[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πατριαρχική Ἀπόδειξις τῷ πληρώματι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου(15/08/2006).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀριθμ. Πρωτ. 835

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τέκνα εὐλογημένα καί λίαν ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ,

Ἀπό τοῦ Παλλεσβιακοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας Ἁγιάσου ἀπευθύνομεν εἰς πάντας τούς μονίμους κατοίκους καί τούς ἐπισκέπτας τοῦ ὡραιοτάτου τούτου νησιοῦ τῆς Λέσβου τάς Πατριαρχικάς καί ἑορτίους προσρήσεις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Προέστημεν σήμερον τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως διά τήν μεγίστην ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τῆς ὁποίας ἐπικαλούμεθα διαθέρμως ἐπί πάντας ὑμᾶς καί τούς ἀγαπητούς οἰκείους σας, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἡ τέλεσις θεομητορικῶν ἑορτῶν παραπέμπει πάντοτε εἰς τό μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοὐτέστιν εἰς τό μέγα μυστήριον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἰς τό μυστήριον τῆς θείας κενώσεως, τοῦ Πάθους, τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ἀναστάσεως καί πάντων τῶν ἐν Χριστῷ καί διά τοῦ Χριστοῦ τελεσθέντων καί τελουμένων ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Εὔκαιρον διά τοῦτο κρίνομεν, ὅπως ὑπομνήσωμεν τούς ἀγῶνας τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας νά παραδώσουν εἰς ἡμᾶς ἀλώβητον τό δόγμα τῆς ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας σαρκώσεως τοῦ Θεανθρώπου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἐκ τῶν προκατόχων τῆς ἡμετέρας Μετριότητος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λίαν χαρακτηριστικῶς ἀποφαίνεται λέγων· «εἴ τις οὐ Θεοτόκον τήν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρίς ἐστι τῆς Θεότητος» (Α´  ἐπιστολή πρός Κληδόνιον). Ὁ δέ Χρυσόστομος πατήρ Ἰωάννης ἀναφωνεῖ: «Οὐδέν ἐν βίῳ οἷον ἡ Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε, ὦ ἄνθρωπε, πᾶσαν τήν κτίσιν τῷ λογισμῷ καί βλέπε εἰ ἔστιν ἴσον ἤ μεῖζον τῆς Ἁγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περινόστησον τήν γῆν. Περίβλεψον τήν θάλασσαν. Πολυπραγμόνησον τόν ἀέρα. Τούς οὐρανούς τῇ διανοίᾳ ἐρεύνησον. Τάς ἀοράτους πάσας δυνάμεις ἐνθυμήθητι καί βλέπε εἰ ἔστιν ἄλλο τοιοῦτον θαῦμα ἐν πάσῃ τῇ κτίσει» (Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν Παρθένον).

Τήν ἐμπειρίαν δέ ταύτην περί τῆς σημασίας καί τοῦ ρόλου τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἰς τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου βιοῦσα καθημερινῶς ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, παρουσιάζει τό πρόσωπον τῆς πανάγνου Κόρης ὡς τό πρότυπον παντός Χριστιανοῦ, προτρέπουσα ἡμᾶς νά μιμηθῶμεν, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων μας ἕκαστος, τάς θεοειδεῖς ἀρετάς της καί νά γίνωμεν μικροί θεοτόκοι, κατά τήν θαυμασίαν διδασκαλίαν τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: «Εἰς ποῖον τόπον καί μέρος τοῦ σώματός μας νομίζετε, ὅτι θέλει μορφωθῆ ὁ Χριστός; Εἰς τό πρόσωπον ἤ εἰς τό στῆθος; Ὄχι, ἀλλά μέσα εἰς τήν καρδίαν μας μορφώνεται καί ὄχι σωματικῶς, ἀλλ᾿ ἀσωμάτως καί καθώς πρέπει εἰς τόν Θεόν» (Ἅπαντα, σελ. 300).

Γίνεται δέ ἡ μυστική αὕτη κυοφορία τοῦ Κυρίου κατόπιν τῆς ἐπισκηνώσεως εἰς τήν ὕπαρξίν μας τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διά τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν, ὡς ἐβεβαίωσεν αὐτός ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11,28).

Ἀδελφοί ἠγαπημένοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα,

Ταύτην τήν πίστιν ἔχουσα ἡ Ἐκκλησία, ἀφιέρωσε καί συνεχῶς ἀφιερώνει δικαίως καί ἀξιοχρέως πλῆθος Ἱερῶν Ναῶν καί προσκυνημάτων εἰς τιμήν τοῦ ὑπεράγνου προσώπου τῆς Παναγίας, εἰς τά ὁποῖα προσερχόμενοι οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, λαμβάνομεν ἄνεσιν τῶν θλίψεων, ἰατρείαν τῶν ἀσθενειῶν, γαλήνευσιν τῶν βιοτικῶν τρικυμιῶν, ἀπαλλαγήν ἐκ τῶν πειρασμῶν καί προστασίαν ἀέναον.

Ἐάν παρατηρήσωμεν εἰς τάς εἰκόνας τήν Βρεφοκρατοῦσαν Θεοτόκον, ἰδίως τόν τύπον τῆς Ὁδηγητρίας, θά διαπιστώσωμεν, ὅτι ἡ δεξιά χείρ της εὑρίσκεται εἰς μόνιμον στάσιν δεήσεως, κάτωθεν τῆς εὐλογούσης δεξιᾶς τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, ὡς ἐάν εἶναι κάλαθος δεχόμενος τάς προσευχάς καί τάς αἰτήσεις μας καί τάς παρουσιάζει οἱονεί πρός εὐλογίαν εἰς τόν ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων της σαρκωθέντα Λόγον τοῦ Θεοῦ.

Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένοι,

Ἡ ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητος Θεοτόκος καί προστασίαις ἀμετάθετος ἐλπίς μας συνήγαγε σήμερον εἰς τούς Ἱερούς Ναούς πάντας τούς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους, ὄχι τόσον διά νά τήν τιμήσωμεν, τήν τιμιωτέραν, ἄλλωστε, ὑπάρχουσαν τῶν Χερουβείμ, ἀλλά διά νά ἐπανανεώσωμεν τήν μυστικήν σχέσιν μας μαζί της. Ἀσπαζόμενοι τήν παναγίαν μορφήν της, ἄς τῆς δώσωμεν τήν χαράν τῆς ἀποφάσεως καί ὑποσχέσεως, νά ζῶμεν ἐφεξῆς ὡς ἐκείνη ταπεινῶς, ὡς δοῦλοι Κυρίου πιστοί, διά νά τύχωμεν τῆς δόξης τοῦ παραδείσου, ἔνθα αὕτη προεξάρχει τοῦ χοροῦ τῶν Ἁγίων.
Χρόνια πολλά, ἀδελφοί καί τέκνα! Ἡ Κυρία ἡμῶν καί Δέσποινα Θεοτόκος εἴθε νά εἶναι πάντοτε προστασία καί σκέπη πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

βς´  Αὐγούστου ιε´
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος