[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός κατά τήν ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας συναυλίαν (20/03/2005).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμότατοι, καί ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σχεδόν τείνει νά καταστῇ τακτική ἡ πραγματοποίησις ἐνταῦθα κατ᾽ ἔτος καλλιτεχνικῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως κατά τήν ἡμέραν ταύτην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας. Σκοπός αὐτῆς εἶναι ἡ φιλική κοινωνία τῶν ἐχόντων διαφορετικήν θρησκείαν καί διαφορετικάς παραδόσεις λαῶν, εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὅτι εἶναι πράγματι αὐτή δυνατή παρά τάς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διαφοράς. Διά τοῦτο ἐπελέγη ἕνας τρόπος, ὁ ὁποῖος ἐκ τῆς φύσεώς του δέν δύναται νά διχάσῃ τούς διαφορετικούς ἀνθρώπους.

Ἡ καλλιτεχνική δημιουργία καί ἰδιαιτέρως ἡ μουσική εἶναι μία γλῶσσα πανανθρωπίνη, κατανοητή ἀπό ὅλους, διότι κρούει τάς συναισθηματικάς χορδάς τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων, αἱ ὁποῖαι πάλλονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον κατά τόν ἴδιον τρόπον. Ἡ ἁρμονία θέλγει καί εὐαρεστεῖ ἐξ ἴσου ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς. Εἶναι δυνατόν, βεβαίως, καί ἀληθῶς συμβαίνει, νά ἔχουν καλλιεργήσει οἱ διάφοροι λαοί διάφορα μουσικά γένη, ἀλλά δι᾽ ὅλων αὐτῶν προσπαθοῦν νά ἐκφράσουν τά ἴδια συναισθήματα, τήν χαράν διά τήν ζωήν καί τάς δωρεάς της, τήν θλίψιν των διά τά δεινά τά ὁποῖα πολλάκις ἐπισυμβαίνουν, τήν ἀγάπην, τήν ἐλπίδα, ἐνίοτε τήν ἀπογοήτευσιν.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι εἰς τά χαρακώματα τοῦ Α´  παγκοσμίου πολέμου οἱ ἀντίπαλοι στρατιῶται, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ἡμέραν ἐπυροβόλουν κατ᾽ ἀλλήλων μέ ἐξοντωτικήν τοῦ ἄλλου διάθεσιν, τήν νύκτα, ὅτε τά πυροβόλα ἐσίγων, ἤκουον μέ φιλικήν διάθεσιν τούς ἀντιπάλους ᾄδοντας τά ᾄσματα τῆς ἰδίας αὐτῶν πατρίδος, τήν νοσταλγίαν διά τήν ἐπάνοδον, τήν ἐπιθυμίαν νά συναντήσουν συζύγους καί τέκνα, γονεῖς καί ἀδελφούς, τήν θλίψιν των διά τήν φρίκην τοῦ πολέμου, τήν ἀδημονίαν των διά τό εὐκταῖον τέλος αὐτοῦ. Οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι κατά βάθος δέν ἀγαποῦν οὔτε θέλουν τόν πόλεμον, παρασύρονται ὅμως ἀπό φανατικούς, οἱ ὁποῖοι πολλάκις ἐξαπατοῦν αὐτούς διά τῆς διακηρύξεως ὅτι ἡ ἀλληλοσφαγή εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπερ εἶναι τελείως ἀναληθές.

Ἐάν εἶναι δυνατόν, καί εἶναι δυνατόν, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά αἰσθανθοῦν κατά τόν ἴδιον τρόπον τήν μελῳδίαν, τήν ἁρμονίαν, τούς μουσικούς ἰριδισμούς καί τήν ἐσωτέραν φωνήν τοῦ καλλιτέχνου, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τά κοινά ἀνθρώπινα συναισθήματα, ἀσφαλῶς εἶναι δυνατόν νά συμφωνήσουν καί ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ἡ ἀπληστία καί ἄλλαι δυσαρμονίαι καθιστοῦν αἰτίας διχασμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

Ἄς γίνῃ λοιπόν ἡ σημερινή ἐκδήλωσις ἀφετηρία συντονισμοῦ τῶν καρδιῶν μας πρός τήν κοινήν ἐπιθυμίαν τῆς ἐναρμονίου συμβιώσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἀφοῦ ὑπάρχει ἕν σημεῖον ἑνωτικόν, ἡ καλλιτεχνική αὐτή μουσική ἐκδήλωσις, ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν καί ἄλλα παρόμοια. Ἄς ἐνθυμηθῶμεν τήν Ἀντιγόνην καί τήν ἀπάντησίν της πρός τόν Κρέοντα: “Οὐχί συνέχθην, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν”. Δέν ἐγεννήθην διά νά μισῶ, ἀλλά διά νά ἀγαπῶ.
Εἶναι ἀξιοσημείωτος ἡ προέλευσις τῶν λέξεων “συμφωνία” καί “συντονισμός” εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Κατά λέξιν συμφωνία εἶναι ἡ ὁμοία ἔκφρασις δύο ἤ περισσοτέρων φωνῶν καί συντονισμός ὁ ὅμοιος τονισμός δύο ἤ περισσοτέρων φωνῶν. Λοιπόν, μέ τήν μουσικήν ἐπιδιώκεται ὅπως αἱ καρδίαι τοὐλάχιστον κατά τήν ἀκρόασιν τοῦ μελωδήματος ἤ τῆς ὀργανικῆς συναυλίας συμφωνήσουν (φωνήσουν κατά τόν αὐτόν τρόπον ὅλαι) καί συν-τονισθοῦν (ἐκβάλουν τόν αὐτόν τόνον ἅπασαι). Ἀλλά αὐτό εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ὄντως οἱ ἄνθρωποι κατά βάσιν ἐπλάσθησαν διά νά συμ-φωνήσουν καί νά συν-τονίζωνται καί ἄρα σφάλλουν οἱ κήρυκες τοῦ μίσους καί τῆς ἀσυμφωνίας, τοῦ παρατονισμοῦ καί τῆς συγκρούσεως μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Εὐχαριστοῦμεν ἀπό βάθους καρδίας τήν Γλυκερίαν καί τήν εὐχαριστοῦμεν ὅλως ἰδιαιτέρως διότι παρά τό γεγονός ὅτι μόλις πρό δύο-τριῶν ἡμερῶν ὁ Θεό ςἐκάλεσε πλησίον Του τόν ἀγαπητόν της πατέρα, δέν ἠκύρωσε τήν παροῦσαν συναυλίαν, ἀλλά μέ ματωμένην τήν καρδιάν της ἠθέλησε νά ἔλθῃ καί νά διασκεδάσῃ τό πλουπληθές ἀκροατήριόν της, ἀποδεικνύουσα τοιουτοτρόπως ὅτι ὅπως οἱ κληρικοί ἔτσι καί οἱ καλλιτέχναι δέν ἀνήκουν εἰς τόν ἑαυτόν των ἀλλά εἰς τούς συνανθρώπους των.

Προσευχόμεθα διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πατέρα σας καί τόν εὐχαριστοῦμε διότι ἐχάρισεν εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν τέχνην ἐσᾶς.

Εὐχαριστοῦμεν καί ὅλους τούς ἄλλους ἀγαπητούς καλλιτέχνας - μέλη τῆς ὀρχήστρας διά τήν προσφοράν των, τήν καλλιτεχνικήν καί τήν διδακτικήν. Εὐχαριστοῦμεν ὅλους ὅσοι ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας των τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν τῆς ἀγάπης καί τῆς συμ-φωνίας. Ἡ συμμετοχή των διακηρύσσει τό μήνυμα τῆς ἀδελφοσύνης ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Εἴθε νά γίνῃ αὐτό ἀποδεκτόν ἀπό ὅλους καί νά παύσουν αἱ ἄσκοποι καί ἐπιζήμιοι δι᾽ ὅλους ἀλληλοκαταστροφαί ἀνθρώπων καί ὑλικῶν ἀγαθῶν. Γένοιτο.