[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις κατὰ τὸ γεῦμα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Κούβας(23/01/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

                    Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Παναμᾶ κύριε Ἀθηναγόρα,
                    Φίλοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς    Κούβας,
                    Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

                        «Ἰδοὺ δή τι καλὸν ἤ τι τερπνόν, ἀλλ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό». Τοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ ἀναμιμνησκόμεθα εὑρισκόμενοι ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν. Χαιρόμεθα χαρὰν μεγάλην διὰ τὴν εὐλογίαν τὴν ὁποίαν ἐπεφύλαξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ ἔλθωμεν μέχρι τῆς ὡραίας Χώρας σας, νὰ σᾶς γνωρίσωμεν, νὰ ἴδωμεν εἰς τὰ πρόσωπα σας ἀδελφοὺς ἀγαπητούς, ἀγνώστους τέως, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦδε γνωστοὺς καὶ ἐπιποθήτους, ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι προσκυνοῦν τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ Δεσπότην τῶν ὅλων καὶ φλέγονται ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πόθου τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ σωτηρίας. «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» καὶ διὰ τὴν δωρεὰν Τοῦ αὐτήν.
                        Οἱ Νηπτικοὶ Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας λέγουν: Εἶδες τὸν ἀδελφόν σου; Εἶδες τὸν Θεόν σου».    Καὶ τοῦτο εἶναι ἀληθές, καθ’ ὅσον εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀδελφοῦ βλέπομεν τὴν εἰκόνα τοῦ κοινοῦ ἡμῶν Πλάστου καὶ οὐρανίου Πατρός, τοῦ ποιήσαντος τὸν ἄνθρωπον «κατ’ εἰκόνα» Αὐτοῦ «καὶ ὁμοίωσιν». Μὲ τοιαῦτα αἰσθήματα βλέπομεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπα σας.
Ἐκπροσωπεῖτε Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογίας, αἱ ὁποῖαι ἄλλαι εὑρίσκονται ἐγγύτερον καὶ ἄλλαι ἀφίστανται περισσότερον τῆς ἡμετέρας Παραδόσεως καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Δόγματος.                                                                     
                        Ὁπωσδήποτε γνωρίζετε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐν διαλόγῳ Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης τόσον μετὰ τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, ἡ ὁποία καὶ ἐκφράζει θρησκευτικῶς τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ Λαοῦ τῆς Κούβας καὶ τῶν λαῶν τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς, ὅσον καὶ μετὰ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Ὁμολογίας) καὶ ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν. Πραγματοποιοῦμεν διαλόγους ἀκαδημαϊκοὺς καὶ    μετ’ ἄλλων    θρησκευμάτων, ὡς τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ Ἰουδαϊσμός. Οἱ διαθρησκειακοὶ καὶ διεκκλησιαστικοὶ οὗτοι διάλογοι μᾶς φέρουν πλησίον καὶ μᾶς δίδουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ γνωρίσωμεν καλλίτερον ὁ εἷς τὸν ἄλλον καὶ τὸ «πιστεύω» του, νὰ ἐκτιμήσωμεν ὅσα κοινὰ ἔχομεν καὶ νὰ ἐξετάσωμεν ὅσα μᾶς διαφοροποιοῦν καὶ τὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι τυχὸν ἰάσιμον. Ἀκόμη, μᾶς δίδουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἑνώσωμεν τὴν φωνήν μας διὰ τὴν προστασίαν τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, τῆς ἰσονομίας καὶ τῆς δικαιοσύνης. Νὰ ἑνώσωμεν τὴν φωνήν μας ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῆς ἐξαλείψεως τῆς ἀδικίας καὶ τῆς δυστυχίας εἰς ὅλας τὰς χώρας τοῦ    κόσμου,    καὶ εἰς αὐτὰς τὰς εὐημερούσας, εἰς τὰς ὁποίας ἐπίσης ὑπάρχουν ἄπειροι πεινῶντες καὶ ἄνεργοι καὶ ἄστεγοι καὶ ἀπελπισμένοι. Νὰ ζητήσωμεν ἀπὸ κοινοῦ τὸν σεβασμὸν τῶν δικαιωμάτων των εἰς τὰς διαφόρους χώρας μειονοτήτων, τὴν ἐξάλειψιν τοῦ «ῥατσισμοῦ» καὶ τὰ τοιαῦτα. Παραλλήλως, νὰ ἐργασθῶμεν ἀπὸ κοινοῦ εἰς προγράμματα ἀμέσου ἀνακουφίσεως προσώπων καὶ λαῶν εὑρισκομένων ὑπὸ συνθήκας ὅλως ἐκτάκτου ἀνάγκης.
                        Ὑπὸ τάς ἀνωτέρω προϋποθέσεις τείνομεν ἐν ἀγάπῃ χεῖρα συνεργασίας πρὸς πάντας ὑμᾶς καὶ τιθέμεθα ἀλληλέγγυοι εἰς τάς ἀνάγκας τοῦ Κουβανικοῦ Λαοῦ ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων ἡμῶν. Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Παναμᾶ καὶ Ἔξαρχος Κεντρώας Ἀμερικῆς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῖν ἀδελφὸς κύριος Ἀθηναγόρας ἔχει τὴν προς τοῦτο ἐξουσιοδότησιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ἐν συνεννοήσει μεθ’ ἡμῶν    καὶ τῆς περὶ ἡμᾶς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου θὰ εἶναι πάντοτε πρόθυμος παρὰ τὸ πλευρὸν ὄχι μόνον τοῦ ποιμνίου του, ἀλλὰ συνόλου τοῦ Κουβανικοῦ λαοῦ.
                        Ἐπιστρέφοντες εἰς τὰ ἴδια καὶ εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς δικαιοδοσίας σας ἕκαστος ἐξ ὑμῶν, παρακαλοῦμεν διαβεβαιώσατε τοὺς συνεργάτας καὶ τοὺς χριστιανούς σας ὅτι εἴμεθα πλησίον σας ἐν ἀγάπῃ πολλῇ καὶ τιμῇ βαθυτάτῃ μὲ τὸ οὗς πάντοτε εὐήκοον εἰς τὴν φωνὴν τῶν    ἀναγκῶν τοῦ Κουβανικοῦ Λαοῦ. Σᾶς θεωροῦμεν μέλη τοῦ σώματος ἡμῶν. Ἐὰν ἕν μέλος πάσχῃ καὶ ὀδυνᾶται, ὅλων τὸ σῶμα ὑποφέρει. Αἱ θλίψεις καὶ αἱ ἀνάγκαι σας εἶναι καὶ ἰδικαί μας. Ὁ σταυρὸς σας εἶναι καὶ ἰδικός μας. Ἀλλά, θαρσεῖτε. Ὁ Χριστὸς δὲν ἐσταυρώθη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνέστη. Καὶ δὲν ἀνέστη δι’ Ἑαυτόν, ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς. Ἡ Ἀνάστασίς Του εἶναι ὁ ἀρραβὼν καὶ τοῦ ἰδικοῦ μας Πάσχα-τῆς λυτρώσεώς μας. Ὡς Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τονίζει ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς ἀφήσωμεν μὲ ἐνισχυμένην τὴν ἀναστάσιμον ἐλπίδα. Ἄλλωστε, ὁ κενὸς Τάφος τῆς Ζωῆς, ἀπέχει ὀλίγα μόνον μέτρα ἀπὸ τὸν Φρικτὸν Γολγοθᾶν ...
                        Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἐπιτρέψατε νὰ ὑψώσωμεν τὸ ποτήριον καὶ νὰ προπίωμεν ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Χριστῷ    ἀδελφῶν, τοὺς ὁποίους ἐκπροσωπεῖτε.