[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Columba – Bruce Clark εἰς Ἄρχοντα Διερμηνέα (Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 22 Ἀπριλίου 2018)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐντιμολογιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ Ἄρχων κ. Columba – Bruce Clark,

Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρακολουθοῦσα μετά στοργῆς τήν πρόοδον τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνων αὐτῆς, ἀγαλλομένη δέ καί σεμνυνομένη ἐπί τῇ κατά Χριστόν ἀναστροφῇ αὐτῶν, ἀπονέμει ὑμῖν, κατά τήν εὔσημον καί φωταυγῆ ταύτην Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ἐν τῇ ἱστορικῇ καί πανσέπτῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τό ὑψηλόν ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διερμηνέως αὐτῆς.
Τό ἀξίωμα τοῦ Διερμηνέως ὑπῆρχε παλαιόθεν εἰς τήν ζωήν τῶν διαφόρων λαῶν, μέ σημαντικάς λειτουργίας καί εὐθύνας εἰς τόν χῶρον τῆς πολιτείας καί τῆς θρησκείας. Εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ Διερμηνεύς ἦτο ἀνώτερος κρατικός ἀξιωματοῦχος, μισθοδοτούμενος ἀπό τό Δημόσιον Ταμεῖον, ἀπαραίτητος εἰς τάς πολιτικάς, διπλωματικάς καί στρατιωτικάς διαπραγματεύσεις μετά τῶν ἄλλων λαῶν καί κρατῶν. Διερμηνεῖς ὑπῆρχον καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα συνεκρότουν εἰδικήν ὁμάδα, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μέγαν Διερμηνέα. Κατά τούς μετά τήν Ἅλωσιν χρόνους, ὁ Διερμηνεύς ἦτο ὁ διάμεσος μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Σουλτάνου ἤ τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως γενικώτερον.
Τιμᾶσθε σήμερον, Ἐντιμολογιώτατε, διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν σας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν σας εἰς τά ἰδανικά του, ἤγουν, τήν πιστότητα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καί τήν μέριμναν αὐτοῦ διά τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν, διά τόν διάλογον καί τήν ἀλληλεγγύην, διά τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς ἀκεραιότητος τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐκτιμᾷ ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν σας εἰς τήν κοινωνίαν, ὡς διαπρεποῦς δημοσιογράφου, ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ καί συγγραφέως. Συνεργάτης τοῦ Economist, τῶν Financial Times, ἀνταποκριτής τῶν The Times ἐν Μόσχᾳ καί τοῦ Πρακτορείου Reuters ἐν Ἀθήναις, λόγιος, πολύγλωσσος καί ἐπικοινωνιακός, ὑπηρετεῖτε τόν ἄνθρωπον μέ εὐαισθησίαν, μέ εὐσυνειδησίαν καί μέ εὐθυκρισίαν. Ἀσχολεῖσθε μέ τήν θρησκείαν καί τήν γεωπολιτικήν, μέ τήν ἱστορίαν τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης καί τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μέ τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀλλά καί μέ τόν πολιτισμόν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ἰρλανδίας, τῆς Σκωτίας καί ἔχετε καί ἄλλα πολλά ἐνδιαφέροντα. Ἰδιαιτέρας ἀναφορᾶς ἄξιον εἶναι τό πόνημά σας διά τό θέμα τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας ἐπί τῇ βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, μέ τίτλον «Δύο φορές ξένος. Οἱ μαζικές ἀπελάσεις πού διαμόρφωσαν τή σύγχρονη Ἑλλάδα καί Τουρκία (ἔκδ. Ποταμός, 2007)». Ἡ προσωπικότης καί τό ἔργον σας ἀποδεικνύουν ὅτι γνωρίζετε καλῶς τί σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην «πατρίδος», οἰκείου καί ἠγαπημένου τόπου καί τρόπου τοῦ βίου, ἀλλά καί ὅτι ὅλοι εἴμεθα πολῖται τοῦ κόσμου. Εἶσθε γνήσιος κοσμοπολίτης, ἀφοῦ ἔχετε «πατρίδα» καί τήν ἀγαπᾶτε.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνάγκην ἀνθρώπων ὡς ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται εὐόρκως ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνίας, καί, ταυτοχρόνως, ἔχουν ἐκκλησιαστικόν φρόνημα καί ὀξύ αἰσθητήριον διά τόν πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατάγεσθε ἀπό τήν Βόρειον Ἰρλανδίαν. Ἐσπουδάσατε φιλοσοφίαν, κοινωνικάς καί πολιτικάς ἐπιστήμας εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge. Τό τονίζομεν αὐτό, διά νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὑπερεθνική καί ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐνσαρκώνει αὐτόν τόν ὑπερεθνικόν καί παγκόσμιον χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πρωτοστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κατεδίκασε τό 1872 τόν ἐθνοφυλετισμόν ὡς «αἵρεσιν» καί προέβαλεν, ἐπανειλημμένως, τήν οἰκουμενικήν διάστασιν τῆς Παραδόσεώς της. Εἰς τό Μήνυμα τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, τῆς Πάτμου (1995), ἐτονίσθη, μετ᾿ ἐμφάσεως, ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος ἐκκλησιαστική ἀντίληψις περί "ἔθνους" οὐδαμῶς ἐμπεριέχει τό στοιχεῖον τῆς ἐπιθετικότητος καί τῶν συγκρούσεων μεταξύ τῶν λαῶν, ἀλλ᾿ ἀναφέρεται εἰς τάς ἰδιαιτερότητας ἑνός ἑκάστου ἐξ αὐτῶν, εἰς τό ἱερόν αὐτῶν δικαίωμα, ὅπως διατηροῦν καί καλλιεργοῦν τόν πλοῦτον τῆς παραδόσεώς των, καί συνεισφέρουν διά τοῦ τρόπου τούτου εἰς τήν πρόοδον, τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν πάντων τῶν ἀνθρώπων». Αὐτή ἡ θεώρησις τοῦ ἔθνους, συνυπάρχει ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ μέ τό οἰκουμενικόν πνεῦμα, τήν ἀνοικτοσύνην καί τόν ἀγῶνα διά τήν εἰρήνην καί τόν λεγόμενον «πολιτισμόν τῆς ἀνθρωπότητος», ὅπως αὐτός ἐκφράζεται ἀπό τήν «Οἰκουμενικήν Διακήρυξιν τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου», τήν ἑβδομηκονταετῆ ἐπέτειον τῆς ὁποίας ἑορτάζομεν ἐφέτος. Στοιχοῦσα τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία δίδει χριστοπρεπῶς τήν φιλόθεον καί φιλάνθρωπον μαρτυρίαν αὐτῆς ἐνώπιον τῶν μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων, ἀντλοῦσα δύναμιν ἀπό τά βάθη τῆς σοφίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Διερμηνεῦ κύριε Columba-Bruce Clark,

Σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐγκαρδίως εἰς τήν χορείαν τῶν Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ προσφορά τῶν ὁποίων πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος ὑπῆρξε καί παραμένει ἀξιολογωτάτη καί πολυτιμοτάτη. Ἀπό τήν στιγμήν αὐτήν ἀνήκετε καί ὑμεῖς εἰς τούς συνεργάτας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐν τῷ ἔργῳ διακονίας τοῦ ἀνθρώπου. Καλεῖσθε νά στηρίξετε, -καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά τό πράξετε-, τάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τό διακονικόν ἔργον αὐτῆς καί τήν ἐν τῷ κόσμῳ καλήν μαρτυρίαν της. Σᾶς συνοδεύουν αἱ προσευχαί πάντων ἡμῶν τῶν ἐν τῇ Πόλει τῶν Πόλεων ἀκοιμήτων φρουρῶν τῶν πατρῴων δογμάτων καί προσταγμάτων, καί αἱ εὐχαί τῶν ἐν ἀναστασίμῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί διαθέσει συναγαλλομένων σήμερον, ἐπί τῇ ὑμετέρᾳ ἐπαξίᾳ προαγωγῇ, ἐν τῷ παμφώτῳ τούτῳ οἴκῳ τῆς Ἁγιοπρώτου Θεοτόκου.
Ἀπό τῆς σήμερον εἶσθε, ἐπίσης, μέλος τῆς ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ ὁποία ἐπί 27 ἔτη διακονεῖ εὐόρκως τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὁμοῦ μετά τοῦ ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς «Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου». Οἱ συνάρχοντές σας, ἐκπροσωπούμενοι εἰς τήν σημερινήν σύναξιν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀδελφότητος, σᾶς καλωσορίζουν καί προσβλέπουν εἰς τήν συνεργασίαν σας.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, καταστέφομεν, κατά τήν ἱεράν καί χαρμόσυνον ταύτην στιγμήν, τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην ἡμῖν Ἐντιμολογιότητα διά τῶν πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τοῦ Ὁσίου Columba τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ μοναστοῦ καί ἱεραποστόλου τῆς Ἰρλανδίας καί τῆς Σκωτίας, καί τῆς παναχράντου, πανελεήμονος καί παντρόφου Παναγίας, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ πλουτίσαντος τόν πτωχεύσαντα Ἀδάμ καί πληρώσαντος τά πάντα χαρᾶς, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει Αὐτοῦ, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἄξιος!