[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2006.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀριθμ. Πρωτ.1378


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


«Θεός ἐπί γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ· καί πάντα ἀναμίξ ἐγένετο».
Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δυσκολεύεται ὁ ἀνθρώπινος νοῦς νά κατανοήσῃ τήν μεγάλην ἀλλαγήν τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς τόν κόσμον ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Ὁ γεννηθείς εἰς τήν φάτνην τῆς Βηθλεέμ δέν ἦτο εἷς ἐκ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι γεννῶνται καθημερινῶς. Εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ ὁποῖος συγκαταβαίνει διά νά ἀναβιβάσῃ τό πλάσμα Του ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἔπεσε.

Κατά τό πλῆρες ἀγάπης σχέδιον τοῦ Δημιουργοῦ, ὁ ἄνθρωπος προορίζεται ἵνα θεωθῇ. Ἀλλ᾿ ἐξ ἰδίας ὑπαιτιότητος ἐγκατέλειψε τόν ὑποδειχθέντα εἰς αὐτόν πρός τοῦτο δρόμον καί κατέστη δοῦλος τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Καί διά νά ἐπαναδοθῇ εἰς αὐτόν ἡ δυνατότης τῆς θεώσεως ἔπρεπε νά ἐνανθρωπήσῃ ὁ Θεός. Διότι ὁ πεπτωκώς χοϊκός καί φθαρτός καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ὑπερβῇ μόνος του τήν φθαρεῖσαν φύσιν του καί νά ἐπενδυθῇ τήν Θεότητα.

Δι᾿ αὐτό, οὐδέποτε καί ἡ πλέον τολμηρά ἀνθρωπίνη φαντασία ἐτόλμησε νά θεωρήσῃ ὡς ἐνδεχόμενον αὐτό τό ἀνέλπιστον γεγονός. Μόνον οἱ ἐμπνευσμένοι ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Προφῆται διεκήρυξαν ὅτι αὐτό θά συμβῆ διά τοῦ Θεοῦ. Καί πράγματι, τήν νύκτα τῶν Χριστουγέννων αὐτό τό ἀνέλπιστον ἔγινε πραγματικότης. «Θεός ἐπί γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ», ἀνακράζει θαυμάζων ὁ Ἱερός Χρυσόστομος.

Τό κοσμοϊστορικόν αὐτό γεγονός δέν εἶναι ἀδιάφορον διά τήν ζωήν μας. Οὔτε τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ δι᾿ ἡμᾶς περιορίζεται εἰς τάς ἐφημέρους ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ὀφείλομεν νά ἀντιμετωπίσωμεν σοβαρώτερον τήν νέαν κατάστασιν. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ὑπερβῶμεν τήν θνητότητά μας, νά ἀνέλθωμεν εἰς τούς οὐρανούς, νά συζήσωμεν μετά τοῦ Χριστοῦ, νά καταλλαγῶμεν μετά τοῦ Θεοῦ, νά χαρῶμεν τήν υἱοθεσίαν Του, νά ζήσωμεν εἰς τούς αἰῶνας εἰς τήν ἀκένωτον χαράν τῆς ἀγάπης Του.

Ἄς συμπανηγυρίσωμεν πνευματικῶς μετά τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων τήν εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ διά τούς ἀνθρώπους καί ἄς ἀρχίσωμεν ἀπό σήμερον νέαν ζωήν, ἀξίαν τῆς κλήσεως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ. Τό συνταρακτικόν γεγονός, ὅσον ἀφανῶς καί ταπεινῶς ἐτελέσθη, τόσον μεγάλην ἀλλοίωσιν ἔφερεν εἰς τό Σύμπαν καί ἰδιαιτέρως εἰς τό μέλλον ἑκάστου ἀνθρώπου. Δέν πρέπει νά ἀγνοήσωμεν τήν σπουδαιότητά του ἐπειδή ἐτελέσθη μακράν τῆς μεγάλης δημοσιότητος, εἰς ἕν ταπεινόν καί ἀπέριττον σπήλαιον. Οὔτε πρέπει νά ἑορτάσωμεν τό γεγονός θορυβωδῶς καί ἐπιφανειακῶς ὡς μίαν ἐποχικήν ἐφήμερον πανήγυριν, χωρίς ἄλλην ἐπιρροήν εἰς τήν ζωήν μας πλήν τοῦ κοσμικοῦ ξεφαντώματος.

Ἄν καί τά γενόμενα κατά τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀθέατα διά τούς φθαρτούς ἀνθρωπίνους ὀφθαλμούς, ὑπάρχουν μερικοί οἱ ὁποῖοι μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ εἶδον καί μᾶς περιγράφουν τά βαθύτερα συμβάντα καί τήν ἐπελθοῦσαν μυστικήν ἀλλοίωσιν τοῦ κόσμου. Ἰδού πῶς ὁ προκάτοχος ἡμῶν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ, θαμβωμένος ἐξ ὅσων ἀντελήφθη: «Ἄγγελοι συνεχόρευον ἀνθρώποις, ἄνθρωποι τοῖς ἀγγέλοις ἐκοινώνουν καί ταῖς ἄλλαις ταῖς ἄνω δυνάμεσι· καί ἥν ἰδεῖν... καταλλαγάς Θεοῦ πρός τήν ἡμετέραν γεγενημένας φύσιν, διάβολον αἰσχυνόμενον, δαίμονας δραπετεύοντας, θάνατον λελυμένον, παράδεισον ἀνοιγόμενον, κατάραν ἠφανισμένην, ἁμαρτίαν ἐκποδών γεγενημένην, πλάνην ἀπεληλαμένην, ἀλήθειαν ἐπανελθοῦσαν, τῆς εὐσεβείας τόν λόγον πανταχοῦ κατασπειρώμενον καί κομῶντα, τήν τῶν ἄνω πολιτείαν ἐπί γῆς πεφυτευμένην, καί τῇ γῇ συνεχῶς ἀγγέλους ἐπιχωριάζοντας καί πολλήν ὑπέρ τῶν μελλόντων τήν ἐλπίδα οὖσαν» (P.G. 57, 15-16).

Αὐτήν τήν ἐλπίδα τῶν μελλόντων εἴθε, τέκνα καί ἀδελφοί, νά ἴδωμεν πραγματοποιουμένην εἰς τήν ζωήν μας εὐχαῖς τοῦ μεγάλου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν πρός Κύριον ἐν οὐρανοῖς μετά πάντων τῶν Ἁγίων. Ἐπί τῇ συμπληρώσει δέ κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος χιλίων ἑξακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου τούτου, ἀνακηρύσσομεν ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος τοῦτο ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἵνα δώσωμεν εἰς πάντας τούς πιστούς τήν ὤθησιν νά μελετήσουν τό ἔργον καί νά ἐμβαθύνουν εἰς τήν ζωήν αὐτοῦ.

Ἀδελφοί!
Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·
Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε·
Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε·

Αὐτῷ, τῷ Φιλανθρώπῳ Θεῷ τῶν  Χριστουγέννων, ἡ τιμή καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ δόξα καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βς´ 
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν