[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις κατά τό πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ ἐπίσημον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γεῦμα (05/12/2004)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε καί τιμιώτατε ἀδελφέ Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κύριε Θεόδωρε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,

Τό πρό ὀλίγου ὁλοκληρωθέν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Πατριαρχικόν Συλλείτουργον ἐπλήρωσε χάριτος καί εὐλογίας καί χαρᾶς τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἡ Θεία Κοινωνία τοῦ Ἀχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦλθεν ὡς φάρμακον ἀθανασίας εἰς τήν ὅλην ψυχοσωματικήν ἡμῶν ὕπαρξιν. Ὁ “καρπός τοῦ Πνεύματος” ἡγίασεν ἡμᾶς διά μίαν ἀκόμη φοράν καί τό πνεῦμα ἡμῶν κατηυγάσθη ἀπό τό φῶς τοῦ Παρακλήτου. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος, ὁμοῦ μετά τῶν ἐπιστρεψάντων ἤδη ἐν εὐλογίαις εἰς τά ἴδια, διά τῶν ἱερῶν αὐτῶν λειψάνων, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, συνηγωνίσθησαν ἡμῖν εἰς τάς προσευχάς, εἰς τρόπον ὥστε νά ἔχωμεν ζωηράν ἔσωθεν τήν πληροφορίαν ὅτι ἡ θυσία ἡμῶν ἡ ἀναίμακτος καί ἡ λογική ἡμῶν λατρεία ἐγένοντο εὐμενῶς δεκταί ὑπό τῆς Παναγίας Τριάδος. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων τούτων ἕνεκεν!

Ἤδη, ἡ ὑλική τράπεζα διεδέχθη τήν πνευματικήν, εἰς διάψευσιν πάσης μανιχαϊκῆς ἀντιλήψεως περί ὕλης καί πνεύματος, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία, κατά τό ἀναλογοῦν ἑκατέρῳ ὁπωσδήποτε, καί σέβεται καί θεραπεύει, τελικόν σκοπόν ἔχουσα τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Δόξα τῷ Θεῷ καί τούτου ἕνεκεν!

Τήν σημερινήν ἡμῶν χαράν καθιστᾷ μοναδικήν ἡ ἐν μέσῳ ἡμῶν παρουσία τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, πολυφίλητε καί περισπούδαστε ἅγιε ἀδελφέ, Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κύριε Θεόδωρε. Ἤλθετε εἰς τήν πόλιν ἡμῶν ποιούμενος ἀρχήν τῶν εἰρηνικῶν Ὑμῶν ἐπισκέψεων ἀνά τάς Ἁγιωτάτας Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἐδῶ “ἐβάλετε εὐλογητόν” τῆς εὐλογημένης πορείας τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος πρός τούς ἀνά τόν κόσμον προσφιλεῖς ἀδελφούς Αὐτῆς. Ἤλθετε “πραύς καί ταπεινός”, ἤρεμος καί ἡσύχιος, γλυκύς καί εἰρηνικός, ἀγαθοκάρδιος καί ἱλαρός, ὡς πάντοτε Σᾶς γνωρίζομεν. Ἤλθετε ὡς ὁ Ἄγγελος τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἐκκλησίας καί διάδοχος μεγάλων στοιχείων, οἷοι Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καί Κύριλλος καί Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων καί Μελέτιος ὁ Πηγᾶς καί εἴ τις ἕτερος, κομίζοντες τήν χάριν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, τήν Θεολογίαν τῶν προμνησθέντων Πατέρων, τήν Ὁμολογίαν καί Ὁσιότητα τῶν Πατέρων τῆς Ἐρήμου, τό Μαρτύριον ὑπέρ Χριστοῦ οὐκ ὀλίγων Ἁγίων Μαρτύρων. “Ἕνεκεν τούτου εἴδομεν τό πρόσωπόν Σου, ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ” (Γεν. 33,10).
Δοξάζομεν καί αὖθις τόν Κύριον διά τήν δωρεάν Του αὐτήν τῆς Ὑμετέρας παρουσίας εἰς τάς αὐλάς τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἀπευθύνομεν Ὑμῖν καί αὖθις τό “ὡς εὖ παρέστητε”. Διά νά σημειώσωμεν δέ καί τήν ἐκτίμησιν ἡμῶν εἰς τήν Κρητικήν Σας καταγωγήν, ἐπιτραπήτω νά ἀπευθύνωμεν τό καλωσόρισμα κατά τόν οἰκεῖον τοῖς Κρήταις τρόπον:

“Χίλια καλῶς ὡρίσατε,
Φίλε καί Ἀδελφέ μας·
Χίλιοι νά εἶν᾽ οἱ χρόνοι Σου,
Εὔχονται οἱ καρδιές μας.
Λαμπρά καί θεοτίμητη
νάχης Πατριαρχία·
πολύχρονη, καλλίκαρπη,
νά χαίρῃ ἡ Ἐκκλησία”!

Ἐκ παραδόσεως, Μακαριώτατε, αἱ διεκκλησιαστικαί σχέσεις Κωνσταντινουπόλεως καί Ἀλεξανδρείας ἦσαν ἀδελφικώταται, ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν ἁμιλλομένων εἰς ἀντίδοσιν ἀγάπης καί τιμῆς, καί συνεργαζομένων ἀγαστῶς εἰς πάντα τά μεγάλα ἐκκλησιαστικά καί διεκκλησιαστικά ζητήματα. Ἰδιαιτέρως ὀφείλομεν νά μνημονεύσωμεν ἐν εὐγνώμονι ἀγάπῃ τήν τοιαύτην φιλάδελφον γνώμην τῶν ἀοιδίμων προκατόχων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, μάλιστα δέ τῶν δύο τελευταίων, Παρθενίου καί, τοῦ τόσον τραγικῶς ἀναχωρήσαντος ἐκ τῶν προσκαίρων, Πέτρου τοῦ Ζ´, τῶν ὁποίων πολύς ὁ σχετικός μισθός παρά Κυρίου. Εἴμεθα ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι οὕτω θά συνεχίσωμεν καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς, σκοποῦντες εἰς τό ἀποστολικόν “περισσεύειν μᾶλλον”. Ἡμεῖς εἴμεθα μᾶλλον ἤ πρόθυμοι. Τό αὐτό διαισθανόμεθα καί δι᾽ Ὑμᾶς. Ἄλλωστε, ἡ μέχρι τοῦδε ἐπιδειχθεῖσα εὐλαβής ἀγάπη πρός τήν καί Ὑμετέραν Πνευματικήν Μητέρα καί Τιθηνόν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παιδιόθεν ἀκόμη, προμνηστεύεται καί ἐγγυᾶται φωτεινάς ἡμέρας καί πλήρεις ἀγάπης, εἰρήνης καί καλῆς συνεργασίας. Θά εἴμεθα συνηρμοσμένοι καί συντονισμένοι ὡς χορδαί ἐν τῇ αὐτῇ κιθάρᾳ, ἵνα ᾄδεται, διά τῆς ἀγάπης καί εἰρηνικῆς, ἀδελφικῆς ἡμῶν συνεργασίας, τό παναρμόνιον ᾆσμα “Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν”.

Αἱ ἡμέραι εἶναι πονηραί. Ἡ Ἐκκλησία πολλαχῶς καί αὖθις χειμάζεται. Ἄς μή εὑρίσκωνται Νερώνειοι καί Διοκλητιάνειοι διωγμοί εἰς τό προσκήνιον τῆς Ἱστορίας. Ὁ βύθιος δράκων, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, δέν ἡσυχάζει, ἀλλά ποικίλας μηχανάς μηχανεύεται κατά τῆς Ἐκκλησίας καί πολλάς παγίδας καί θήρευτρα μετέρχεται πρός ὑποσκελισμόν τῶν πιστῶν. Νήφοντες καί γρηγοροῦντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες καί τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης συνδεόμενοι ἀλλήλοις, θά παλαίσωμεν καί θά ἀνταπεξέλθωμεν, καί ἡ νίκη ἡμῶν θά εἶναι μεγάλη. Ἰησοῦς Χριστός νικᾷ! Αὐτός εἶναι ἡ δύναμις καί ἡ νίκη ἡμῶν καί τάς σημαίας Αὐτοῦ τετιμημένας θά ἀναπετάσωμεν οὐχί μόνον μέχρις εἰς τά βάθη καί τάς ἐσχατιάς τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλά καί ἁπανταχοῦ τῆς γῆς! Ὁ 21ος αἰών εἶναι, πρέπει νά εἶναι, ὁ αἰών τῆς Ὀρθοδοξίας.

Βεβαιωθῆτε, Μακαριώτατε, διά μίαν εἰσέτι φοράν, διά τήν πολλήν ἡμῶν ἀγάπην καί φιλαδελφίαν. Εἴμεθα ἐδῶ. Εἴμεθα δίπλα Σας. Εἴμεθα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πάντοτε εἰς τήν διάθεσίν Σας. Αἱ προσευχαί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης Σᾶς συνοδεύουν διάπυροι.

Ἤδη, ἐγείρομεν τό κύπελλον καί προπίνομεν ὑπέρ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος, ἐπ᾿  ἀγαθῷ τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, ἐπ᾿  ἀγαθῷ τῆς Ἱεραποστολῆς εἰς τόν Ἀφρικανικόν ἀγρόν, ἐπ᾿  ἀγαθῷ τῆς ὅλης Ἐκκλησίας. Γένοιτο.