[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμὸς κατὰ τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν Ὁμογένειαν τῆς Πόλεως(05/01/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

          Ἐξοχώτατε κύριε Γενικὲ Γραμματεῦ Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης,
          Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
          Ἐντιμότατε κύριε Διευθύνων Σύμβουλε τοῦ Δικτύου Δήμων Δυτικῆς-Ἀνατολικῆς Θρᾴκης «ΠΟΛΙΣ»,
          Μουσικολογιώτατε κύριε Χαλκιᾶ,
          Τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα καὶ ἠγαπημένα,

    Μὲ πολλὴν συγκίνησιν, χαράν, τιμὴν καὶ ἀγάπην σᾶς καλωσορίζομεν καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν φιλικὴν ἐπίσκεψιν σας αὐτήν, ἀγαπητοὶ προσκυνῆται ἐξ Ἑλλάδος, καὶ διὰ τὴν παρασχεθεῖσαν εἰς τὴν ἐνταῦθα προσφιλῆ Ὁμογένειαν ὡραίαν ψυχαγωγίαν. Ἡ ἀπόφασίς σας νά μᾶς ἐπισκεφθῆτε -καὶ μάλιστα κατὰ τάς ἑορτασίμους ταύτας ἡμέρας- καὶ νά προσφέρετε εἰς τὴν περὶ ἡμᾶς Ὁμογένειαν τὸ πλούσιον καὶ εὐχάριστον ψυχαγωγικόν σας πρόγραμμα μαρτυρεῖ τὴν ἀγάπην σας καὶ τὴν λεπτότητα τῶν αἰσθημάτων σας. Διότι διὰ τοῦ τρόπου σας ἐκφράζετε τὴν μεγάλην ἀλήθειαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει μόνον ὑλικάς, ἀλλὰ καὶ πνευματικὰς ἀνάγκας.
    Αἱ πνευματικαὶ αὐταὶ ἀνάγκαι ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν ἀναζήτησιν μιᾶς προσωπικῆς σχέσεως, μιᾶς σχέσεως ἀγάπης καὶ κατανοήσεως, ἡ ὁποία χορταίνει τὴν καρδίαν περισσότερον ἀπὸ τὴν ὑλικὴν τροφήν, καθὼς λέγει ἡ λαϊκὴ παροιμία: «ὁ λόγος σου μὲ χόρτασε καὶ τὸ ψωμὶ σου φᾶτο». Αὐτὴ ἡ ἀναζήτησις ὅταν εὕρῃ ἀνταπόκρισιν παρέχει ἀμοιβαίαν ἱκανοποίησιν καὶ χαράν, διότι πραγματοποιεῖται ἡ ἀλληλομετάδοσις αἰσθημάτων φιλικῶν καὶ ἀδελφικῶν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον πληροῑ χαρὰς ὅλους τοὺς προσφέροντας τὴν ἀγάπην των, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν». Αὐτὴν τὴν χαρὰν αἰσθανόμεθα σήμερον νά πλημμυρίζῃ τάς καρδίας μας, ἀγαπητοὶ μας ἀδελφοὶ καὶ φίλοι, καὶ εἴμεθα βέβαιοι -τὸ βλέπομεν ἄλλωστε εἰς τὰ πρόσωπα σας- ὅτι τὴν ἰδίαν χαρὰν αἰσθάνεσθε καὶ σεῖς ὅλοι.
    Εἴθε αἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίᾳ τῶν γειτόνων καὶ τῶν κατοικούντων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον νά ἐμποτισθοῦν ἀπὸ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀποδοχῆς, ἀλληλοκατανοήσεως καὶ ἀγάπης, ὥστε να ἐμπεδωθῇ    ἡ τόσον ὠφέλιμος εἰρηνικὴ συνεργασία, νά ἐκλείψῃ ἡ καχυποψία καὶ ἡ φοβία καὶ να ἀνθίσῃ τὸ χαμόγελον πρὸς ὅλους καὶ πρὸς ὅλα. Τότε μόνον θὰ αἰσθανθῶμεν ὅλοι τὴν πληρότητα τῆς χαρᾶς τῆς προσωπικῆς κοινωνίας, τῆς μόνης ἀληθινῆς χαρᾶς.
    Ἀτυχῶς, εἰς τὴν ἐγωκεντρικὴν ἐποχὴν μας οἱ πλεῖστοι ἀναζητοῦν τὴν παντοειδῆ ἱκανοποίησιν τοῦ ἐγὼ καὶ ζοῦν εἰς τὴν ἐρημίαν τῆς μοναξιᾶς των. Διότι τὸ ἐγὼ δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ τίποτε, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος να αἰσθάνεται πλήρης καὶ ἱκανοποιημένος μόνον ὅταν συναντᾷ ψυχικὰ καὶ ἀγαπητικὰ τὸν ἄλλον συνάνθρωπόν του. Αὐτὴ ἡ συνάντησις, ἡ ὁποία ἔπρεπε νά εἶναι ἰσότιμος, ἔχει διαστρεβλωθῇ εἰς τὴν ἐποχὴν μας καὶ εἰς τάς πλείστας τῶν κοινωνιῶν μας εἰς κατακτητικὴν διάθεσιν, εἰς ἐπιθυμίαν χρησιμοποιήσεως τοῦ ἄλλου ὡς ἀντικειμένου, προωρισμένου να ἱκανοποιήσῃ τάς ἐγωϊστικὰς βλέψεις ἑκάστου. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νά συναντῶνται μὲν οἱ ἄνθρωποι καθημερινῶς, ἀλλὰ νά μένουν συναισθηματικὰ ξένοι πρὸς ἀλλήλους καὶ νά βιώνουν τὸ κενὸν καὶ τὴν ἀνίαν. Διότι, ὡς προείπομεν, τὸ κενὸν πληροῦται μόνον διὰ τῆς προσφερομένης ἀγάπης, μόνον ὅταν ἡ καρδία μας ἐξέλθῃ τοῦ ἐγὼ καὶ στραφῇ πρὸς τὸ σύ, δηλαδὴ ὅταν ἀγαπήσῃ κανεὶς καὶ ὄχι ὅταν ἀγαπηθῇ. Ἀσφαλῶς, τὸ τέλειον εἶναι ἡ ἀμοιβαιότης τῆς ἀγάπης, ὅπως τὴν αἰσθανόμεθα σήμερον μεταξὺ μας, ἀλλὰ εἶναι βεβαιότατον ὅτι μεταξὺ ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ, ἔστω καὶ ἂν δεν ἀνταγαπᾶται, καὶ ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶται, χωρὶς να ἀνταγαπᾷ, εὐτυχέστερος καὶ ψυχικῶς περισσότερον ἱκανοποιημένος καὶ γεμᾶτος εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ καὶ ὄχι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶται.
    Αἰσθανόμεθα πολὺ τὴν ἀγάπην σας, ἡ ὁποία μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι καὶ σεῖς θὰ αἰσθάνεσθε τὴν ἰδικήν μας. Κατορθώνεται κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ τέλειον. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν ἀποψινὴν προσφορὰν σας, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ πλεόνασμα τῆς ἀγάπης σας. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμεν τὸν Μουσικολογιώτατον καλλιτέχνην κύριον Λάκην Χαλκιᾶν καὶ τοὺς ἀξίους συνεργάτας του. Συγχαίρομεν ἀπὸ βάθους καρδίας αὐτούς τε καὶ ἐκεῖνον διὰ τὴν ἀρτιότητα τῆς ἐκτελέσεως τοῦ προγράμματος των καὶ πολὺ περισσότερον διὰ τὸ εἰλικρινὲς αἴσθημα τῆς ἀγάπης των, ἡ ὁποία ἐχρωμάτισε τὴν ἐκτέλεσιν των. Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας καὶ ὅλους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴν ἔμπνευσιν καὶ κατέβαλον τοὺς κόπους καὶ τάς μερίμνας διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς συναντήσεως καὶ τῶν ἐκδηλώσεων αἱ ὁποῖαι τὴν ἐπλούτισαν καὶ προσωπικῶς, τὸν κ. Γενικὸν Γραμματέα τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης διὰ τὴν εὐγενῆ κάλυψιν τῆς δαπάνης καὶ τὸν ἀγαπητὸν κ. Ντίνον Χαριτόπουλον διὰ τὸν συντονισμὸν καὶ τὴν πάντοτε ἐκδηλουμένην πιστότητά του εἰς τὸν πάνσεπτον Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν ἐδῶ Ῥωμηοσύνην. Καὶ ἐπιδαψιλεύομεν εἰς ὅλους τοὺς τιμήσαντας τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν διὰ τῆς παρουσίας τῶν ὁλόθυμον τὴν πατρικὴν μας εὐχὴν καὶ τὴν Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν.
    Ἡ Χάρις τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ πλούσιον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴθε να εἶναι πάντοτε μαζί σας.