς συγκαταλέγεται, βεβαίως καί ἡ ἀναγνώρισις καί ἱκανοποίησις τῶν δικαίων αἰτημάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ τούτου Θρόνου, τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν καί πασῶν τῶν Μειονοτήτων, διά τήν ἀποδοχήν τῶν ὁποίων εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά συνηγορήσετε πρός τούς ἁρμοδίους τῆς χώρας μας ἐδῶ, τῆς ὁποίας τήν ἔνταξιν ὀρθῶς ὑποστηρίζετε, διότι τοῦτο, ἄλλωστε, ἐπιβάλλει τό ὑπέρτατον συμφέρον τοῦ λαοῦ της. Ὅσον ταχύτερον καί ἀρτιώτερον βεβαιωθῇ ἐμπράκτως, ὅτι ἔχει γίνει κατανοητόν τοῦτο, τόσον ἐντελεστέρα θά καταστῇ καί ἡ Εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας.

Ἐπωφελούμενοι τῆς χαρμοσύνου εὐκαιρίας τῆς ἐπισκέψεώς Σας, κ. Πρωθυπουργέ, ἐκφράζομεν τήν χαράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πρόοδον τῆς συνεργασίας Ἑλλάδος καί Τουρκίας εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα, κυρίως διά τῆς θεαματικῆς δραστηριοποιήσεως ἐδῶ Ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καί Τραπεζῶν, ὡς ἐπίσης καί διά τήν σύμπραξιν Δήμων τῶν δύο Χωρῶν εἰς τόν πολιτιστικόν, τουριστικόν καί ἀκαδημαϊκόν χῶρον. Πάντα ταῦτα εἶναι ὡς τόσα σημαντικά βήματα πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἑδραιώσεως ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καί διαρκοῦς φιλίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, ἐπ᾿  ἀγαθῷ τῶν λαῶν των καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Χαιρετίζομεν ἀκόμη τήν συμμετοχήν τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος εἰς τάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 15ῃ ἐπετείῳ τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινείων Χωρῶν, εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ὁποίου, ὡς γνωστόν, μεγάλως συμβάλλει καί ἡ Ἑλλάς. Γνωρίζοντες ὁποίας εὐλογίας ἀποφέρει ἡ καλή γειτονία καί ὁπόσας ὀδύνας ἡ ἄφρων τοιαύτη, εὐχόμεθα, ὅπως καταστῇ ὄντως «εὔξεινος» ὁ Πόντος, ἡ Μαύρη Θάλασσα,  διά τούς περιοίκους λαούς καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν. Εὐχόμεθα ἐπί πλέον, ὅπως σημειωθῇ αἰσθητή πρόοδος εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν σοβαρῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς Μαύρης Θαλάσσης καί τῶν περιχώρων, διά τήν συνειδητοποίησιν καί ἀντιμετώπισιν τῶν ὁποίων καταβάλλομεν καί ἡμεῖς ταπεινάς προσπαθείας. Ἡ προσωπική Σας εὐαισθησία, κύριε Πρωθυπουργέ, διά τούς κινδύνους ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί τῆς ἐν γένει ὑποβαθμίσεως τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, διαδηλωθεῖσα καί λίαν προσφάτως, ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά τήν θετικήν συμβολήν τῆς Ἑλλάδος.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἐν γένει συμπαράστασιν τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός τε τό καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί πρός τάς λοιπάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, πολλαί τῶν ὁποίων εἶναι, ὡς γνωστόν, ἐμπερίστατοι.

Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμεν τήν Ὑμετέραν φίλην Ἐξοχότητα, κύριε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος, διά τό ὑπέρ τῆς  Ἐκκλησίας ἀνυπόκριτον καί διαρκές ἐνδιαφέρον Σας, τό ἐκδηλωθέν καί λίαν προσφάτως ἐν τῇ κρίσει τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἡ ἐπιτυχής ἀντιμετώπισις αὐτῆς διά τῶν εὐστόχων καί ἀποτελεσματικῶν παραστάσεων τῆς Ἐξοχωτάτης ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη καί τῶν συνεργατῶν αὐτῆς ἀποτελεῖ λόγον χαρᾶς καί εὐαρεσκείας, τήν ὁποίαν ἐκφράζομεν ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς ἀπό μέσης καρδίας.

Συναφῶς, ἐκφράζομεν τήν λύπην καί τήν ἀγωνίαν ἡμῶν δι᾿  ὅσα συμβαίνουν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί συμπάσχομεν μετά τῶν ἐμπεριστάτων ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς καί προσευχόμεθα διά τήν ἐπικράτησιν δικαίας καί μονίμου εἰρήνης ἐν αὐτῇ.

Εὐχόμεθα εἰς Ὑμᾶς, Ἐξοχώτατε, καί εἰς τούς συνοδεύοντας Ὑμᾶς καλήν ἐνταῦθα διαμονήν καί καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς εὐγενεῖς ἐπιδιώξεις Σας. Ἐπιδαψιλεύομεν εἰς Ὑμᾶς ἅπαντας μετά συγκινήσεως καί χαρᾶς τάς ὁλοκαρδίους πατρικάς ἡμῶν εὐχάς καί τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό πλούσιον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετά πάντων Ὑμῶν καί τοῦ φιλοχρίστου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Γένοιτο.