[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις κατά τό πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα τοῦ πρέσβεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Βουλγαρίᾳ, Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Κούρκουλα(27/10/2004).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,
Ἱερώτατοι, Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμότατοι καί ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,

Ἀγαλλομένῃ καρδίᾳ μετέχομεν τοῦ δείπνου τούτου τῆς ἀγάπης, τοῦ εὐγενῶς παρατιθεμένου πρός τιμήν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ὑφ᾿ ὑμῶν, τοῦ ἐξοχωτάτου καί λίαν ἀγαπητοῦ κυρίου Δημητρίου Κούρκουλα, Πρέσβεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Βουλγαρίᾳ. Πολλήν αἰσθανόμεθα καί ἐκφράζομεν τήν εὐχαριστίαν διά τε τήν φιλόφρονα ταύτην φιλοξενίαν καί διά τάς ἀγαθάς προσρήσεις τῆς ὑμετέρας φίλης Ἐξοχότητος, ἀλλά καί διά τήν εὐκαιρίαν προσωπικῆς ἐπικοινωνίας μετά τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων.

Ἡ ἐπέτειος τῶν γενεθλίων τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυρίου Μαξίμου ὡδήγησε καί πάλιν τά βήματά μας πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας, προσφιλεστάτην πρωτότοκον θυγατέρα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἤλθομεν διά νά συγχαρῶμεν τῷ ἀδελφῷ Πατριάρχῃ καί διά νά εἴπωμεν αὐτῷ ἐν πάσῃ τιμῇ καί εἰλικρινείᾳ λόγους ἐπαίνου καί καυχήσεως ἐν Κυρίῳ, ἀλλά καί λόγους εὐχαριστίας πολλῆς, προσωπικῶς τε καί ἐν ὀνόματι τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Διότι ἐκ νεότητος αὐτοῦ διηκόνησε τήν Ἁγιωτάτην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Βουλγαρίᾳ. Διηκόνησε μάλιστα εἰς καιρούς χαλεπούς, πάσχων πρῶτος αὐτός ἐν μέσῳ τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, διά νά διατηρήσῃ φωταγωγοῦσαν τήν κανδήλαν τῆς πίστεως.

Γνωρίζομεν οἱ πάντες πόσον ταχεῖς εἴμεθα ἀτυχῶς οἱ ἄνθρωποι εἰς κρίσεις καί κατακρίσεις. Προτρέχομεν τῆς κρίσεως τῆς ἱστορίας, μάλιστα δέ τῆς κρίσεως τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Σπεύδοντες δέ ἁμαρτάνομεν, διότι συγχέομεν συνήθως τά ἀξιολογικά κριτήρια καί ἀναστρέφομεν τάς ἀξίας καί τάς προτεραιότητας. Λησμονοῦμεν ἐπί παραδείγματι πόσον μεγάλη εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ διχασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ, πόση ἡ ζημία ἐκ τῆς ἀναμοχλεύσεως τῶν παθῶν.

Μάλιστα εἰς καιρούς, κατά τούς ὁποίους μεγάλοι κίνδυνοι καί ὕψιστα συμφέροντα ἐπιβάλλουν τόνωσιν τῆς ὁμονοίας, τῆς ὁμοψυχίας, τῆς ἀμοιβαίας ἀνοχῆς, συγχωρήσεως, καταλλαγῆς καί συστρατεύσεως πρός ἀποτροπήν τῶν ἀπειλῶν καί ἐπιτυχίαν στόχων ὑψηλῶν, πέραν πάσης ἰδιοτελείας.

Τοιοῦτοι φρονοῦμεν ὅιτ εἶναι οἱ σημερινοί καιροί καί διά τήν φίλην ταύτην Χώραν τῆς Βουλγαρίας, διά τήν περιοχήν τῶν Βαλκανίων, διά τήν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Ἐκκλησίαν. Ὁ φίλεργος καί φιλόπονος βουλγαρικός λαός, ποδηγετούμενος ὑπό τῆς σώφρονος πολιτειακῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας αὐτοῦ, ἔχει σημειώσει σημαντικάς προόδους. Καί ἔχει προσεγγίσει τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν προϋποθέσεων διά τήν πλήρη συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τήν νέαν κοινότητα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, τήν ὁποίαν ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖ εἰς τήν χώραν ταύτην ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐξοχώτατος κύριος Πρέσβυς.

Πάντοτε ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, καί ἰδιαιτέρως τό καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπέρ τῆς εἰρηνικῆς καί ἁρμονικῆς συνυπάρξεως πάντων τῶν ἀνθρώπων καί πάντων τῶν λαῶν ἀνεξαρτήτως γλώσσης καί πολιτισμοῦ, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί πολιτικῆς τοποθετήσεως. Διότι πάντες οἱ ἄνθρωποι φέρομεν ἐν ἑαυτοῖς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί εἴμεθα μεταξύ μας ὁμοούσιοι καί ὁμότιμοι, ἐν πολλοῖς καί ὁμότροποι ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι.
Ἡ διεύρυνσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί πρός τόν χῶρον τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκονται κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν Ὀρθόδοξοι Λαοί, ἀποτελεῖ ἱστορικήν πρόκλησιν καί πρόσκλησιν. Πρόκλησιν, διότι πᾶσα μετάβασις λαῶν εἰς νέας πραγματικότητας συνεπάγεται ἐγκατάλειψιν πολλῶν αὐτονοήτων. Συνεπάγεται θυσίας καί προσαρμογάς ἐνίοτε δυσχερεῖς. Τοῦτο ἰσχύει καί διά τήν Χώραν, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῦμεν. Ἡ θέσις ἡμῶν καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι γνωστή καί παραμένει ἡ αὐτή. Εἴπομεν πολλάκις ὅτι ὅλαι αἱ χῶραι τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου τῆς Εὐρώπης καί τινες ἄλλαι γειτνιάζουσαι γεωγραφικῶς καί πολιτισμικῶς, ὡς ἡ χώρα ἐν ᾗ διαβιοῦμεν, ἡ Τουρκία, δύνανται καί πρέπει ὑπό τάς γνωστάς προϋποθέσεις καί προσαρμογάς  νά καταστοῦν μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἵνα ἑδραι-ωθῇ ἡ ἀλληλοκατανόησις, ἡ εἰρηνική συνεργασία καί ἡ ἐθνοφυλετική καταλλαγή μεταξύ τῶν πάλαι ποτέ ἐν ὀδυνηρᾷ ἀντιπαραθέσει λαῶν. Εὐελπιστοῦμεν δέ ὅτι καί ἡ Τουρκία θά ἐκπληρώσῃ τάς προϋποθέσεις αὐτάς. Τήν ἀπροσκόπτως καί ἀνεπιτηδεύτως λειτουργοῦσαν δημοκρατίαν, τόν σεβασμόν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλων τῶν πολιτῶν καί δή καί τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί πάντα ἕτερον ὅρον ἐνεργοῦ συμμετοχῆς εἰς τό νέον εὐρωπαϊκόν γίγνεσθαι. Τό τελευταῖον τοῦτο ἀποτελεῖ τήν μεγάλην πρόσκλησιν. Ἡ δέ ἑπομένη φάσις ἀπευθύνεται πρωτίστως εἰς Βουλγαρίαν καί Ρουμανίαν, δύο χώρας κατά παράδοσιν Ὀρθοδόξους. Πολλάκις ἐτονίσαμεν τήν δεδικαιολο-γημένην καί ἀναγκαίαν διεύρυνσιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί εἰς τόν χῶρον τοῦτον. Ἄνευ τῆς συμμετοχῆς καί τῆς συμβολῆς τῶν ἀνατολικῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, κατά πλειοψηφίαν Ὀρθοδόξων,  εἶναι ἀδιανόητος ἡ εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωσις καί πληρότης. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ παροῦσα πορεία τῆς διευρύνσεως τῆς Εὐρώπης  πρός ἀνατολάς εὑρίσκεται εἰς τήν ὀρθήν ὁδόν. Καί δίδεται ἡ εὐκαιρία διά τήν ἀπό κοινοῦ μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας καί δι᾿ ἐνεργόν συμμετοχήν  τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν διαμόρφωσιν τῆς νέας κοινωνικῆς καί πνευματικῆς πραγματικότητος τῆς Εὐρώπης. Πρός τοῦτο ἀπαιτεῖται ἐγρήγορσις, σύμπνοια, συναντίληψις καί συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Θεός ηὐλόγησε τούς Ὀρθοδόξους Λαούς διά πλουσίων πνευματικῶν χαρισμάτων, τά ὁποῖα προθύμως ἐπιθυμοῦμεν νά μοιρασθῶμεν μετά τῶν λοιπῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, προφέροντες καί λαμβάνοντες καί συναυξα-νόμενοι ἐν εἰρήνῃ καί ἀδελφότητι.

Ταῦτα ἐν συνόψει λέγοντες καλοῦμεν πάντας ὑμᾶς ὅπως ὑψώσωμεν τό ποτήριον εἰς ὑγείαν καί μακροημέρευσιν τοῦ συνδαιτυμόνος Ἐξοχωτάτου φίλου Πρωθυπουργοῦ τῆς Βουλγαρίας, καθώς καί τοῦ φιλτάτου οἰκοδεσπότου ἡμῶν, Πρέσβεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Βουλγαρίᾳ, τῶν οἰκογενῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καί πάντων τῶν συνδαιτυμόνων, καί ὑπέρ προκοπῆς καί εὐημερίας τοῦ φίλου λαοῦ τῆς Βουλγαρίας καί τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.