Ἐπιστροφή
 

Πρόποσις κατά τό γεῦμα τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ(25/04/2004).

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατε κύριε Πρόεδρε καί ἀξιότιμα μέλη τῆς Ἐφορείας τῶν Φιλανθρωπικῶν τούτων Καταστημάτων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους,
Ἐντιμότατε κύριε    Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες,

Μεγίστης χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως πρόξενον εἶναι τό γεῦμα τοῦτο, τό ὁποῖον μᾶς προσφέρει ἡ λίαν ἀγαπητή καί ἀξιέπαινος Ἐφορεία τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, εἰς ἀνταπόδοσιν τῶν ταπεινῶν ἡμῶν εὐχῶν καί τοῦ ὀφειλετικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρός τό σπουδαῖον καί ἄξιον παντός ἐπαίνου ἔργον τόσον αὐτῆς ὅσον καί τῶν Νοσοκομείων καί πρός συνέχισιν τῆς φιλανθρωπικῆς προσφορᾶς των.

Τήν καθιερωμένην συνήθειαν τοῦ κοινοῦ συνεορτασμοῦ κατά τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων τῶν συνεργατῶν καί ὑποστηρικτῶν τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τηροῦντες, παρακαθήμεθα καί σήμερον εἰς τό γεῦμα τοῦτο, ἵνα ἐμπνεόμενοι ὑπό τοῦ παραδείγματος τῆς ἀγάπης τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, συγχαρῶμεν ἀλλήλοις καί κατά τό τρέχον ἔτος διά τό ἐπιτελούμενον φιλανθρωπικόν ἐν στενῇ καί ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ ἔργον ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τῶν τέκνων αὐτῆς.

Ἀσφαλῶς ὁ πρῶτος ἔπαινος ἀνήκει εἰς τήν ἀγαπητήν Ἐφορείαν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ ὑπό τόν δραστήριον Πρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμότατον κύριον Δημήτριον Καραγιάννην, τῶν ἄλλως λεγομένων Ἐθνικῶν Φιλανθρωπικῶν Καταστημάτων τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας, τά ὁποῖα ἐπί δύο καί ἡμίσειαν ἑκατονταετίας προσφέρουν τήν τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου ὑπηρεσίαν εἰς τούς πάσχοντας συνανθρώπους μας. Ἐν μέσῳ σημαντικῶν πάσης φύσεως προβλημάτων καί δυσχερειῶν ἡ Ἐφορεία αὐτή κατορθώνει, συνεργείᾳ τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, τό θαυμαστόν ἔργον τῆς συνεχίσεως τῆς προσφορᾶς τῶν Νοσκομείων τούτων, τό ὁποῖον εἶναι ὄντως ἀξιοθαύμαστον. Ἡ μακρά ἱστορία, αἱ ἀλησμόνητοι μνῆμαι τῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν, αἱ κατά καιρούς βελτιώσεις καί προσθῆκαι, ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν μέσων καί μεθόδων, τό ὑψηλόν ἐπίπεδον τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν προσφερομένων ὑπηρεσιῶν, καί πρό πάντων ἡ ἄνευ φυλετικῶν    καί θρησκευτικῶν διακρίσεων προσφορά τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, τῶν τελούντων ὑπό τήν σκέπην καί προστασίαν τῆς ὁμωνύμου Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς θαυματουργοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς, συνθέτουν μίαν ὡραίαν σελίδα ἀγάπης καί προσφορᾶς, καί μάλιστα εἰς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν τό μῖσος καί ἡ ἰδιόκτησις κυριάρχουν εἰς πολλάς κοινωνίας καί δίδουν παγκοσμίως τό αἱματηρόν παρόν αὐτῶν. Ἐκεῖ ἀνοιγμα πληγῶν, ἐδῶ ἐπούλωσις αὐτῶν. Ἐκεῖ μῖσος καί ἀνθρωποσφαγαί, ἐδῶ ἀγάπη καί θεραπεία. Εἴθε οἱ λαοί νά κατανοήσουν ὅτι ὁ πλανήτης γῆ ἐπαρκεῖ δι᾿ ὅλους ὅσοι ἀγαποῦν, καί φαίνεται στενός καί ἀνεπαρκής μόνον δι᾿ ὅσους εἶναι φίλαυτοι καί δέν ἀνέχονται τόν ἄλλον.

Παραλλήλως συγχαίρομεν ὅλας τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς καί Ἐφορείας τῶν λοιπῶν Κοινοτήτων καί εὐαγῶν ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας διά τό ἐν μέσῳ πολλῶν δυσχερειῶν ἐκτελούμενον ὑπ᾿ αὐτῶν ἔργον. Εἶναι εἰς ὅλους γνωσταί αἱ κοπιώδεις προσπάθειαι διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν ἱδρυμάτων μας, δέν εἶναι δέ τοῦ παρόντος ἡ μνεία τῶν δυσχερειῶν. Ἐπί τοῦ παρόντος ὀφείλομεν ἅπαντες ὅπως ἑνώσωμεν τάς προσευχάς μας ἵνα ὑπερπηδηθοῦν ὅσα ἐμπόδια ὑπάρχουν, ὥστε ὅλα νά λειτουργήσουν κατά τόν καλύτερον τρόπον καί δή μέ συμπληρωμένας τάς διοικήσεις καί μέ συνεργασίαν ὅλων τῶν δυναμένων νά βοηθήσουν. Οὐδενός ἡ βοήθεια    περισσεύει, πάντων ὁ ζῆλος καί τό ἐνδιαφέρον εἶναι ἀπαραίτητος.
Ὅλοι ἐσεῖς οἱ κοινοτικοί παράγοντες,    συνεργάται τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἱ θερμοί ἀπό πολλῶν ἐπάλξεων ὑποστηρικταί τοῦ ἔργου αὐτῆς, δικαιοῦσθε    τοῦ ἐπαίνου της διά τήν πολυδύναμον καί πολύτιμον προσφοράν σας. Κατέχοντες συνήθως ὑπευθύνους θέσεις ε᾿ίς τήν κοινωνίαν συνεργῆτε τά μέγιστα εἰς τήν προώθησιν τοῦ ἱεροῦ καί κοινωφελοῦς ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί ὅταν ἡ συμβολή σας παραμένει ἀφανής, ὅπερ καί τό συνηθέστερον. Δικαιοῦσθε εὐλόγως τῆς εὐχῆς ὅλων μας διά τήν εὐόδωσιν τῶν καλῶν ἔργων σας.

Ἀλλ᾿ ἔχομεν σήμερον τήν μεγάλην χαράν νά συμπαρακάθηνται μαζί μας καί νά συνοερτάζουν ἀδελφοί μας ἐκ τῆς ἀγαοητῆς χώρας τῆς Φιλλανδίας, μέ ἐπί κεφαλῆς αὐτῶν τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Νικαίας κύριον Ἰωάννην, πρώην Ἀρχιεπίσκοπον Φιλλανδίας καί ἤδη μέλος τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκφράζομεν τήν χαράν μας διά τήν παρουσίαν τῶν λίαν ἡμῖν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν τούτων, ἀπευθύνομεν δέ εἰς αὐτούς θερμόν ἐγκάρδιον καί ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί ἐπικαλούμεθα ἐπ᾿ αὐτούς τήν χάριν καί τό πλούσιον ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία σας, ἀδελφοί καί τέκνα, ἐπιβεβαιοῖ τήν οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέν λαμβάνει πρόσωπον ἀνθρώπου, ἀλλ᾿ ἐναγκαλίζεται καί τιμᾷ ἐξ ἴσου ὅλας τάς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ὅλους τούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, ὁθενδήποτε προερχομένους.

Ἔχομεν ἐπίσης μεθ᾿ ἡμῶν τόν ἄτι χειροτονηθέντα Μητροπολίτην Ρόδου κύριον Κύριλλον, πρός τόν ὁποῖον ἐκφράζομεν καί ἀπό τῆς θέσεως ταύτης τάς θερμάς ἡμῶν εὐχάς ὅπως διεξάγῃ τό ἀνατεθέν αὐτῷ ἔργον μετά πάσης εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ καί ἐπιτυχίας. Εἶναι ὄντως λίαν ὑπεύθυνον τό ἔργον τῆς διαποιμάνσεως τῶν ἀνθρώπων καί δεῖται τέχνης περί τά ἀνθρώπεια οὐ τῆς τυχούσης, ἵνα μνησθῶμεν τῆς ἡρακλιτείου διατυπώσεως. Ἀλλ᾿ ἐπί πλέον ἀπαραίτητον ὅπως ὁ Ἐπισκοπήν ἀναλαβών γνωρίζῃ ὄχι μόνον πολλάς τοῦ κόσμου τούτου περιστάσεις καί τούς διέποντας αὐτόν κανόνας φύσεως καί νομοθεσίας, ἀλλά κατά τόν Ἀπόστολον καί τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου πρός τό δύνασθαι ἀντιστῆναι αὐτῷ καί προστατεῦσαι ἑαυτόν τε καί τό ποίμνιον ἀπό τῶν ἐγκατεσπαρμένων παγίδων αὐτοῦ. Μέγα τοῦτο τό ἔργον τῆς προσοχῆς, συνώνυμον τοῦ ἐπισκοπεῖν καί ἀσφαλῶς διά νά δίδῃ τήν ἐπωνυμίαν αὐτοῦ εἰς τόν ἀρχιερέα, ἀποτελεῖ τήν κυριωτέραν αὐτοῦ ἐπαγρύπνησιν.

Εὐχαριστοῦμεν ἅπαντας τούς ἐνεργῶς διά τῆς σωματικῆς παρουσίας αὐτῶν συμμετέχοντας εἰς τόν ἑορτασμόν καί ἀναγνωρίζοντας καί τιμῶντας τοιουτοτρόπως τό ἔργον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων μας. Εὐχαριστοῦμεν ἐξ ἴσου καί ὅλους ὅσοι συμπαρίστανται πνευματικῶς παρ᾿ ὅλον ὅτι δέν ἠδυνήθησαν νά ἔλθουν αὐτοπροσώπως. Ἀπονέμομεν εἰς ὅλους ὁλόθυμον τήν πατρικήν μας εὐχήν καί τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν. Καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καί τό πλούσιον Αὐτοῦ ἔλεος. Ἀμήν.