[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2003.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Αριθμ. Πρωτ. 1074ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *            Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

           

            Κατά θείαν ευδοκίαν εορτάζομεν και κατά το τρέχον έτος την μεγάλην και χαρμόσυνον εορτήν της γεννήσεως του σαρκωθέντος Λόγου του Θεού. Ο πανάγαθος Θεός, ο πλάσας τον άνθρωπον εις πρόσωπον με αυτοσυνειδησίαν και δυνατότητα γνώσεως των άλλων προσώπων και κοινωνίας μετ αυτών, με τον σκοπόν να καταστήση αυτόν μέτοχον της χαράς της αγάπης, δεν τον εγκατέλειψεν όταν ούτος ηρνήθη την αγάπην Του και προετίμησε να αναπτυχθή χωρίς εξάρτησιν από τον Θεόν. Αυτή η επιλογή των πρωτοπλάστων έφερεν αυτούς εις τον πνευματικόν θάνατον, εις την υλιστικήν ζωήν και εις την αμαρτίαν του εγωϊσμού. ΄ Ητο μία κατάστασις από την οποίαν ο άνθρωπος δεν ηδύνατο να εξέλθη δια των ιδίων δυνάμεων. Δια τούτο ενεσαρκώθη και εγένετο άνθρωπος ο Λόγος του Θεού, προσλαβών και θεραπεύσας την ανθρωπίνην φύσιν, ώστε να δύναται και πάλιν ο άνθρωπος, αναγεννώμενος εν Χριστώ, να αγαπήση τον Θεόν εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού. Αυτή η αποκατάστασις της σχέσεως αγάπης ανθρώπου και Θεού, η οποία είναι η πρόξενος της μεγίστης εν τω σύμπαντι χαράς, είναι η ευδοκία του Θεού δια τον άνθρωπον, την οποίαν έψαλλον οι άγγελοι κατά την νύκτα της γεννήσεως του Χριστού εις την Βηθλεέμ. Αυτήν εορτάζομεν χαρμοσύνως πνευματικώς, μετέχοντες εν μέτρω και πασών των υλικών δωρεών του Θεού προς τον απομακρυνθέντα απ Αυτού άνθρωπον, αι οποίαι αποτελούν δείγμα της προς αυτόν αγάπης του Θεού.

            Οι πλείστοι των συνανθρώπων μας ενθουσιασμένοι εκ των πολλών ευκαιριών της κατά κόσμον χαράς και υπεραπησχολημένοι με την απόλαυσιν των υφισταμένων δια τους πλουσίους λαούς μεγάλων δυνατοτήτων ποικίλων διασκεδάσεων, λησμονούν την βαθυτέραν έννοιαν της εορτής των Χριστουγέννων. Ενίοτε δε κινδυνεύουν και  οι πιστοί και ευλαβείς χριστιανοί να παρασυρθούν από την κοσμικήν αντίληψιν των γύρωθεν ημών, να λησμονήσουν το αληθές μήνυμα της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού και να μη επιδιώξουν την βίωσιν αυτού του εξαιρετικής σημασίας δια την ζωήν των γεγονότος. Διότι η μεγάλη σημασία των Χριστουγέννων έγκειται εις το ότι ο Θεός σαρκούται και ενανθρωπίζεται δια να θεοποιήση τον άνθρωπον. Σαρκούται ίνα προσφέρη εις τον άνθρωπον την μεγίστην δυνατότητα αναπτύξεως, την θέωσιν. Όλαι αι ανθρώπιναι χαραί και απολαύσεις είναι μικραί συγκρινόμεναι με την χαράν της μεθέξεως εις την ζωήν του Χριστού.

            Ο κόσμος δεν ασχολείται με την δυνατότητα αυτήν. Αρκείται εις το να είναι θνητός και εμπαθής και θέτει δια την ζωήν του στόχους πολύ περιωρισμένους και εγκοσμίους. Τείνει να μετατρέψη την εορτήν των Χριστουγέννων εις μίαν παγκόσμιον εορτήν εποχιακής φύσεως, τελείως ανθρωποκεντρικήν και αποκεκομμένην από την Εκκλησίαν και από το χριστιανικόν περιεχόμενόν της. Εις αντίθεσιν προς τας τάσεις αυτάς του κόσμου ημείς οι χριστιανοί οφείλομεν να καταβάλλωμεν πάσαν προσπάθειαν δια να συνειδητοποιήσωμεν το μέγα πνευματικόν μήνυμα της σαρκώσεως και γεννήσεως του Λόγου του Θεού. Διότι το μήνυμα αυτό μας ενδιαφέρει αμέσως.Μας προσφέρει την ασύλληπτον δια τον άπιστον δυνατότητα της μεθέξεως εις την ζωήν του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία και πρέπει να μας πληροί χαράς ουρανίου και αναφαιρέτου. Αλλά δια να πληρωθώμεν αυτής της χαράς και ειρήνης πρέπει να αποδεχθώμεν αυτήν την δυνατότητα και τας προϋποθέσεις της, να αγαπήσωμεν τον Ιησούν Χριστόν, τον δωρούμενον εις ημάς αυτήν την δυνατότητα, να επιζητήσωμεν την θείαν Χάριν και να υποστώμεν την επίδρασιν και την αλλοίωσιν της χάριτος του Θεού.            Ευλαβείς χριστιανοί,            Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν Φάτνη ανακλιθείς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός περιμένει από ημάς να Του ανοίξωμεν τας καρδίας μας, δια να κατοικήση εις αυτάς ως εις άλλο σπήλαιον. Από εκεί θα κατευθύνη τας σκέψεις και τα συναισθήματά μας εις ό,τι καλόν και ωραίον. Θα γίνη συνοδοιπόρος μας εις την ζωήν και θα φλογίζη τας καρδίας μας με αγάπην και ευδαιμονίαν, διότι η ευδαιμονία μόνον εκ της αγάπης προέρχεται. Ας αφαιρέσωμεν από τας καρδίας μας τας εμπαθείς προσκολλήσεις και αιχμαλωσίας, τα δεσμά των ψυχών μας, την αμαρτίαν και πάσαν επιθυμίαν κακήν, ας καθαρίσωμεν αυτάς δια του λουτρού της εξομολογήσεως, δια του οποίου λευκαίνονται αι ψυχαί υπέρ χιόνα, δια να υποδεχθώμεν εν καθαρά καρδία και αγία προσμονή τον Ιησούν Χριστόν ως βρέφος εις την φάτνην των καρδιών μας, ώστε σύν τω χρόνω, τη ασκήσει και τηρήσει των εντολών Του να μορφωθή Χριστός εν ημίν, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.

            Πατρικώς χαιρετίζοντες υμάς επί τη ευσήμω ταύτη ημέρα, απευθύνομεν εις όλους ολοκαρδίως τας πατρικάς ευχάς και τας Πατριαρχικάς ημών ευλογίας και δεόμεθα του άρχοντος της ειρήνης Χριστού όπως καταπαύση τους πολέμους και τας ανθρωποσφαγάς και επιφέρη την ειρήνην εις τον τεταραγμένον γήϊνον κόσμον, εις υμάς δε τα αγαπητά ημών τέκνα και αδελφούς ευχόμεθα να διέλθετε τας αγίας ταύτας ημέρας εν ειρήνη και εν πάση χαρά και αγαλλιάσει υπό την χαροποιόν σκέπην του Θεού, πρεσβείαις της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων.

            Του δε Ιησού Χριστού, του εν σπηλαίω τεχθέντος και εν φάτνη αλόγων ανακλιθέντος, η χάρις και το πλούσιον έλεος είησαν μετά πάντων.

                    Φανάριον, Χριστούγεννα βγ΄

                                +  Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

                                διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών