[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός εἰς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος (29/10/2005).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀγαπητοί προσκυνηταί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας,
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ,

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης προσωπικῶς μεγάλην αἰσθανόμεθα χαράν βλέποντες ἐν τῷ Πανσέπτῳ τούτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ μέγα πλῆθος εὐλαβῶν χριστιανῶν, εἰσελθόντων εἰς αὐτόν μέ τήν εἰλικρινῆ ἐπιθυμίαν νά ἔλθουν εἰς ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μέ τούς διακονοῦντας τόν ὑπερχιλιόχρονον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί, ὅλως ἰδιαιτέρως, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐπισκιάζει καί συντηρεῖ αὐτό, τό Πατριαρχεῖον μας. Εἰς ὅλους σας ἀπευθύνομεν ὁλοκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν, ὅλους σας σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ ὁλόθυμον «καλῶς ὡρίσατε» καί εἰς ὅλους σας εὐχόμεθα καλήν διαμονήν εἰς τήν Πόλιν αὐτήν, τήν τόσον συνδεδεμένην μέ θρύλους καί ἱστορίαν, ὥστε νά μή χρειάζεται δι᾿ αὐτήν ἄλλος προσδιορισμός,  ἐφ᾿ ὅσον  ἡ λέξις Πόλις κυριολεκτεῖται μόνον εἰς αὐτήν. Ὄντως, ἡ Πόλις, παρ᾿ ὅλας τάς ἱστορικάς της περιπετείας, διατηρεῖ ἀκόμη μέρος τῆς Βυζαντινῆς της παραδόσεως καί ἀτμοσφαίρας, ἀρκετά ἀπό τά πλήρη θρύλων ἱστορικά καί ἐκκλησιαστικά μνημεῖα της, καί ἀρκετήν ἀπό τήν εὐλαβικήν ἀτμόσφαιράν της ὡς Πόλεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Χαιρετίζομεν εἰδικῶς τούς Ἐλλογιμωτάτους εἰδικούς ἐπί τῶν λοιμώξεων ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν τήν Πόλιν διά νά πραγματοποιήσουν εἰς αὐτήν τό συνέδριόν των. Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει ὅτι ὁ Θεός ἐποίησε τόν ἰατρόν καί μᾶς παραγγέλλει νά τιμῶμεν αὐτόν, διότι ναί μέν παρά Ὑψίστου ἐστίν ἴασις (πρβλ. Σοφ. Σειρ. 38,1-4), ἀλλά ὁ Ὕψιστος θέλει νά παρέχῃ αὐτήν διά τοῦ ἰατροῦ καί διά τῶν ἐκ τῆς γῆς προερχομένων φαρμάκων, χωρίς αὐτό νά ἀποκλείῃ τήν θαυματουργικήν ἐπέμβασίν Του εἰς ὅσας περιπτώσεις Οὗτος κρίνει ὅτι πρέπει νά ὑπερβῇ τούς νόμους τῆς φύσεως, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος ἔθεσεν. Ὁ Θεός θέλει ἐξ ἀγάπης  νά ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν, νά ἀνακαλύπτῃ τάς κεκρυμμένας ὑπ΄Αὐτοῦ εἰς τήν φύσιν δυνάμεις, νά φθάνῃ εἰς τόν θαυμασμόν τῆς σοφίας καί τῆς προνοίας Του καί νά προσεγγίζῃ εἰς Αὐτόν, ὥστε νά λαμβάνῃ ἐξ Αὐτοῦ ὑγείαν ἀδιατάρακτον καί ζωήν αἰώνιον. Δι᾿ αὐτό καί εὐχόμεθα εἰς τούς ἀγαπητούς ἰατρούς, τούς μελετῶντας τάς λοιμώξεις, καί ἀνταλλάσσοντας τήν πεῖραν των καί τάς γνώσεις των εἰς τό ἐν ἐξελίξει ἐν τῇ Πόλει συνέδριον, ὅπως ἀνακαλύπτουν τούς τρόπους καταπολεμήσεως τῶν λοιμωδῶν νόσων, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁλοκάρδιον ἐπίσης ἀπευθύνομεν χαιρετισμόν εἰς τά ἐξ Ὑπάτης Φθιώτιδος προερχόμενα ἀγαπητά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Αἰνιᾶνες», συγχαίροντες καί ἐπαινοῦντες ἅμα αὐτά διά τό ἐνδιαφέρον των καί τήν ἀγάπην των πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν παράδοσιν τοῦ Γένους, ἡ ὁποία τά ὤθησε νά ἐντάξουν εἰς τάς πολιτιστικάς δραστηριότητάς των καί τήν παροῦσαν ἐπίσκεψίν των εἰς τήν σεπτήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πέραν μιᾶς ἐπιφανειακῆς καί ἀβαθοῦς θεάσεως τῶν ἐνταῦθα μνημείων τῶν πολιτισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἤνθισαν εἰς τήν  Πόλιν μας, θά ἐμβαθύνουν περισσότερον εἰς τάς αἰτίας τῶν γεγονότων καί θά ἀναχωρήσουν ἐκ τῆς Πόλεως πλουσιώτεροι εἰς γνώσεις καί κατανόησιν τῶν πνευματικῶν αἰτιῶν τῶν ἱστορικῶν συμβάντων καί τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ὥστε ἐπανερχόμενοι εἰς τάς ἑστίας των νά φέρουν εἰς τούς μή μετασχόντας τῆς προκειμένης ἐπισκέψεως συμπολίτας των τά αἰσθήματα καί τά βιώματα, τά ὁποῖα προεκάλεσεν εἰς αὐτούς ἡ ἐπαφή μέ τούς τόπους ὅπου διεδραματίσθησαν κορυφαῖα γεγονότα τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς κοσμικῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος.

Χαιρετίζομεν μέ ἀγάπην πολλήν καί τά μέλη τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου Χουλιαράδων τῆς περιοχῆς Τζουμέρκων νομοῦ Ἰωαννίνων καί ἀπευθύνομεν εἰς αὐτά ἐγκάρδιον εὖγε, διότι τά πνευματικά των ἐνδιαφέροντα ἔφερον αὐτά εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὅπου οἱ οὐράνιοι χοροί τῶν Ἀγγέλων ψάλλουν τό «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ὁ χορός ἐκφράζει συναισθήματα διά τῆς ἁρμονίας τῶν κινήσεων, ὅπως ἡ μουσική διά τῆς ἁρμονίας τῶν ἤχων, ἡ εἰκαστική τέχνη διά τῆς ἁρμονίας τῶν χρωμάτων, τῶν σχημάτων καί τῶν μορφῶν καί ἡ τέχνη τοῦ λόγου διά τῆς ἁρμονίας τῶν νοημάτων, τῶν εἰκόνων καί τῶν λέξεων. Ὁ συνδυασμός κινήσεων, λόγου καί μουσικῆς ἀποτελεῖ μίαν πειθαρχημένην, ὡς πᾶσα ἀξία τοῦ ὀνόματός της τέχνη, προσπάθειαν ἐκφράσεως κάποιου ὡραίου βιώματος τοῦ καλλιτέχνου καί μεταρσιώσεως τοῦ θεατοῦ καί ἀκροατοῦ ἀνθρώπου διά τῆς μυσταγωγίας αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον του. Εἴθε, ἀγαπητοί χορευταί, νά βιώνετε τά ὑπέροχα αἰσθήματα καί βιώματα τῆς πολιτιστικῆς καί χριστιανικῆς παραδόσεώς μας, νά σκιρτᾶτε ἀπό χαράν καί νά μεταδίδετε αὐτήν εἰς τό περιβάλλον σας, ὅπως ὁ Δαβίδ «ἥλατο σκιρτῶν πρό τῆς σκιώδους κιβωτοῦ».

Ἀλλ᾿ ἔχομεν παρόντα καί τόν ὅμιλον τοῦ δευτέρου Τοσιτσείου Γυμνασίου Ἑκάλης, τοῦ ἄλλως γνωστοῦ ὡς Ἀρσακείου. Ἡ συγκίνησίς μας ἐπί τῇ θέᾳ τῆς νεότητος προσερχομένης εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡ στοργή μας πρός αὐτήν εἶναι μεγάλαι καί ἀντιστοίχως τό καλωσόρισμά μας πρός αὐτήν θερμότατον. Μελετήσατε, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἰς βάθος ὅσα ὁ τόπος οὗτος καί ὁ Ναός αὐτός καί τό περιβάλλον αὐτό καί ἡ Πόλις αὐτή σιωπηλῶς σᾶς λέγουν, διά τήν ἱστορίαν, διά τήν ἁγιότητα, διά τούς πνευματικούς ἀγῶνας καί τάς θυσίας, διά τά λάθη καί τάς ἐξάρσεις τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπλαισίωσαν αὐτά, ὥστε νά θαυμάσετε ὅ,τι καλόν, νά ἀποφύγετε ὅ,τι λανθασμένον καί νά ὡριμάσῃ ἡ κρίσις σας καί ἡ διάθεσίς σας πρός ἐμμονήν εἰς τό καλόν. Ἡ ἐπίσκεψις ἑνός τόπου δέν πρέπει νά ἐξαντλῆται εἰς τήν πρόχειρον ἀπόλαυσιν τῶν ἀξιοθεάτων αὐτοῦ. Τότε ὁ ἐπισκέπτης ἐπικοινωνεῖ ἀληθινά μέ αὐτόν, ὅταν βιώνῃ τήν ἱστορίαν του, ὅταν συλλαμβάνῃ τό πνεῦμα του, τό μήνυμά του τό ἐκ τῆς ἱστορίας καί τῆς παρούσης πραγματικότητος ἀναδυόμενον. Ὠφελεῖται πολύ ἐκ τῆς περιηγήσεως ἑνός τόπου ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ βιώνει ὅλα ὅσα διεδραματίσθησαν κατά τό παρελθόν εἰς αὐτόν. Ἡ δέ τρισχιλιετής καί πλέον ἱστορία τοῦ τόπου αὐτοῦ ἔχει πάμπολλα νά σᾶς διηγηθῇ. Ἀπό τῆς ἰδικῆς μας χριστιανικῆς σκοπιᾶς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται εἰς τό τμῆμα τοῦτο τῆς Πόλεως, εἰς τόν Πατριαρχικόν τοῦτον Ναόν, ἀπό τό ἔτος 1600, εἰς δέ τήν Πόλιν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της. Ἐδῶ διηκόνησαν τήν Ἐκκλησίαν κορυφαῖαι μορφαί τῆς πίστεως, ὡς ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Φώτιος καί πλεῖστοι ἄλλοι ἀνακηρυχθέντες Ἅγιοι Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι, ἐπί πλέον τῶν λοιπῶν θεοφιλῶς ὑπηρετησάντων τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ Θρόνου τούτου.

Δέν χρειάζεται νά εἴπωμεν μετά πόσης συγκινήσεως βλέπομεν ἀνάμεσά μας καί μέλη τῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν Βορείου Ἑλλάδος. Συμπολῖται ἀγαπητοί, ἐπί ἔτη μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς Πόλεως, μεταναστεύσαντες ἐξ αὐτῆς καί ἐγκατασταθέντες εἰς ἄλλας χώρας, ἐπανέρχεσθε μέ ἀγάπην καί νοσταλγίαν εἰς τά πάτρια διά νά συναναπνεύσετε μαζί μας τήν γνωστήν εἰς σᾶς ἀτμόσφαιραν τῆς Ὁμογενείας καί τῶν ὀνείρων σας, καί ἀπέρχεσθε πάλιν, ἀσφαλῶς δακρύοντες, εἰς ἄλλους τόπους καί εἰς ἄλλας χώρας, ἀφήνοντες εἰς ἡμᾶς ἐδῶ θερμήν χειραψίαν ἀποχαιρετισμοῦ, ὁλοκάρδιον εὐχήν ἐνισχύσεως καί ὑπομονῆς, ἐλπίδα ἐπανασυναντήσεως, λυγμόν ἀποχωρισμοῦ. Ὅλα σᾶς εἶναι γνωστά, καί οἱ τόποι καί τά μνημεῖα καί ἡ ἱστορία καί ὁ ἀποχωρισμός. Ἄγνωστον μένει μόνον τό μέλλον. Τοῦτο εἶναι ὅμως εἰς τάς χεῖρας τοῦ μεγαλοδυνάμου Θεοῦ, εἰς τόν Ὁποῖον πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν παρατιθέμεθα. Νά μᾶς ἔρχεσθε συχνά. Σᾶς θέλομεν. Σᾶς ἀγαπῶμεν.

Προσετέθη καί ἀντιπροσωπεία τῆς Παγκρητίου Ἑνώσεως Γυναικῶν, πρός τήν ὁποίαν ἀπευθύνομεν ἐπίσης ὁλοκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν καί ὁλόθυμον καλωσόρισμα. Ἡ ἀγαπητή μας Κρήτη, ἡ ὁποία πάντοτε μᾶς συγκινεῖ μέ τήν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀγάπην της, μέ τόν αὐθορμητισμόν τῶν πηγαίων ἐκδηλώσεών της, μέ τήν γενναιότητα καί τόν ἡρωϊσμόν της, μέ τήν πίστιν καί τήν εὐσέβειάν της, μᾶς ἔστειλε πάλιν τήν ἐκλεκτήν ἀντιπροσωπείαν της. Ἐκφράζομεν τήν χαράν μας δι᾿ αὐτό καί αἰσθανόμεθα τούς δεσμούς ἀγάπης, οἱ ὁποῖοι μᾶς συνδέουν μέ τήν φιλόχριστον Κρήτην, ἀναθερμαινομένους καί ἀναζωογονουμένους. Ἀσφαλῶς, θά διαβιβάσετε, ἀγαπηταί ἐκ Κρήτης ἀδελφαί, τούς θερμούς πατρικούς χαιρετισμούς μας καί τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας μας εἰς ὅλους τούς οἰκείους σας καί τούς γνωστούς σας, ὁμοῦ μέ τήν διαβεβαίωσιν ὅτι ἐν πνεύματι ἐπισκεπτόμεθα καθημερινῶς τήν ἡρωοτόκον καί φιλόθεον Κρήτην καί ζῶμεν, διά τῶν ὡραίων ἀναμνήσεων τῶν πολλῶν εἰς αὐτήν ἐπισκέψεών μας, τήν ἐκεῖ παρουσίαν μας ὡς συνεχῆ πραγματικότητα. Εἰς σᾶς τάς παρούσας ἐκφράζομεν τήν μεγάλην ἐκτίμησίν μας διά τήν σπουδαιότητα τῆς ἀποστολῆς σας καί τῆς συνεισφορᾶς σας εἰς τήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν ὡς γυναικῶν. Ὅσον καί ἄν παραλείπεται νά τονίζεται, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητον ὅτι ὄπισθεν ἑκάστου μεγάλου ἔργου καί ἑκάστου μεγάλου ἀνδρός, διαπρέψαντος εἰς οἱονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς, κρύπτεται συνήθως ἡ σιωπηρά ἴσως, ἀλλά δραστική συμβολή μιᾶς γυναικός εἴτε μητρός εἴτε συζύγου εἴτε ἀδελφῆς εἴτε συνεργάτιδος. Διό καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας τά φῦλα δέν ἀντιμάχονται τό ἕν τό ἄλλο, ἀλλά συνεργάζονται, ἀλληλοσυμπληροῦνται καί ἀλληλοενισχύονται.

Ἔχομεν παρόντας καί τούς ἀγαπητούς φίλους τοῦ Σιδηροδρόμου, παλαιοῦ καί παραδοσιακοῦ συγκοινωνιακοῦ μέσου,  τούς ὁποίους μετά θερμῆς ἀγάπης ὑποδεχόμεθα καί χαιρετίζομεν καί τούς εὐχαριστοῦμεν διότι φέρουν τούς ἀνθρώπους πλησίον ἀλλήλων, εὐχόμενοι εἰς αὐτούς ἀνάπτυξιν καί καλλιέργειαν τῶν ἀγαθῶν αἰσθημάτων αὐτῶν καί τῆς φιλίας των πρός τε τόν Δημιουργόν καί πρός ὅλα τά δημιουργήματα Αὐτοῦ.

Τέλος, καί εἰς ὅσους ἄλλους προσκυνητάς συμμετέχουν εἰς τήν προσευχητικήν σύναξιν ταύτην, τῶν ὁποίων τήν παρουσίαν δέν ἀνεφέραμεν, ἀπευθύνομεν τόν ὁλοκάρδιον πατρικόν μας χαιρετισμόν καί τήν ἀγάπην μας. Εἰς ὅλους ἐπικαλούμεθα τήν εὐλογίαν, τήν χάριν καί τό πλούσιον ἔλεος τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ. Αὐτοῦ ἡ ἀγάπη καί ἡ ζωογόνος καί θεραπευτική κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων. Γένοιτο.