Ἐπιστροφή
 

Προσφώνησις κατά τό ἐπί Συνόδου Μικρόν Μήνυμα τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου(31/08/2006).

Ἱερώτατε καί λίαν ἀγαπητέ καί περισπούδαστε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,

Ἄξιος καί πανάξιος ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ἡ ὑμετέρα φίλη Ἱερότης, ἡ προστιθεμένη εἰς τήν λαμπράν χορείαν τῶν διαδόχων τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου τῆς μεγαλονήσου Κρήτης, κληρουχίας τοῦ πανσέπτου τούτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ προβολῇ καί προκρίσει, διασκεψαμένη καί τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος κρίνασα, προέκρινεν ἀπό τοῦ ὑπό τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως -παρά τήν ἐν προκειμένῳ κανονικήν ἐκκλησιαστικήν ἀκρίβειαν- ὑποβληθέντος ἡμῖν κατά νόμον τριπροσώπου ἀξίων συνυποψηφίων καί ψήφοις κανονικαῖς ὁμοφώνως ἐξελέξατο τήν ὑμετέραν προσφιλῆ καί διακεκριμένην Ἱερότητα εἰς τό ὑψηλόν καί ὑπεύθυνον λειτούργημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Εὐρώπης καί Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, εἰς διαδοχήν τοῦ προσφάτως ἐκδημήσαντος καί εἰς τάς αἰωνίους μονάς μεταστάντος ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, τοῦ ἐπί μακρόν πολυτρόπως καί λίαν δοκίμως τήν Ἐκκλησίαν διακονήσαντος.

Ἡ ὁμόθυμος κρίσις καί ὁμόφωνος ἀπόφασις τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀποτελεῖ καρπόν ἀφ᾿ ἑνός μέν θερμουργοῦ ἀγάπης καί στοργῆς τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί τόν φίλτατον καί γενναῖον Κρητικόν Λαόν, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ νηφαλίου ἐκτιμήσεως τοῦ τιμίου προσώπου σας, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, ἐν συσχετισμῷ πρός τήν προκειμένην ὑμῖν ἱεράν ἀποστολήν εἰς καιρούς δυσχερεστάτους διά τε τήν Ἐκκλησίαν καί διά τόν κόσμον.

Ἀποστέλλομεν τήν ὑμετέραν Ἱερότητα εἰς τήν Κρήτην, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Εἰρηναῖε, βέβαιοι ὅτι, θείᾳ συνάρσει, θέλετε διαποιμάνει θεαρέστως τό νέον ποίμνιόν σας, ὡς καί τό μέχρι τοῦδε,  καί ἐπί πλέον θέλετε ἀσκήσει ἐπιτυχῶς τά νέα πολυποίκιλα ὑψηλά καθήκοντα καί τάς ἀπό τῆς θέσεως καί τοῦ ἀξιώματος εὐθύνας σας.

Ἔχετε πρός τοῦτο μακράν, δεδοκιμασμένην ἐμπειρίαν. Ἡ παρά τούς πόδας τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου ἀδελφοῦ πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυρίου Εἰρηναίου μακρά ὑπηρεσία σας ἀπετέλεσε θεμέλιον σταθερόν καί προσανατολισμόν πρός εὐρεῖς ὁρίζοντας. Τό γνωστόν εἰς ἡμᾶς καί εἰς πάντας συνοδικόν φρόνημά σας, τό ταπεινόν καί πρᾷον τῆς καρδίας, τό νηφάλιον τοῦ νοός, τό εὔστροφον ἐν τῇ πηδαλιουχίᾳ  τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας καί ἐν τῇ διεκπεραιώσει δυσχερῶν ἀποστολῶν, μάλιστα δέ τό ἀνιδιοτελές καί φιλάδελφον τοῦ ἤθους σας, ἀποτελοῦν ἐγγύησιν δημιουργικῆς συνεργασίας ὄχι μόνον μετά τῶν Ἱερωτάτων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῆς Κρήτης, ἀλλά καί μετά τοῦ εὐλαβοῦς κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί τῶν πολιτικῶν καί λοιπῶν ἀρχῶν τῆς νήσου, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί διακονίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί πλέον, ἡ ἀπό τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης -τῆς ἀτυχῶς μέχρι στιγμῆς ἐν σταυρικῇ ἀναστολῇ τῆς λειτουργίας της τελούσης- ἀνάμνησις  καί ἐμπειρία καί ἡ μακρά ἐνασχόλησίς σας, τιμιώτατε ἀδελφέ, περί τά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐπιτρέπουν εἰς ὑμᾶς θετικήν συμβολήν εἰς τήν τόνωσιν τῶν ἱερατικῶν κλίσεων καί τήν ἀρτίαν κατάρτισιν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἱκανῶν νά ἀνταποκρίνωνται εἰς τάς συγχρόνους ποιμαντικάς καί λοιπάς ἀνάγκας. Ἡ ἐπί μακρόν συμμετοχή σας εἰς τήν διοίκησιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας καί τῶν διαφόρων Ἱδρυμάτων της συνετέλεσεν εἰς τήν ἀπόκτησιν ἐμπειριῶν ἐπί πολλῶν πεδίων τοῦ συγχρόνου βίου, μάλιστα δέ ἐπί τῆς ἀναστροφῆς μετά τῆς τοπικῆς καί τῆς παγκοσμίου ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος. Ἡ πνευματική αὕτη κοινωνία εἶναι ἀναγκαῖον καί ἀπαραίτητον νά ἐπιδιωχθῇ καί ὑπό τήν νέαν σας ἰδιότητα, πρός οἰκοδομητικόν διάλογον καί μαρτυρίαν πίστεως καί ζωῆς.

Ἔχετε ἀκόμη βαθεῖαν γνῶσιν καί μακράν ἐμπειρίαν τῶν ἀπασχολούντων τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τό σέμνωμα καί παλλάδιον τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους μας, καί ὁλόκληρον ἐν γένει τήν Ἐκκλησίαν προβλημάτων, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ὁποίων θέλομεν νά ἔχωμεν ὑμᾶς σταθερόν συμπαραστάτην καί βοηθόν. Τό αὐτό ἰσχύει βεβαίως καί διά τά ἀπασχολοῦντα ὁλόκληρον τόν Χριστιανικόν κόσμον ζητήματα, καθώς καί ἐκεῖνα τῶν διαθρησκειακῶν καί διαπολιτισμικῶν σχέσεων, τά ἀφορῶντα εἰς τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ἐν γένει  εἰς τήν ἐν εἰρήνῃ συνεργασίαν καί προαγωγήν
ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Γνωρίζομεν, ἀδελφέ, τήν πλήρη ἀφοσίωσίν σας καί τήν πιστότητά σας εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἰδιαιτέρως εἰς τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Γνωρίζομεν τήν ἀγάπην σας, τήν στοργήν σας, τήν λατρείαν σας δι᾿ ὁλόκληρον τόν λαόν τῆς Κρήτης καί τούς ὅπου γῆς Κρῆτας. Γνωρίζομεν τό ὑπεύθυνον τῆς γνώμης καί τό ἀκέραιον τοῦ χαρακτῆρος καί τοῦ ἤθους σας. Διά τοῦτο καί σᾶς κατευοδώνομεν μέ τάς εὐχάς τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί μέ τήν ἀδελφικήν καί Πατριαρχικήν μας ἀγάπην καί εὐλογίαν, τήν ὁποίαν παρακαλοῦμεν νά διαβιβάσητε καί εἰς τόν φίλον Κρητικόν Λαόν μαζί μέ τάς διαπύρους προσευχάς μας.

Κύριος ὁ Θεός καί ἡ προσευχή τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου σας ἔστωσαν ὁδηγός ὑμῶν ἐν πᾶσι!

Ἄξιος!