[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός κατά τήν πρός τήν Ὁμογένειαν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῇ ἐπισκέψει τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου(04/12/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Ἀδελφέ Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κύριε Θεόδωρε,
Ἱερώτατοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ὁμογενεῖς τῆς Πόλεως ταύτης,

Ἡ 30ή Νοεμβρίου, Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ Θρονική Ἑορτή τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὅλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνά τάς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἐπαρχίας του. Καί τοῦτο διότι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος ἦτο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔφερε τόν Χριστόν εἰς τό τότε Βυζάντιον. Ἐκεῖνος δηλαδή, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιον εἰς τούς μακρυνούς προγόνους μας καί ἔθεσε τά θεμέλια τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Μέ ἄλλους λόγους, ἐκεῖνος εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης μας, διότι ἐφώτισε μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ τό σωτήριον, τό σκότος τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς ἀπωλείας, τό ὁποῖον ἦτο ἡπλωμένον καί ἐδῶ, τόσον εἰς τόν τόπον, ὅσον καί εἰς τάς καρδίας τῶν προγόνων μας.
Διά τοῦτο καί ἡ ἐτήσιος μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἶναι πάντοτε σπουδαία εὐκαιρία διά νά Τοῦ ἐκφράσωμεν τήν εὐγνωμοσύνην, τήν εὐχαριστίαν καί τήν εὐλαβῆ ἀφοσίωσίν μας.
Τό νόημα τοῦτο ἔχει ἡ θέσπισις τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς καί ὁ ὅλος ἑορτασμός της εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός ὅμως τοῦ προστάτου μας ἐπλουτίσθη κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ μέ ἔκτακτα γεγονότα ὑψίστης ἐκκλησιαστικῆς σημασίας. Τό ἕν εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου  καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπό τήν Ρώμην ἐνταῦθα καί πάλιν, εἰς τήν φυσικήν των θέσιν, εἰς τήν Πόλιν τήν ὁποίαν ἐποίμανον ὡς Ἀρχιεπίσκοποι αὐτῆς καί ἡγίασαν μέ τήν ὁσίαν βιοτήν των καί μέ τήν σωτήριον διδασκαλίαν των. Πρός τιμήν του, ὁ Πάπας  Ρώμης ἀπεδέχθη προθύμως τό αἴτημά μας καί ἔτσι μία παλαιά ἀδικία ἀποκατεστάθη ἤδη καί ἡμεῖς ἔχομεν τήν χαράν καί τήν παρηγορίαν τῆς -καί σωματικῆς πλέον- παρουσίας πλησίον μας τῶν δύο μεγίστων Ἁγίων Πατέρων μας καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων. Εἴθε ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία των νά συνοδεύουν ὅλους μας πάντοτε.

Τό δεύτερον γεγονός, τό ὁποῖον αὐξάνει κατακορύφως τήν χαράν τῆς Θρονικῆς μας Ἑορτῆς εἶναι ἡ ἐν μέσῳ ἡμῶν παρουσία, διά πρώτην φοράν ὑπό τήν Πατριαρχικήν του ἰδιότητα, τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, παλαιοῦ καί λίαν ἀγαπητοῦ καί περισπουδάστου φίλου καί ἀδελφοῦ κυρίου Θεοδώρου τοῦ Β´,  εἰς τά πλαίσια τῆς εἰρηνικῆς Αὐτοῦ ἐπισκέψεως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Διά μίαν εἰσέτι φοράν δεχθῆτε, παρακαλοῦμεν, Μακαριώτατε, θερμότατον τό “καλῶς ἤλθετε” εἰς τήν Πόλιν μας καί εἰς τήν ἕδραν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεῖς καί ἡ τιμία Πατριαρχική Συνοδεία Σας.

Ἡ Κωνσταντινούπολις καί ἡ Ἀλεξάνδρεια, ἡ ἕδρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί ἡ ἕδρα τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, συνδέονται βεβαίως ἐκκλησιαστικῶς μέ στενούς ἀδελφικούς δεσμούς ἀρχαιόθεν· μάλιστα εἰς δυσκόλους ἐποχάς ἡ Κωνσταντινούπολις ἐστήριζε τήν Ἀλεξάνδρειαν καί ἐμερίμνα φιλαδέλφως ὑπέρ αὐτῆς, ἀλλά καί ἡ Ἀλεξάνδρεια ἀνταπέδωκε τήν ἀγάπην διά τῶν δύο μεγάλων Πατριαρχῶν καί Ἁγίων, Μελετίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Πηγᾶ, ὁ ὁποῖος καί διετέλεσεν “Ἐπιτηρητής” τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, Κρητῶν ἀμφοτέρων καί μάλιστα ἀδελφῶν τῆς ἰδικῆς Σας Μονῆς, τῆς Παναγίας τῆς Ἀγκαράθου. Ἔζησαν καί αἱ δύο πόλεις ἡμέρας δόξης καί δυνάμεως καί μεγαλείου. Ἡ Ὁμογένεια καί εἰς τάς δύο ἔγραψε χρυσᾶς σελίδας εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ρωμηοσύνης, εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν Ἱστορίαν τοῦ Πολιτισμοῦ. Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἀλλά τάς ἡμέρας τάς μεγάλας διεδέχθησαν χρόνοι δύσκολοι καί ἡ ἐνταῦθα Ὁμογένεια, ὅπως καί ἐκείνη τῆς Αἰγύπτου, συνερρικνώθησαν ἀριθμητικῶς. Δόξα τῷ Θεῷ καί τούτου ἕνεκεν!

Ἐμείναμεν, λοιπόν, καί εἰς τάς δύο πόλεις καί χώρας ὀλίγοι. Ὀλίγοι, ἀλλά καί ἀμέτρητοι, διότι μέσα εἰς τάς καρδίας μας ἔχομεν τούς πολλούς. Καί ἐκείνους πού ἀνεχώρησαν εἰς ἄλλους τόπους καί χώρας, καί ἐκείνους πού μετέστησαν εἰς τήν “Ἄνω Πόλιν”, τήν “μέλλουσαν”, τήν ὁποίαν ἐν Χριστῷ καί ἡμεῖς ἐπιζητοῦμεν.

Καί Σεῖς καί ἡμεῖς “φυλάσσομεν Θερμοπύλας”, ὅπως θά ἔλεγεν ὁ Ἀλεξανδρινός ποιητής. Τάς Θερμοπύλας τῆς Ὀρθοδοξίας· τάς Θερμοπύλας τοῦ Γένους· τάς Θερμοπύλας τῆς Ἱστορίας. Καί θά τάς κρατήσωμεν μέχρι τέλους, μέ τήν βοήθειαν καί τήν χάριν τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό μήνυμα, Μακαριώτατε, νά τό μεταφέρετε, παρακαλοῦμεν, εἰς τό “μικρόν ποίμνιον” τῆς Ἀλεξανδρείας ἐκ μέρους τοῦ “μικροῦ ποιμνίου” τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προσθέτοντες ὅτι ἐν ἀγάπῃ θά βαστάζωμεν ἀλλήλων τά βάρη καί ἐν ὑπομονῇ θά κηρύττωμεν ἔργῳ καί λόγῳ τήν ἀθάνατον κληρονομίαν, τήν ὁποίαν ὁ Χριστός, τό Γένος καί ἡ Ἱστορία μᾶς ἐνεπιστεύθησαν. Ὀπίσω μας ἀκολουθοῦν ἑκατομμύρια πιστῶν. Ἀνά πᾶσαν τήν Ἀφρικήν τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα. Ἀνά τήν Οἰκουμένην τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον. Δόξα τῷ Θεῷ. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει αὔριον· ἔχει μέλλον· ἔχει ζωήν· ἔχει αἰωνιότητα, διότι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας.

Βλέπετε, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ποίας εὐλογίας ἐχάρισεν ὁ Θεός ἐφέτος εἰς τόν ἐνταῦθα λαόν Του. Ἄς Τόν εὐχαριστήσωμεν ἀπό καρδίας καί ἄς δοξολογήσωμεν τό Πανάγιον Ὄνομά Του. Καί εἴθε νά ἀξιώνῃ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κύριον Θεόδωρον νά μᾶς ἐπισκέπτεται τακτικῶς, διότι πολύ τόν ἀγαπῶμεν καί πολύ μᾶς ἐνισχύει ἡ παρουσία Του. Ὁ δέ προστάτης μας Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἴθε νά μᾶς στηρίζῃ καί βοηθῇ, μαζί καί οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, νά φθάσωμεν αἰσίως καί εἰς τάς πανσέπτους ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων. Ἀμήν.