Ἐπιστροφή
 

Πρόποσις κατά τό πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα (28/05/2006).

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πολυφίλητε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος κύριε Θεόφιλε,
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,

Κοινωνήσαντες λειτουργικῶς τήν πρωΐαν τοῦ Τιμίου Σώματος καί Ζωοποιοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἐν τῇ ἱερᾷ συλλειτουργίᾳ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἰδού ὅτι καί τῆς ὑλικῆς τοιαύτης ἐνταῦθα ἔχομεν τήν μεγίστην χαράν καί εὐλογίαν νά μετάσχωμεν. Χαίρομεν δέ καί ὑπερχαίρομεν εἰλικρινῶς, οὐχί ἐκ τῆς προσδοκίας ἀπολαύσεως τῶν προκειμένων ποικίλων καί φθειρομένων ἐδεσμάτων, ἀλλά ἐκ τῆς συνειδητοποιήσεως, ὅτι ἡ κατά τάς ἡμέρας ταύτας παρουσία τῆς Ὑμετέρας φιλοθέου Μακαριότητος καί τῶν τιμίων συνοδῶν Αὐτῆς ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ μεγάλως προσεπόρισεν ἡμῖν πᾶσι καί δή τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι καί τήν ὠφέλειαν καί τήν οἰκοδομήν.

Διότι, Μακαριώτατε, πολλάκις ἐμπιστευθέντες ἐν ἀφελότητι διαθέσεως τήν καρδίαν καί τά αἰσθήματα ἡμῶν εἰς νομιζομένους ἀδελφούς ἀντελάβομεν καί ἐπίομεν πικρά ποτήρια ἀπογοητεύσεως ἐκ τῆς διαπιστώσεως, ὅτι ἐν ὑποκρίσει καί οὐχί ἐν εἰλικρινείᾳ ἦλθον πρός ἡμᾶς, ἀποσκοποῦντες μόνον εἰς ἴδιον ὄφελος πρόσκαιρον καί οὐχί εἰς τήν κοινήν ὠφέλειαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἀλλ᾿ Ὑμῖν οὐχ οὕτως! Συνεκινήσατε βαθύτατα τάς καρδίας μας διά τῆς εὐαγγελικῆς ἁπλότητος καί ἀνεπιτηδεύτου εὐγενείας καί φιλαδελφίας, προσέτι δέ διά τήν μετ᾽ αὐταπαρνήσεως ἀνάληψιν τοῦ σταυροῦ τῆς Πατριαρχίας εἰς τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐν ἡμέραις μεγάλης ταλαντεύσεως καί ἀναφύσεως, ὡς μή ὤφελε, πληθύος προβλημάτων ἐπί προβλήματα. Ὅμως, Μακαριώτατε, θαρσεῖτε! Ἐξ ἡμῶν, εἰ καί περιβαλλομένων ἀδιαλείπτως ἐκ παρομοίων δυσκολιῶν, διαβεβαιοῦμεν, ὅτι ὅση ἡμῖν δύναμις θά ἔχητε ἀείποτε εἰλικρινῆ τήν φιλάδελφον συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἔκθυμον τήν διάθεσιν τῆς ἀπό κοινοῦ ἀντιμετωπίσεως τῶν ποικίλων δυσκολιῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων. Ἄλλωστε, ἡ ἀπό τοῦ Ζ´  κυρίως αἰῶνος καί ἄχρι σήμερον κοινή σύμπλευσις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, εἰς σημεῖον ὥστε νά γίνουν κοινῆς βιώσεως καί ἀντιμετωπίσεως τά προβλήματα ἀμφοτέρων, ὡς διδάσκει ἐμφανῶς ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία, μᾶς ἐπιβάλλει ὅπως καί ἐφεξῆς τηρήσωμεν μετά πάσης δυνάμεως τήν τοιαύτην ὁμονοητικήν πορείαν, καθ᾽ ὅσον ἐν τῇ ἑνώσει ἡ δύναμις. Τοῦτο εἶναι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει καί τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας εἰπόντος, ὅτι «οὗ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμ´όν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18, 20), ὅπερ ἑρμηνεύων ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος τονίζει «ὡραία ἔναντι Κυρίου καί ἀνθρώπων ὁμόνοια ἀδελφῶν», διότι αὕτη ἀντανακλᾷ τήν ἐνδοαγιοτριαδικήν ἑνότητα καί ἀγάπην, ἥτις ὡς βασική προϋπόθεσις εἶναι ἀπαραίτητος διά τήν ἐν κόσμῳ πορείαν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν.

Μακαριώτατε καί φίλτατε ἀδελφέ,

Θά ἐλέγομεν μετά τῆς αὐτῆς ψυχικῆς δυνάμεως πρός Ὑμᾶς τήν παρακλητικήν πρότασιν τῶν πρός Ἐμμαούς βαδιζόντων μετά τοῦ Κυρίου μαθητῶν «μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν ὅτι πρός ἑσπέραν ἐστί καί κέκλικεν ἡ ἡμέρα» (Λουκ. 24, 29), διότι «ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν ἀλλ᾿ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἅμα· ἐν τούτῳ γάρ Κύριος ἐπηγγείλατο ζωήν αἰωνίαν». Ὅμως, γνωρίζοντες ὅτι ἔχετε ἐνώπιόν Σας προκείμενον ὀρμαθόν ὅλον ὑποχρεώσεων καί τοπικῶν ὑποθέσεων μεγίστης ποιμαντικῆς σημασίας, ὡς ἡγούμενος τῆς παλαιφάτου Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί Πατριάρχης τῶν ἐπιτοπίων Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, μετά πολλῆς τῆς λύπης ἀναγκαζόμεθα νά Σᾶς κατευοδώσωμεν ἀπό τῆς Βασιλίδος Πόλεως εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ, χωρίς ὅμως νά ἀπαλείψωμεν ἐκ τῆς καρδίας καί τήν ὀφειλομένην εὐχετικήν μνήμην, δηλοῦσαν τήν ἐν τῇ ἀληθείᾳ τῆς Πίστεως κοινωνίαν ἡμῶν, ἀλλά καί τήν ἐντυπωσιάσασαν ἡμᾶς εὐαγγελικήν ἀγάπην καί ἀνεπιτήδευτον ἁπλότητα ἐν τῷ πλούτῳ τῆς ἐν Χριστῷ συνέσεως καί σοφίας Ὑμῶν.

Μακαριώτατε, ἔχετε τήν ὑψίστην εὐλογίαν νά παροικῆτε ὅπου αἰσθητῶς ἐβάδισαν οἱ ἅγιοι πόδες τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὅπου ἐφανερώθη σαρκί ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐτέλεσε φιλανθρώπως ἅπαντα τά τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὅπου τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἤρξατο δρῶσα ἐν τῷ κόσμῳ ἡ Ἐκκλησία, ὅπου σειρά ἁγίων Ἀρχιερέων, Ὁσίων καί Ἁγίων τῆς Πίστεως ἐλάμπρυναν τόν χιτῶνα τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας. Ὅταν ἱερουργῆτε ἐν τῷ θεοδέγμονι Σπηλαίῳ τῆς Βηθλεέμ, ἐν τῷ φρικτῷ Γολγοθᾷ, ἐν τῷ Ζωοδόχῳ Τάφῳ, ἐν τῷ Θεομητορικῷ μνήματι τῆς Γεθσημανῆ, ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἐν τῷ Ὄρει Θαβώρ ἤ ὅπου ἀλλοῦ, παρακαλοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς μνημονεύετε φιλαδέλφως τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά καί τήν προσωπικήν Ὑμῶν ἐμπειρίαν καί πληροφόρησιν, ὅπως συνεχίζωμεν ἀμφότεροι ἐν πνεύματι θεοειδοῦς ἀγάπης καί ἑνότητος πίστεως καί φρονήματος νά πληρῶμεν τήν διακονίαν ἡμῶν ἑκάτερος ἐφ᾿ ᾧ ἐτάχθημεν.

Ὑψοῦντες τό ποτήριον τοῦτο τῆς τραπέζης τῆς ἀγάπης εὐχόμεθα διαπύρως: Εἰς πολλά ἔτη καί εἴθε νά ἀξιωθῶμεν καί τοῦ δείπνου τῆς ἀφθάρτου Βασιλείας. Ἀμήν.