Ἐπιστροφή
 

Χαιρετισμός κατά τήν ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας συναυλίαν(29/01/2004).

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμότατοι, καί ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

                          ᾌδοντες, ψάλλοντες, ὑμνοῦντες τόν Ἅγιον Θεόν ἡμῶν καί εὐχαριστοῦντες Αὐτόν, ἑωρτάσαμεν σήμερον εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον καί εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τήν μεγάλην ἑορτήν καί πανήγυριν τῆς Ὀρθοδοξίας. Παλαιόν τό ἔθος. Πανταχοῦ τῆς γῆς αἱ τῶν Ὀρθοδόξων ἱεραί συνάξεις συνέψαλλον ὁμοίως, δοξάζουσαι τόν Θεόν διά τόν θρίαμβον τῆς εἰς Αὐτόν καί τήν ἐνανθρώπησίν Του ὀρθῆς πίστεως. Διότι ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων διακηρύσσει τήν πραγματικήν ἐνσάρκωσιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ὁποίας ἀνεστηλώθη καί ἐστερεώθη ἡ κατ᾿ ἐξοχήν εἰκών τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ λαμβάνων συνείδησιν τῆς ἀληθοῦς ὑποστάσεως, τῆς μοναδικότητος καί τῆς ἐν γένει ἀξίας αὐτοῦ διά τῆς ἐπιγνώσεως, ὅτι ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, εἰς ὁμοίωσιν τοῦ Ὁποίου ἐν ἀγάπῃ ἐπλάσθη.
                        Ὁ πάνσεπτος Οἰκουμενικός Θρόνος ὑπῆρξεν, ὡς γνωστόν, τό ἐπίκεντρον τῆς περί τάς ἁγίας εἰκόνας ἔριδος. Ὁ ποδηγέτης καί πάλιν ὁλοκλήρου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου Ἀνατολῆς τε καί Δύσεως, τοῦ ὀρθοδόξως τάς ἱεράς εἰκόνας σεβομένου. Καί ὁ φρουρός ἔκτοτε τῆς πίστεως ταύτης, διά τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ὁποίας ἐπανῆλθεν εἰς τό ἐπίγειον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία, ὡς πᾶν δώρημα τέλειον, οὐρανόθεν καταβαίνει.
                        Ἐν τῷ πλαισίῳ καί ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὀργανοῦται κατά τά τελευταῖα ταῦτα ἔτη καί ἡ ἑσπερινή αὕτη ἐκδήλωσις, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας προσλαμβάνει ἑκάστοτε διάφορον μορφήν, πάντοτε ὅμως τήν πρέπουσαν εἰς τήν πάνσεπτον ἑορτήν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι ὠργανώθη καί ἡ παροῦσα Συναυλία, ὑπό τόν τίτλον «οὐράνια εἰρήνη» διά τῆς προθύμου καί εὐγενοῦς προσφορᾶς τῶν συντελεστῶν αὐτῆς.
Εὐχαριστοῦμεν ἀπό μέσης καρδίας καί ἐπαινοῦμεν πάντας τούς μεγάλως τέρψαντας τάς καρδίας ἡμῶν διά τῆς θαυμαστῆς ἀποδόσεως τῶν συνθέσεων. Τά θεσπέσια ἀκροάματα ὑπῆρξαν ὄντως μηνύματα μιᾶς Οὐρανίας Εἰρήνης.
                        Ἡ ἀνθρωπίνη δημιουργικότης, ἀντλοῦσα ἀπό τῶν πλουσίων δωρεῶν καί ἐμπνεύσεων τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀνέδειξε μεγίστους ἐργάτας τοῦ λόγου καί τῶν τεχνῶν. Τούς ἀκαμάτους ἐκείνους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐκληροδότησαν εἰς ἡμᾶς καί ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα: τό ἀρχιτεκτονικόν μεγαλεῖον, μάρτυς πρῶτος καί κύριος τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε καί παραμένει ἐν πολλοῖς ἡ πόλις ἡμῶν· τό μοναδικῆς πνευματικότητος εἰκονογραφικόν κάλλος· τό ὑψιπετές τῆς ὑμνογραφικῆς ἐμπνεύσεως· μάλιστα δέ τά ἀγγελικά μέλη τῶν μεγάλων μουσουργῶν καί μελῳδῶν τῆς Ἐκκλησίας, διά τῶν ὁποίων γινόμεθα μέτοχοι τῆς ἐν Χριστῷ οὐρανίου εἰρήνης.
Τό περιεχόμενον τῆς ἀποψινῆς Συναυλίας φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβεβαιώνει τήν συνέχειαν τῆς καλλιτεχνικῆς ταύτης κληρονομίας, γνωστῆς οὔσης τῆς στενοτάτης συγγενείας καί συναφείας μεταξύ ἐκκλησιαστικῆς καί δημώδους μουσικῆς παραδόσεως. Αὐτή ἐμπνέει μεγάλους μουσουργούς, ἐκεῖνοι τρέφουν, στηρίζουν καί εἰρηνεύουν τήν ψυχήν μας. Ἡ παράδοσις αὕτη ὑπῆρξεν εἰς ἱκανόν βαθμόν ἡ πηγή ἐμπνεύσεως μεγάλων μουσουργῶν, τάς συνθέσεις τῶν ὁποίων ἀπολαμβάνομεν καί σήμερον μετά πολλῆς εὐχαριστήσεως καί κέρδους πνευματικοῦ.
Εὐλογοῦμεν, διά τούς λόγους τούτους, τά τῆς ἑσπέρας ταύτης. Χαιρετίζομεν καί ἐπαινοῦμεν ὅλους σας, οἱ ὁποῖοι προσήλθατε προθύμως, τούς τε ἐντεῦθεν καί τούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἀλλαχόθεν-ἅπαντας προσφιλῆ καί φιλέορτα τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ. Ἀπονέμοντες δέ εἰς πάντας τήν πατρικήν εὐχήν καί τήν Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν, σᾶς εὐχόμεθα τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ καί πλούσια πνευματικά ἀγαθά ὡς ἐν μετανοίᾳ καί ἀγαθῇ προσδοκίᾳ πρός τό Ἅγιον Πάσχα πορευομένους.